สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) (สพภ.)
BIODIVERSITY-BASED ECONOMY DEVELOPMENT OFFICE (BEDO)

อำนาจหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

อำนาจหน้าที่มาตรา 8 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 ให้สำนักงานมีอานาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(1) ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ

(2) ก่อตั้งสิทธิ หรือทำนิติกรรมทุกประเภทผูกพันสินทรัพย์ ตลอดจนทำนิติกรรมอื่นใดเพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของสำนักงาน

(3) จัดหาหรือให้ทุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

(4) เข้าร่วมทุนกับนิติบุคคลอื่นในกิจการที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของสำนักงาน

(5) กู้ยืมเงินหรือให้กู้ยืมเงิน หรือค้าประกัน เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของสำนักงาน

(6) ทำความตกลงและร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ องค์การหรือหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ และภาคเอกชนในกิจการที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของสำนักงาน

(7) เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบารุง ค่าตอบแทน หรือค่าบริการในการดำเนินกิจการ

(8) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นหรือต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสำนักงาน
วิสัยทัศน์เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจจากทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืนพันธกิจส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มมูลค่าการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นและธุรกิจชีวภาพด้วยการใช้สหวิทยาการที่เกี่ยวข้อง
วัตถุประสงค์
มาตรา 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2550 ระบุว่าให้สำนักงานฯ มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

(1)ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

(2) ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาของชุมชนและท้องถิ่น

(3) รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และประเมินข้อมูล รวมทั้งความต้องการด้านการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ เพื่อเสนอแนะนโยบายและมาตรการเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพต่อคณะรัฐมนตรี

(4) เก็บรวบรวมและจัดทาบัญชีรายการพืช สัตว์ และจุลินทรีย์ที่มีแหล่งกำเนิดหรือพบได้ในประเทศรวมทั้ง ภูมิปัญญาของชุมชนและท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ในการเป็นฐานข้อมูลและดูแลการใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาของชุมชนและท้องถิ่น

(5) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาของชุมชนและท้องถิ่นไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

(6) ส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

(7) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเผยแพร่องค์ความรู้และการให้บริการการเข้าถึงและใช้ประโยชน์เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาของชุมชนและท้องถิ่น

(8) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเพื่อให้มีการจดทะเบียนคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพและ ภูมิปัญญาของชุมชนและท้องถิ่นตามกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนป้องกันและแก้ไขปัญหาการละเมิด สิทธิประโยชน์ของประเทศในเรื่องดังกล่าว

(9) เป็นศูนย์กลางติดตามและประสานการดำเนินการของหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพให้มีความเชื่อมโยงกันและสอดคล้องกับนโยบายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

(10) ปฏิบัติงานหรือดำเนินการอื่นใดตามที่คณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้ทำหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพมอบหมาย

ยุทธศาสตร์และเป้าหมาย (พ.ศ.2556-2560)
(1) ยุทธศาสตร์ที่ 1: การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย: ให้ชุมชนมีขีดความสามารถในการจัดทำฐานข้อมูลชุมชนและนำมาใช้ในการวางแผนโครงการและดำเนินการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เชื่อมโยงกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ให้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับการเป็นแหล่งวัตถุดิบและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชน

(2) ยุทธศาสตร์ที่ 2: การส่งเสริมธุรกิจจากฐานชีวภาพ
เป้าหมาย: ให้มีการประกอบธุรกิจที่ใช้ความหลากหลายทางชีวภาพเป็นฐานการผลิตและการให้บริการ ที่เป็นการต่อยอดการพัฒนาร่วมกับผู้ประกอบการหรือองค์กรเป้าหมาย และมีผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ได้มาตรฐานและการรับรอง

(3) ยุทธศาสตร์ที่ 3: การจัดการองค์ความรู้และพัฒนาระบบฐานข้อมูล
เป้าหมาย: ให้มีฐานข้อมูลและองค์ความรู้ที่ถูกต้องทันสมัย ที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ข้อมูลทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านกฎหมาย และความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ที่เป็นข้อมูลฐานในการใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ การอนุรักษ์ และสร้างความร่วมมือ ตลอดจนมีแหล่งเรียนรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

(4) ยุทธศาสตร์ที่ 4: การสร้างการมีส่วนร่วม
เป้าหมาย: ให้ภาคประชาสังคมตระหนักและมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการนำเอาความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

(5) ยุทธศาสตร์ที่ 5: การขับเคลื่อนนโยบาย
เป้าหมาย: ให้มีกลไกและมาตรการ ในการขับเคลื่อนนโยบายการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงการพัฒนาทักษะ สมรรถนะ และความเข้มแข็งขององค์การในการดาเนินงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์
โครงการต่างๆ1. “ศูนย์แสดงผลิตภัณฑ์ชุมชน “ฟ้าใส แกลอรี่” : http://www.fahsaigallery.com/2. โครงการสร้างเครือข่าย แลกเปลี่ยนสื่อสารข้อมูลความหลากหลายทางทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น : http://www.biogang.net/3. ศูนย์เรียนรู้การใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น : http://eweb.bedo.or.th/blc/4. โครงการพัฒนาระบบและเครือข่ายฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ระดับประเทศ : http://www.thaibiodiversity.org/4. การพัฒนาเครื่องมือติดตามและสกัดข้อมูลสิ่งมีชีวิตที่พบในประเทศไทยจากฐานข้อมูลบทความวิชาการนานาชาติ : http://bedo.thaispecieswatch.org/5. ศูนย์ส่งเสริมธุรกิจจากทรัพยากรชีวภาพ : http://www.bedobusiness.com/