สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) (สสปท.)
Thailand Institute of Occupational Safety and Health (Public Organization)

แผนที่

วิสัยทัศน์
“มุ่งสู่การเป็นสถาบันชั้นนำที่ให้การส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของประเทศ”

พันธกิจ
1. ส่งเสริมและพัฒนาการให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ทัดเทียมมาตรฐานสากลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้รับบริการ
2. สร้างกลไกและประสานความเชื่อมโยงในการให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างยั่งยืน
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรและบุคลากร ให้มีขีดความสามารถในการให้บริการด้านการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างมืออาชีพ