สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
The Office for National Education Standards and Quality Assessment (Public Organization)

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) พ.ศ.2543 ในมาตรา 8 กำหนดให้สำนักงานฯ มีอำนาจหน้าที่หลัก ดังนี้
1.พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอก กำหนดกรอบแนวทางและวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกที่มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพของสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด
2. พัฒนามาตรฐานและเกณฑ์สำหรับการประเมินคุณภาพภายนอก
3. ให้การรับรองผู้ประเมินภายนอก
4. กำกับดูแลและกำหนดมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกที่ดำเนินการโดยผู้ประเมินภายนอก รวมทั้งให้การรับรองมาตรฐาน ทั้งนี้ ในกรณีจำเป็นหรือเพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอก สำนักงานอาจดำเนินการประเมินคุณภาพภายนอกเองก็ได้
5. พัฒนาและฝึกอบรมผู้ประเมินภายนอก จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรม และสนับสนุนให้องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพหรือวิชาการ เข้ามามีส่วนร่วมในการฝึกอบรมผู้ประเมินภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ
6. เสนอรายงานการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประจำปีต่อคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และสำนักงบประมาณ เพื่อประกอบการพิจารณาในการกำหนดนโยบายทางการศึกษา และการจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษา รวมทั้งเผยแพร่รายงานดังกล่าวต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน

วิสัยทัศน์
               สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) จะเป็นองค์การทางวิชาการที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาระบบการจัดการศึกษาของไทยให้มีคุณภาพ และให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาในสถานศึกษาที่มีการบริหาร และการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ เพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีความสามารถ และมีความสุข สนุกกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต
พันธกิจ
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทำการประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยคำนึงถึงความมุ่งหมาย หลักการ และแนวทางการจัดการศึกษาในแต่ละระดับตามที่กำหนดไว้ในกฏหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ โดยให้มีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่งอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกห้าปี นับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้าย และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน
นอกจากนี้ ได้กำหนดไว้ในบทเฉพาะกาลว่าจะต้องจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่ง ภายในหกปีนับตั้งแต่วันที่ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ใช้บังคับ
กลยุทธ์ของ สมศ.
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้กำหนดแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งเชื่อมโยงกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ซึ่งระบุภารกิจเอาไว้อย่างชัดเจน จากภารกิจโดยทั่วไปตามที่กฎหมายกำหนด สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ได้กำหนดกลยุทธ์ออกเป็น 4 กลยุทธ์ ดังต่อไปนี้

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมองค์ความรู้ สู่ความเชี่ยวชาญ
1.1 ส่งเสริม พัฒนาสถานศึกษา เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ทุกฝ่ายเกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญของการประกันคุณภาพภายใน โดยพัฒนาผู้บริหารและบุคลากรของสถานศึกษาให้มีความเข้าใจเกิดความตระหนัก การยอมรับ ความศรัทธา และมีเจตคติที่ถูกต้องต่อการประกันคุณภาพภายใน และการประกันคุณภาพภายนอก รวมทั้งสามารถบูรณาการการประกันคุณภาพภายในให้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงาน ดำเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องสนับสนุน ส่งเสริมพัฒนาให้สถานศึกษาจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินตนเอง โดยความร่วมมือขงอชุมชน และการสนับสนุนจากต้นสังกัด โดยมุ่งพัฒนาการเรียนรู้ การสอน และการบริหารจัดการให้ได้มาตรฐาน สถานศึกษาที่มีคุณภาพจะได้รับการสนับสนุนและสามารถแข่งขันได้สถานศึกษาที่มีคุณภาพต้องมีการประเมินและปรับปรุงคุณภาพอยู่เสมอภายใต้การนำของผู้บริหาร
1.2 ปฏิรังสรรค์องค์ความรู้และวิทยาการประเมิน สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งในด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การตรวจติดตามคุณภาพการศึกษา และการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก และสังเคราะห์ผลประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อแสดงมาตรฐานการศึกษาของประเทศและเสนอแนะนโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยจัดทำวิจัยสถาบัน วิจัยเพื่อการพัฒนาการศึกษาจากผลการประเมิน

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนางานประเมินการศึกษา
2.1 พัฒนาระบบประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพมากขึ้น
2.2 สรรหาผู้ประเมินที่เชี่ยวชาญ ส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพนักประเมินคุณภาพการศึกษาและผู้ประเมินคุณภาพภายนอก โดยการพัฒนาหลักสูตรผู้นำด้านการประเมินคุณภาพภายนอก (Leading assessor) ส่งเสริมพัฒนาวิชาชีพ และขยายเครือข่ายการประเมินคุณภาพภายนอกไปสู่องค์กรและสมาคมที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินคุณภาพภายนอก รวมถึงการพัฒนาวิทยากรแกนนำ และบุคลากรทางการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะการประเมินคุณภาพสรรหาและพัฒนาผู้ประเมินภายนอกที่มีคุณภาพและมีคุณสมบัติที่เหมาะสมเป็นที่น่าเชื่อถือ ผู้ประเมินภายนอกต้องมีความเข้มแข็งทั้งทางร่างกายและจิตใจ และมีความปรารถนาดีที่จะประเมินเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานกของสถานศึกษา
2.3 เพียรประเมินอย่างกัลยาณมิตร ทำการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาทุกระดับ โดยคำนึงถึงความมุ่งหมาย หลักการและแนวทางการจัดการศึกษาใตแต่ละระดับ โดยจัดการประเมินตามสภาพจริง อาจใช้วิธีตรวจเยี่ยมในพื้นที่ หรือประเมินโดยใช้ระบบเทคโนโลยีเป็นฐานก็ได้ เพื่อยืนยันผลประเมินจากการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เพื่อพัฒนาสู่มาตรฐานโดยการบุรณาการการประเมินตนเอง การประเมินเชิงประจักษ์ การประเมินเสริมพลังการประเมินเชิงคุณภาพ และการประเมินเทียบมาตรฐาน ให้การรับรองมาตรฐานการศึกษา รวมทั้งจัดทำรายงานเพื่อให้ข้อเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไขต่อหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อให้สถานศึกษาปรับปรุงแก้ไข ภายในเวลาที่กำหนด เน้นการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาและการศึกษาของประเทศ

กลยุทธ์ที่ 3 นำผลสู่การใช้และพัฒนา
3.1 นำฐานข้อมูลชี้ทิศการพัฒนา การพัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลของสถานศึกษาทุกระดับทั่วประเทศให้เป็นปัจจุบัน สามารถสืบค้นและอ้างอิงได้ เชื่อมโยงกับระบบข้อมูลของต้นสังกัด และระบบข้อมูลสถานศึกษา สร้างระบบ Automated QA เชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลของผลประเมิน และฐานข้อมูลผลการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษา และการวิจัยจากฐานข้อมฟูล เพื่อนำผลจากการวิจัยดังกล่าวเป็นทิศทางในการพัฒนาสถานศึกษาของประเทศ และมีทิศทางที่ชัดเจนในการคุ้มครองผู้บริโภคทางการศึกษา
3.2 ชี้ทิศและเสริมแรงพัฒนาโดยใช้การวิจัย นำผลจากการประเมินคุณภาพภายนอกมาดำเนินการสังเคราะห์ การวิจัยนำร่อง การติดตามการใช้ผลประเมินเพื่อพัฒนาสถานศึกษา เพื่อชี้ทิศและกำหนดนโยบายทางการศึกษา โดยเสนอรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกและมาตรฐานการศึกษาประจำปีต่อคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศึกษา ศาสนาและวัมนธรรม และสำนักงบประมาณเพื่อประกอบการพิจารณาในการกำหนดนโยบายทางการศึกษา และการจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษา รวมเผยแพร่รายงานดังกล่าวต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน
3.3 ร่วมคิด ร่วมทำ นำสู่คุณภาพ : นำผลประเมินไปใช้ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษาและระบบการศึกษา การวิจัยระบบคุณภาพการเรียนการสอนในทุกระดับและทุกประเภทการศึกษา และวิจัยระบบคุณภาพการศึกษาโดยรวม การนำผลประเมินภายในและภายนอกไปใช้ในการปรับการเรียน เปลี่ยนการสอน และปรับปรุงการบริหารสถานศึกษา และระบบการศึกษา โดยการนำผลประเมินคุณภาพภายนอกมาเชื่อมโยงกับการจัดสรรงบประมาณให้สถานศึกษา เพื่อให้เกิดการทำงานอย่างประกันคุณภาพ โดยเฉพาะคุณภาพการเรียนการสอนให้มีวิถีชีวิตและเกิดวัฒนธรรมคุณภาพในสถานศึกษาและในสังคมไทย การส่งเสริมและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติที่ดี และนวัตกรรมการเรียนการสอน รวมทั้งการประกันคุณภาพการสึกษาในทุกระดับและทุกประเภทการศึกษา
3.4 ส่งเสริม พัฒนาและเป็นที่ปรึกษาด้านคุณภาพการศึกษา ส่งเสริม วิจัย พัฒนาคุณภาพการศึกษา และเป็นที่ปรึกษาแก่หน่วยงานภายนอกในการพัฒนาคุณภาพ ทั้งนี้ในกรณีจำเป็นหรือเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานฯ อาจดำเนินการเองก็ได้

กลยุทธ์ที่ 4 นวัตกรรมนำพาสู่สากล
4.1 ก้าวสู่ความเป็นสากลและเป็นองค์กรแบบอย่างที่เป็นเลิศ พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัย โปร่งใส รวดเร็ว โดยสนองตอบความต้องการของผู้รับบริการ ทั้งภายในและภายนอก พัฒนาระบบบริหารบุคลากร ก้าวไปสู่องค์กรที่เป็นแหล่งความีรู้และเชี่ยวชาญด้านการประเมินคุณภาพภายนอกทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ
4.2 สร้างระบบการทำงานแบบเครือข่ายที่ก้าวหน้าระดับองค์กรและบุคคล ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาและปฏิรูปการศึกษา