องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) (อพท.)
Designated Areas for Sustainable Tourism Administration (Public Organization)

อำนาจหน้าที่
1. จัดทำและเสนอนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อคณะรัฐมนตรี
2. กำหนดแผนปฏิบัติการเพื่อให้นโยบายและแผนยุทธศาสตร์บรรลุผล
3. ให้คำแนะนำ เสนอแนะ และร่วมแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่พิเศษแต่ละแห่ง
4. ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่พิเศษแต่ละแห่ง
5. เสนอต่อคณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการในกรณีมีปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการประสานงานการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษ
6. เสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติหรือจัดสรรงบประมาณสำหรับการบริหารและการพัฒนาการท่องเที่ยว
7. อนุมัติแผนการลงทุนและแผนการเงินขององค์การ
8. ประกาศกำหนดพื้นที่พิเศษด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี และเสนอรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาในพื้นที่พิเศษดังกล่าว
9. ควบคุมดูแลการดำเนินงานและการบริหารงานทั่วไปขององค์การ ตลอดจนออกระเบียบข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ทรัพย์สินขององค์การ และสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นของผู้ปฏิบัติงานในองค์การ
10. กระทำการอื่นใดที่จำเป็นต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ
วิสัยทัศน์ อพท. ประสานทุกภาคีเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน พันธกิจ1. ประสานงานการบริหารจัดการการท่องเที่ยว ระหว่างส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่หรือได้รับมอบหมายให้บริหารจัดการการ ท่องเที่ยว ไม่ว่าในระดับชาติ ระดับภูมิภาค หรือระดับท้องถิ่น2. ประสานงานการใช้อำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน ผังเมือง สิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว หรือการรักษาความสงบเรียบร้อย เพื่อบูรณาการการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน4. ส่งเสริมการใช้ศักยภาพของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาตลาดการท่องเที่ยว5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ชุมชนท้องถิ่นของตน6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนท้องถิ่นจัดให้มี การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น7. ส่งเสริมการจัดทำข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการท่องเที่ยว8. ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพในด้านการท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดการจ้างงานและยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่แห่งท้องถิ่นให้ดีขึ้น
องค์การมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. ประสานงานการบริหารจัดการการท่องเที่ยว ระหว่างส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่หรือได้รับมอบหมายให้บริหารจัดการการ ท่องเที่ยว ไม่ว่าในระดับชาติ ระดับภูมิภาค หรือระดับท้องถิ่น
2. ประสานงานการใช้อำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน ผังเมือง สิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว หรือการรักษาความสงบเรียบร้อย เพื่อบูรณาการการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
4. ส่งเสริมการใช้ศักยภาพของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาตลาดการท่องเที่ยว
5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ชุมชนท้องถิ่นของตน
6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนท้องถิ่นจัดให้มี การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
7. ส่งเสริมการจัดทำข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
8. ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพในด้านการท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดการจ้างงานและยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่แห่งท้องถิ่นให้ดีขึ้น

ยุทธศาสตร์
อพท. ได้กำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานไว้ 4 ประการ ได้แก่

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบูรณาการการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างเครือข่ายการพัฒนาทุกภาคส่วน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (HPO) ด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
1. โครงการเสริมสร้างรายได้ผ่านโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีส่วนร่วม 2. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เด่นวิถีไทยเชิงพาณิชย์ 3. โครงการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 4. โครงการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน 5. โครงการเสริมสร้างความร่วมมือภาคีเครือข่ายระดับประเทศ ปี 2559 6. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (กิจกรรมภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ 2559) 7. โครงการเสริมสร้างความร่วมมือภาคีเครือข่ายนานาชาติโครงการพัฒนากลไกการจัดการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2559 8. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในประเทศกัมพูชา 9. โครงการต่อยอดการพัฒนาและเสริมสร้างเครือข่ายศูนย์ความเป็นเลิศด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนประเทศไทย (Thailand Excellence Center For Sustainable Tourism : Low Carbon destination) 10. โครงการต่อยอดการสร้างภาพลักษณ์ Low Carbon Destination สู่สินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 11. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง 12. โครงการส่งเสริมการพัฒนาต่อยอด และพัฒนาเครื่องหมายการค้าผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 13. โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์คุณค่าของเมืองมรดกโลกในระดับนานาชาติ 14. โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวและจัดทำโปรแกรมการท่องเที่ยวเพื่อทดสอบตลาดตามแนวทางมรดกโลกกินได้ในพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร 15. โคงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของเครือข่ายชุมชนและเยาวชนในพื้นที่เมืองมรดกโลกอย่างยั่งยืน 16. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูและรักษาประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้กลับคืนมา 17. โครงการศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างการตลาดเพื่อการท่องเที่ยว 18. โครงการพัฒนาความร่วมมือในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ Loei Green Zone 19. โครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมโดยชุมชน 20. โครงการสรรค์สร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยว (Brand Image) เมืองเก่าน่าน 21. โครงการชุมชนน่าอยู่น่าเที่ยว 22. โครงการพัฒนาเมืองท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เมืองโบราณอู่ทองปี 2559 23. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาโบราณสถานโบราณวัตถุเมืองโบราณอู่ทอง ปี 2559