ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.)
Export-Import Bank of Thailand (EXIM Thailand)

เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ชั้นนำระดับโลก ที่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศของไทย
1. นำผู้ประกอบการไทยเข้าสู่เวทีการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ
2. สนับสนุนนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจและเศรษฐกิจไทย
3. ลดความเสี่ยงการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศให้แก่ผู้ประกอบการไทย
4. ขยายความร่วมมือในเชิงรุกกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
5. ให้คำปรึกษาและให้บริการ เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยสู่เวทีโลก
6. บริหารจัดการด้วยธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล