สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) (บจธ.)
The Land Bank Administration Institute (Public Organization)

แผนที่

วิสัยทัศน์
บจธ. เป็น “องค์กรหลักในการลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมเรื่องสิทธิในที่ดิน ทำให้เกิดการใช้ประโยชน์ในที่ดินสูงสุด และเป็นไปตามศักยภาพ รวมทั้งจัดตั้งธนาคารที่ดิน”

พันธกิจ
บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเป็นธรรม และยั่งยืนดำเนินการจัดตั้งธนาคารที่ดินหรือองค์กรอื่นที่มีวัตถุประสงค์ในลักษณะทำนองเดียวกับธนาคารที่ดินเพื่อเป็นกลไกในการนำทรัพยากรที่ดินมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด