องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
National Science Museum

อพวช. เป็น
แหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-long Learning)
แหล่งสาระบันเทิง (Edutainment)
แหล่งพัฒนาวิชาชีพ (Career Development)
แหล่งท่องเที่ยวอย่างมีสาระ (Edu-tourism Attraction)
วิสัยทัศน์
"เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีความเป็นเลิศในการจัดการเรียนรู้ตามอัธยาศัย การสร้างและส่งเสริมความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพ"

พันธกิจ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและความหลากหลายทางชีวภาพด้วยการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ การจัดกิจกรรม การวิจัยพัฒนา และการจัดการทุกรูปแบบที่มุ่งสร้างความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ ทักษะกระบวนการและจิตวิทยาศาสตร์แก่สังคมไทย
     สร้างความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ จิตสำนึก จินตนาการ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและเทคโนโลยีแก่สังคมไทย ด้วยการจัดนิทรรศการ การจัดกิจกรรม การรวบรวมวัสดุตัวอย่าง การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์และการวิจัยที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์
     
 • เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ไปใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชนบท
 • เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมสังคมไทยให้สนใจและเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์ที่มีต่อ การพัฒนาประเทศ และปลูกฝังให้เยาชนมีทัศนคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • เพื่อเป็นสถานที่ให้ความรู้และความเพลิดเพลินของครอบครัว รวมทั้งเป็นแหล่งท่อง เที่ยวของนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ
 • แผนการพัฒนาในอนาคต
  หลังจากการรับมอบโอนงานระยะเริ่มแรกจากสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯอพวช.ได้จัดทำ
  แผนขึ้นเป็นครั้งแรกและได้ดำเนินการจนถึงปี 2540 ในช่วง10ปีต่อจากนี้ไปอพวช.จึงได้กำหนด กรอบแผน
  รวมขึ้นเพื่อใช้เป็น คู่มือในการดำเนินงาน ดังนี้
  1. แผนงานจัดตั้งพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ในภาคกลาง ในเขตจังหวัดปทุมธานี ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ
  180 ไร่ บริเวณเทคโนธานี ตำบลคลอง 5 อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จะมีพิพิธภัณฑ์และศูนย์ต่างๆ
  ดังนี้
  - พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ มีเนื้อที่ 18,000 ตร.ม. เปิดบริการแล้ว
  - พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มีเนื้อที่ 3,000 ตร.ม. เปิดบริการแล้ว
  - พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ มีเนื้อที่ 9,300 ตร.ม. พร้อมเปิดบริการในปี 2554
  - โครงการพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า มีเนื้อที่ 30,000 ตร.ม.
  - โครงการศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติฯ
  นอกเหนือจากพิพิธภัณฑ์และศูนย์ต่างๆที่จะจัดสร้างขึ้นเป็นพิพิธภัณฑ์ถาวรแล้ว อพวช.ยังมี
  การจัดแสดงพิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่ไปสู่ทุกภูมิภาคด้วย
  2. การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ในพื้นที่อื่นๆ
  - โครงการจัตุรัสวิทยาศาสตร์ ณ จามจุรีสแควร์ เปิดบริการแล้ว