กองกลาง
General Affairs Division

ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2549 กำหนดให้กองกลาง มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(ก) ปฏิบัติงานสารบรรณของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

(ข) ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการและงานเลขานุการของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และงานประชาสัมพันธ์ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และของสำนักนายกรัฐมนตรี

(ค) ดำเนินการอื่นใดที่มิได้กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการใดของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

(ง) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ที่มา : ที่มา : ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 123 ตอนที่ 54 ก หน้า 24 25 พฤษภาคม 2549
วิสัยทัศน์เป็นหน่วยงานที่มีความเป็นเลิศในด้านการริหารงานทั่วไป และการประชาสัมพันธ์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ภารกิจของหน่วยงานภายในกำกับดูแลของกองกลาง มีดังต่อไปนี้

1. ฝ่ายบริหารทั่วไป
1.1 งานโต้ตอบ ดำเนินการเกี่ยวกับการแต่งตั้ง ปรับปรุง ยุบเลิกคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี กฎหมาย ระเบียบ หรือตามนโยบายของรัฐบาลของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในกำกับสำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี การทบทวนคณะกรรมการต่างๆ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงคณะรัฐมนตรี การแจ้งมติคณะรัฐมนตรีให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบถือปฏิบัติหรือดำเนินการ และติดตามผลการดำเนินการตามมติ คณะรัฐมนตรี การเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ อนุมัติ หรือเพื่อทราบในเรื่องต่างๆ ที่ไม่อยู่ในหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงานใดในสำนักงานปลัดสำนักนายก รัฐมนตรี การเชิญนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้บริหารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีหรือร่วมในพิธี การขอเข้าเยี่ยมคารวะ การขอโล่และถ้วยรางวัลต่างๆ การเขียนสาร คำขวัญและคำกล่าวของผู้บริหารระดับสูงในหนังสือที่ระลึกและในโอกาสต่างๆ การแจ้งเวียนเรื่องทั่วไป ระเบียบ คำสั่งและประกาศต่างๆ งานโครงการบริจาคโลหิตของสำนักนายกรัฐมนตรี งานจัดประชุมผู้บริหารระดับปลัดกระทรวง งานโต้ตอบเรื่องต่างๆ ที่มิได้อยู่ในอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการใดในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ดำเนินการและประสานงานการจัดกิจกรรมพิเศษต่างๆ ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เช่นการจัดงานวันเด็ก งานสงกรานต์ งานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรีประจำปี ดำเนินการและรับผิดชอบระบบงานเผยแพร่มติคณะรัฐมนตรี การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของกองกลาง การจัดทำแผนปฏิบัติงานและการรายงานผลของกองกลาง และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
1.2 งานสารบรรณ ดำเนินการในฐานะสารบรรณกลาง ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับการรับ-ส่งหนังสือ การออกเลขที่หนังสือ เลขที่คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี เลขที่คำสั่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีการเก็บรักษาคำสั่ง การติดตามผลการดำเนินงานเรื่องรับเข้าและส่งออก และรายงานผู้บริหารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ดำเนินการและรับผิดชอบระบบงานคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี
1.3 งานธุรการ รับผิดชอบดำเนินการจัดเก็บและทำลายเอกสารกลางของสำนักงานปลัดสำนักนายก รัฐมนตรีตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ดำเนินการเกี่ยวกับสาธารณกุศลต่างๆ การเก็บรักษาและการเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์กองกลาง รวบรวมและตรวจสอบสถิติวันลา งานผลิตเอกสาร หนังสือที่ระลึก วารสาร ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการของฝ่ายต่างๆ ในกองกลาง และงานธุรการอื่นๆ ของกองกลาง ฯลฯ

2. กลุ่มช่วยอำนวยการ
2.1 ตรวจสอบวิเคราะห์กลั่นกรองงานเอกสารก่อนเสนอผู้บริหาร
2.2 สรุปผลการประชุมและประเด็นวาระการประชุม เสนอความเห็นเบื้องต้นต่อผู้บริหาร
2.3 จัดทำนัดหมายวาระงานของผู้บริหาร
2.4 ช่วยอำนวยการเกี่ยวกับภารกิจของผู้บริหารในการเข้าร่วมประชุมสัมมนา/พิธีต่างๆ
2.5 ช่วยอำนวยการเกี่ยวกับการเข้าร่วมเป็นกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานของผู้บริหาร
2.6 ประมวลข้อมูลและปรับปรุงฐานข้อมูลคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและคณะทำงานของผู้บริหาร
2.7 จัดเก็บเอกสารการประชุมและเรื่องอื่นๆ ที่ผู้บริหารดำเนินการหรือประชุมแล้วเสร็จ
2.8 ประสานงาน อำนวยความสะดวกในภารกิจของผู้บริหาร

3. ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลงานด้านวิเทศสัมพันธ์ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

4. ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ดูแลและปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งประกอบด้วย
4.1 การประชาสัมพันธ์ภายนอกองค์กร มีภารกิจดังนี้
(1) กำหนดแผนประชาสัมพันธ์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีประจำปี
(2) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและ สำนักนายกรัฐมนตรี โดยการจัดทำ
- ข่าวแจก
- ภาพข่าว
- บทความลงคอลัมน์ในหนังสือพิมพ์
- การแถลงข่าว พร้อมคำแถลงข่าว
- การสัมภาษณ์
- เชิญสื่อมวลชนทำข่าว/สัมภาษณ์ผู้บริหาร
- การประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี www.opm.go.th
- วารสาร สปน. อิเล็กทรอนิกส์ราย 3 เดือน
- งาน Event เพื่อการประชาสัมพันธ์
- การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น สปอตโทรทัศน์/วิทยุ ตัววิ่ง เป็นต้น โดยขอความอนุเคราะห์สื่อมวลชนให้การสนับสนุนการจัดทำและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
(3) ประสานสัมพันธ์กับสื่อมวลชน
(4) ติดตามข่าวเคลื่อนไหวของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและสำนักนายกรัฐมนตรี สำหรับผู้บริหาร
(5) การให้ความร่วมมือ สนับสนุน และประสานงานการประชาสัมพันธ์กับทั้งหน่วยงานภายในองค์กรและภายนอกองค์กร
(6) การจัดสัมมนาเสริมสร้างความรู้และพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในงานประชาสัมพันธ์
(7) การจัดทำหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรี ในวันที่ ๒๘ มิถุนายนของทุกปี
(8) การจัดทำหนังสือรายงานประจำปีสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
4.2 การประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร มีภารกิจดังนี้
(1) จัดทำจุลสาร สปน. สัมพันธ์รายเดือน
(2) จัดทำรายการเสียงตามสายรายวัน
(3) จัดทำแผนพับ โปสเตอร์ และบอร์ดภาพข่าว
(4) การให้ความร่วมมือ สนับสนุน และประสานงานการประชาสัมพันธ์กับหน่วยงานในองค์กรเพื่อการประชาสัมพันธ์ภายใน
4.3 งานที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ ประกอบด้วย
(1) การดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี
(2) งานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย