สำนักแผนงานและกิจการพิเศษ
The Bureau of Policy and Planning

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2549 กำหนดอำนาจหน้าที่ของสำนักแผนงานและกิจการพิเศษ (สผก.) ไว้ ดังนี้

1. เสนอแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของสำนักนายกรัฐมนตรีให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินโยบายของรัฐบาลและนโยบายของนายกรัฐมนตรี
2. จัดทำแผนปฏิบัติการของสำนักนายกรัฐมนตรีประสานแผนปฏิบัติงานและเสนอแนะในการตั้งและจัดสรรงบประมาณประจำปีของหน่วยงานในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
3. กำกับเร่งรัดติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงานและโครงการของหน่วยงานในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
4. อำนวยการประสานงานกำกับติดตามผลการจัดงานเฉลิมพระเกียรติงานกิจการพิเศษตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย
5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข$องหรือที่ได้รับมอบหมาย
1. พิจารณา เสนอแนะ ให้คำปรึกษา และดำเนินการเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ตามนโยบายเฉพาะด้านของรัฐบาล รวมทั้งการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล2. พิจารณา เสนอแนะ ให้คำปรึกษา และดำเนินการในการตั้งและจัดสรรงบประมาณประจำปีของหน่วยงานในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ให้เป็นไปตามกรอบแผนงบประมาณของประเทศ3. ติดตามประเมินผล และจัดทำรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ และงบประมาณประจำปี ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยงาน4. ประสาน กำกับดูแล และดำเนินการร่วมกับหน่วยงานภายในและภายนอก สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบแผน ระบบติดตามประเมินผล การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ และภารกิจที่ได้รับมอบหมาย สัมฤทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ