สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช)
Office of the National Water Resources

1. รับผิดชอบงานธุรการ กนช. คณะกรรมการลุ่มน้ำ และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง

2. กลั่นกรองและเสนอความเห็นต่อ กนช. ในการจัดทำนโยบายและแผนแม่บทเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้ำ การให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ แผนงบประมาณการบริหารทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ และแผนแม่บทการใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ การบำรุงรักษา การฟื้นฟูและการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในเขตลุ่มน้ำต่างๆ

3. จัดทำผังน้ำเสนอ กนช. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

4. ประสานการดำเนินงานกับคณะกรรมการลุ่มน้ำ หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรน้ำ

5. รวบรวมและจัดเตรียมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และริเร่ิมกิจกรรมหรือโครงการใดๆ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของ กนช.
วิสัยทัศน์
“เป็นองค์กรหลักที่กำกับดูแลและบริหารจัดการนโยบายการบริหารจัดการน้ำทั้งประเทศอย่างเป็นระบบ”

พันธกิจ
1) ขับเคลื่อนและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งประเทศอย่างเป็นระบบ
2) กลั่นกรองแผนงานและโครงการด้านทรัพยากรน้ำให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์น้ำของประเทศ
3) กำกับดูแล ติดตามประเมินผล การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ
4) เป็นศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติในสภาวะวิกฤติ
5) ส่งเสริมการบูรณาการและการมีส่วนร่วมการจัดการทรัพยากรน้ำ