การกีฬาแห่งประเทศไทย (SAT)
Sports Authority Of Thailand

ตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2528 มาตรา 8 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ไว้ดังนี้

1. ส่งเสริมการกีฬา

2. ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการประสานงานเกี่ยวกับการกีฬา

3. ศึกษาและวิเคราะห์เเละจัดทำโครงการ แผนงานและสถิติเกี่ยวกับส่งเสริมการพีฬา รวมทั้งประเมินผล

4. จัดช่วยเหลือ แนะนำและร่วมมือในกาจัดและดำเนินการการกีฬา

5. สำรวจจัดสร้างและบูรณะสถานที่สำหรับการกีฬา

6. ติดต่อร่วมมือกับองค์การหรือสมาคมกีฬาทั้งในและนอกประเทศ

7. สอดส่องและควบคุมการดำเนินกิจกรรมการกีฬา

8. ประกอบกิจอื่น ๆ เพื่อประโยชน์ของการกีฬา
"การกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรหลักในการพัฒนากีฬา เพื่อความเป็นเลิศและกีฬาเพื่อการอาชีพ ให้ประเทศเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้นำทางการกีฬาของเอเชีย"
พันธกิจ
1.กำหนดนโยบาย/ทิศทาง/กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา
2.ส่งเสริม/สนับสนุน/ประสานงานเพื่อการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
3.ส่งเสริม/สนับสนุนให้เกิดสภาพแวดล้อมและองค์ประกอบด้านกีฬามีความเหมาะสม
4.อำนวยการ บริหารจัดการ สถานกีฬา อุปกรณ์กีฬาและบริการทางการกีฬา
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ (พ.ศ.2557 - 2559)