สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทน.)
Thailand Institute of Nuclear Technology (Public Organization)