ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
Krung Thai Bank Public Company Limited

แผนที่

“กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ”GROWING TOGETHER

มุ่งมั่นดูแลและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพื่อสนับสนุนการเติบโตและ ความมั่งคั่งแก่ลูกค้าสร้างคุณภาพที่ดีขึ้นแก่สังคมและสิ่งแวดล้อม และสร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้น
พันธกิจ

  • ดูแลและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและระบบงาน
  • ให้บริการและคำแนะนำที่มีคุณค่าแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
  • ร่วมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
  • สร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้น
  •