สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.)
International Institute for Trade and Development (ITD)

มาตรา 6 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2544 ระบุว่า “ให้สถาบันฯ มีวัตถุประสงค์ในการให้การศึกษาอบรมและค้นคว้าวิจัย เพื่อส่งเสริมการค้าและการพัฒนา และดำเนินกิจกรรมอื่นที่สอดคล้องกับความตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและองค์การสหประชาชาติเกี่ยวกับสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ”

โดยนัยนี้ สถาบันฯ จึงมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
1.จัดการศึกษาอบรมและให้การสนับสนุนเพื่อการค้นคว้าวิจัยแก่บุคลากรของประเทศต่างๆโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียด้านการค้าระหว่างประเทศการเงินการคลังการลงทุนการพัฒนาและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บุคลากรเหล่านั้นสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับกระแสโลกาภิวัตน์และแนวทางการเปิดเสรีทางการค้าต่างๆ
2.ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศกำลังพัฒนาโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียเพื่อสร้างเสริมศักยภาพและความสามารถในการกำหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจที่เหมาะสมร่วมกันและการกำหนดมาตรการทางกฎหมายที่สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าวได้
3.ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและสร้างความเป็นเอกภาพโดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้
4.เป็นศูนย์กลางจัดการฝึกอบรมและกิจกรรมเสริมศักยภาพต่างๆร่วมกับสำนักงานเลขาธิการสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนาและองค์การอื่นที่เกี่ยวข้อง
วิสัยทัศน์:เป็นองค์กรชั้นนำในการพัฒนาศักยภาพด้านการค้าและการพัฒนา อย่างยั่งยืนในภูมิภาคและอนุภูมิภาคพันธกิจ:1.เป็นศูนย์กลางเพื่อให้บริการด้านการฝึกอบรม สนับสนุนงานวิจัยและ งานวิชาการ ด้านการค้าระหว่างประเทศ การเงิน การคลัง การลงทุน การพัฒนา และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้แก่บุคลากรต่างๆ ในภูมิภาค และอนุภูมิภาค2.สร้างศักยภาพและความสามารถในการกำหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจ และมาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมร่วมกัน ให้แก่ประเทศกำลังพัฒนา ในภูมิภาคและอนุภูมิภาค3.สนับสนุนความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศ การเงิน การคลัง การลงทุน การพัฒนา และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับประเทศต่างๆ ในภูมิภาค และอนุภูมิภาค4.สนับสนุนความร่วมมือกับ UNCTAD และองค์การที่เกี่ยวข้อง พัฒนา องค์ความรู้ และกระบวนการถ่ายทอด ให้แก่ประเทศต่างๆ ในภูมิภาค และอนุภูมิภาค
เป้าประสงค์:
1.บุคลากร องค์กร ในภูมิภาคและอนุภูมิภาคได้รับการพัฒนาและสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
2.มีระบบการพัฒนาด้านการค้าและการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคและอนุภูมิภาค

วัตถุประสงค์:
ตามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและอังค์ถัดวัตถุประสงค์ของสคพ.มีดังนี้
1. จัดการศึกษาอบรมและให้การสนับสนุนเพื่อการค้นคว้าวิจัยแก่บุคลากรของประเทศต่างๆ โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียด้านการค้าระหว่างประเทศการเงิน การคลัง การลงทุนการพัฒนา และรวมถึงสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บุคลากรเหล่านั้นสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับกระแสโลกาภิวัตน์และแนวทางการเปิดเสรีทางการค้าต่างๆ
2. ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศกำลังพัฒนาโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย เพื่อสร้างเสริมศักยภาพและความสามารถในการกำหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจที่เหมาะสมร่วมกันและการกำหนดมาตรการทางกฎหมายที่สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าวได้
3. ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค และสร้างความเป็นเอกภาพโดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้
4. เป็นศูนย์กลางจัดการฝึกอบรมและกิจกรรมเสริมศักยภาพต่างๆ ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนาและองค์การอื่นที่เกี่ยวข้อง

งานวิจัยของสถาบันประจำปี พ.ศ. 2559 มีดังนี้(1)โครงการศึกษาวิจัยเรื่อง “การประเมินนโยบายการลงทุนของประเทศสมาชิกอาเซียนตามกรอบนโยบายการลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Investment Policy Framework for Sustainable Development) UNCTAD”(2)โครงการศึกษาวิจัยเรื่อง “การประเมินศักยภาพและโอกาสของประเทศสมาชิกอาเซียนในตลาด ASEAN E-commerce”(3)โครงการศึกษาวิจัย “การประเมินผลกระทบจากนโยบายทางการค้าการลงทุนของกลุ่มประเทศ BRICS ต่อประชาคมอาเซียน”(4)โครงการศึกษาวิจัยเรื่อง “การประเมินผลกระทบของนโยบายการค้าระหว่างประเทศเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและการเติบโตอย่างสมดุลของประเทศสมาชิกอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง”(5)โครงการศึกษาวิจัยเรื่อง “การแสวงหาโอกาสการค้าสินค้าและบริการะหว่างประเทศสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ไทย จาก China E-commerce”(6)โครงการศึกษาวิจัยเรื่อง “การเปรียบเทียบนโยบายและประสิทธิภาพการพัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีกลุ่ม SMEs ของประเทศสมาชิกอาเซียน”(7)โครงการศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันและศักยภาพการเข้าสู่ตลาดอาเซียนของธุรกิจบริการไทย”