องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อตก)
The Marketing Organization for Farmers (MOF)

วิสัยทัศน์
"จัดการตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ แบบครบวงจร"
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีประสิทธิภาพ ในการจัดหาและจำหน่ายปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ ราคาเป็นธรรมและตรงตามเวลาที่ต้องการให้แก่เกษตรกร
2. เพื่อบริการจัดการตลาดกลาง คลังสินค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3. เพื่อจัดตั้งร้านค้า สำหรับจำหน่ายปัจจัยการผลิตและผลิตผลทางการเกษตรที่ได้มาตรฐาน
4. เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าเกษตร
5. เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร ให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีเสถียรภาพ
6. เพื่อดำเนินงานสนองนโยบายรัฐบาล ในการช่วยเหลือเกษตรกร

เป้าหมาย
1. จัดหาและจำหน่ายปัจจัยการผลิต ในปี 2550 มูลค่า 279.270 ล้านบาทและเพิ่มขึ้นไนปี 2554 มูลค่า 408.879 ล้านบาท
2. จัดหาและจำหน่ายสินค้าเกษตร และสินค้าแปรรูป ในปี 2550 มูลค่า 213.914 ล้านบาทและเพิ่มขึ้นเป็นมูลค่า 337.326 ล้านบาทในปี 2554
3. จัดตั้งร้านค้า อ.ต.ก.ในพื้นที่สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัด โดยในปี 2551 จะจัดตั้งร้านค้า อ.ต.ก.จำนวน 7 แห่งและเพิ่มขึ้นให้ครบ 29 แห่งในปี 2554
4. บริหารจัดการตลาดกลางคลังสินค้าและร้านค้า อ.ต.ก.ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเชื่อมโยงกับสถาบันเกษตรกรและภาคเอกชนด้วยการสร้างเครือข่าย
5. เป็นหน่วยงานของรัฐในการดำเนินการตามนโยบายรวมถึงจัดหาและจำหน่ายสินค้าเกษตร เช่น การรับจำนำข้าวเปลือกนาปี , นาปรังในปี 2550 - 2554 มูลค่ารวม 681.799 ล้านบาท