องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย (อต.)
the marketorganization under the Ministry of Interior

โครงสร้างองค์การตลาด ประกอบด้วย http://www.market-organization.or.th/board.php
     1. สร้าง ซื้อ จัดหา จำหน่าย ยืม ให้ยืม เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อถือกรรมสิทธิ์ ครอบครองหรือดำเนินงานเกี่ยวกับเครื่องใช้ บริการหรือทรัพย์สินใดๆ อันเกี่ยวกับตลาด

     2. กู้ยืมเงินโดยมีหลักประกันด้วยบุคคลหรือ ด้วยทรัพย์หรือรับทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้ เพื่อสร้างตลาดและปรับปรุงตลาด การกู้ยืมเงินถ้าเป็นจำนวนเงินเกินสามล้านบาท ต้องได้รับอนุญาตจากคณะรัฐมนตรีก่อน

     3. ทำการค้าและขนส่งสินค้า

     4. ออกเงินทุน หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนหรือถือหุ้นในบริษัทจำกัดเพื่อจัดตั้งหรือจัดดำเนินการตลาด

     5. วางระเบียบในการจัดตลาดขององค์การ

     6. กระทำการอื่นใด เพื่อส่งเสริมตลาดและการผลิตโภคภัณฑ์เพื่อให้พอ แก่ความต้องการ
วิสัยทัศน์“องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย เป็นองค์กรหลักของประเทศ ในการสร้างตลาดกลางและเครือข่ายระดับท้องถิ่นเพื่อเป็นช่องทางการกระจายและจำหน่วยผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน” พันธกิจ ส่งเสริมให้ตลาดสาขาขององค์การตลาด ให้เป็น "ศูนย์รวมและกระจายสินค้า" ผลผลิตทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์ชุมชนรักษาและขยายฐานตลาด การจำหน่ายข้าวสาร และอาหารดิบเพิ่มขึ้นบริหารจัดการ ส่งเสริมและพัฒนาบุคคลากรในองค์การให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดพัฒนาทรัพย์สิน และขยายฐานธุรกิจอื่นๆ ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย วัตถุประสงค์ จัดสร้างตลาดสาธารณะให้เพียงพอแก่ความต้องการปรับปรุงตลาดสาธารณะที่มีอยู่แล้วให้ถูกสุขลักษณะและทันสมัยส่งเสริมตลาดเอกชนจัดและส่งเสริมการผลิตโภคภัณฑ์ให้พอแก่ความต้องการของตลาดจัดการขนส่งและระบบโลจิสติกส์โภคภัณฑ์ไปสู่ตลาดให้เป็นไปโดยสะดวกจัดดำเนินการ ควบคุมและอำนวยบริการเกี่ยวกับตลาดขององค์การ อำนาจดำเนินกิจการ สร้าง ซื้อ จัดหา ยืม ให้ยืม เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง หรือดำเนินงานเกี่ยวกับเครื่องใช้ บริการ หรือทรัพย์สินใดๆ อันเกี่ยวกับตลาดกู้ยืมเงิน หรือให้กู้ยืมเงิน โดยมีหลักประกันด้วยบุคคล หรือด้วยทรัพย์ หรือรับทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้เพื่อสร้างตลาด และปรับปรุงตลาด การกู้ยืมเงินถ้าเป็นจำนวนเงินเกินสามล้านบาทต้องได้รับอนุญาตจากคณะรัฐมนตรีก่อนทำการค้าและขนส่งสินค้าออกเงินลงทุนหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หรือถือหุ้นในบริษัทจำกัด เพื่อจัดตั้งหรือดำเนินการตลาดวางระเบียบในการจัดตลาดขององค์การกระทำการอื่นใดเพื่อส่งเสริมตลาดและการผลิตโภคภัณฑ์เพื่อให้พอแก่ความต้องการของตลาด ยุทธศาสตร์พัฒนาองค์กร ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรและเครือข่าย เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ และโทรคมนาคมที่ทันสมัย และพัฒนาองค์กรโดยใช้หลักธรรมาภิบาล เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้สร้างความร่วมมือเชิงบุรณาการกับภาคีและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการพัฒนามาตรฐานของสินค้าและบริการ ให้เป็นที่ยอมรับคัดเลือกและรับรองสินค้าสินค้าหรือบริการที่จะนำมาจำหน่ายให้ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับจัดระบบตรวจสอบคุณภาพของสินค้าและบริการ และระบบแจ้งเตือนเพื่อช่วยปรับปรุงมาตรฐานสินค้าของชุมชนและผู้ผลิต ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาตลาดที่ทันสมัยและการสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภค พัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟูสภาพอนามัยสิ่งแวดล้อมของตลาดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน และพัฒนาเพื่อเป็นศูนย์กลางและแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนที่มีเอกลักษณ์ของตัวเองพัฒนาตลาดให้เป็นตลาดต้นแบบ โดยใช้เทคโนโลยีการจัดการที่ทันสมัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสร้างเครือข่ายตลาดสาธารณะ ตลาดเอกชน และ ตลาดชุมชนโดยร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นช่องทางกระจายสินค้าและสร้างรายได้ให้กับชุมชนส่งเสริมการลงทุนและชักชวน ทำธุรกิจการพัฒนาตลาด ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการขนส่งและการกระจายสินค้า พัฒนาช่องทางการจำหน่ายและการจายสินค้าบนระบบออนไลน์พัฒนาระบบคลังสินค้า ระบบการขนส่ง และการกระจายสินค้าโดยใช้เทคโนยีสารสนเทศและการจัดการโลจิสติกส์ที่ทันสมัย ตลอดโซ่อุปทานของสินค้าสร้างเครือข่ายและพัฒนาความร่วมมือระหว่างผู้ค้า ผู้ผลิต และผู้บริโภคเพื่อช่วยลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ในระบบ ให้ประชาชนได้สินค้าที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาบุคลากรและสนับสนุนการพัฒนาเครือข่าย ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ที่ทันสมัยเพื่อเสริมศักยภายการจัดการให้กับบุคคลกรในส่วนต่าง ๆ ตลอดโซ่อุปทาน ทั้งผู้ประกอบการ ผู้ผลิตสินค้าในชุมชน ผู้จัดจำหน่ายสร้างเครือข่ายความร่วมมือในด้านต่าง ๆ จากทุกภาคส่วน เพี่อร่วมกันพัฒนาตลาดให้เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ
 ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
1. จัดสร้างตลาดสาธารณะให้เพียงพอแก่ความต้องการ
2. ปรับปรุงตลาดสาธารณะที่มีอยู่แล้วให้ถูกสุขลักษณะและทันสมัย
3. ส่งเสริมตลาดเอกชน
4. จัดและส่งเสริมการผลิตโภคภัณฑ์ให้พอแก่ความต้องการของตลาด
5. จัดการขนส่งโภคภัณฑ์ไปสู่ตลาดให้เป็นไปโดยสะดวก
6. จัดดำเนินการ ควบคุมและอำนวยบริการเกี่ยวกับตลาดขององค์การ

ให้องค์การมีอำนาจดำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ในมาตรา 6 และอำนาจเช่นว่านี้ให้รวมถึง

(1) สร้าง ซื้อ จัดหา ยืม ให้ยืม เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง หรือดำเนินงานเกี่ยวกับเครื่องใช้บริการ หรือทรัพย์สินใดๆ อันเกี่ยวกับตลาด
(2) กู้ยืมเงิน หรือให้กู้ยืมเงิน โดยมีหลักประกันด้วยบุคคล หรือด้วยทรัพย์ หรือรับทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้เพื่อสร้างตลาด
และปรับปรุงตลาด การกู้ยืมเงินถ้าเป็นจำนวนเงินเกินสามล้านบาทต้องได้รับอนุญาตจากคณะรัฐมนตรีก่อน
(3) ทำการค้าและขนส่งสินค้า
(4) ออกเงินลงทุนหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หรือถือหุ้นในบริษัทจำกัด เพื่อจัดตั้งหรือดำเนินการตลาด
(5) วางระเบียบในการจัดตลาดขององค์การ
(6) กระทำการอื่นใดเพื่อส่งเสริมตลาดและการผลิตโภคภัณฑ์เพื่อให้พอแก่ความต้องการของตลาด
โครงการชุมชนยิ้มโครงการคาราวารสินค้า