สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) (พกฉ.)
The Golden jubilee Museum of Agriculture Office (Public Organization)

"...เป็นองค์การเพื่อสร้างสรรค์ภูมิปัญญาสังคมเกษตรไทยให้พัฒนาอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ชีวิต..."พันธกิจ 1) เผยแพร่พระเกียรติคุณ และพระอัจฉริยภาพด้านการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว2) เป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาคการเกษตร3) เป็นสถาบันการเรียนรู้ภูมิปัญญา และนวัตกรรมการเกษตร4) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีความร่วมมือในกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับพกฉ.
เป้าประสงค์
1.เชิดชูและเผยแพร่พระเกียรติคุณ และพระอัฉจริยาภาพด้านการเกษตร ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง
2.เกิดเครื่อข่ายเพื่อพัฒนาและยกระดับและขยายผลการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการเกษตร
3.ประชาชนได้เรียนรู้ภูมิปัญญาและนวัตกรรมการเกษตร