ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (ศลช.)
Thailand Center of Excellence for Life Sciences

แผนที่

1. กลุ่มงานยุทธศาสตร์
- ฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และงบประมาณ
- ฝ่ายยุทธศาสตร์ธุรกิจและเครือข่ายความร่วมมือ
2. กลุ่มงานพัฒนาผลิตภัณฑ์และธุรกิจอุตสาหกรรม
- ฝ่ายเครื่องมือแพทย์
- ฝ่ายผลิตภัณฑ์ยาและสุขภาพ
- ฝ่ายอาหารเสริมและเวชสำอาง
- ฝ่ายบริการสุขภาพ
3. กลุ่มงานโครงการพิเศษ
- โครงการพิเศษจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเซลล์และยีนบำบัด
- โครงการพิเศษจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีหุ่นยนต์ทางการแพทย์ชั้นสูง
4. สำนักบริหารกลาง
- ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์
- ส่งเสริมและสนับสนุน การสร้างองค์ความรู้ การวิจัยและพัฒนาต่อยอดให้เกิด ผลิตภัณฑ์ บริการ และนวัตกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม
- ส่งเสริมและพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาบุคลากรที่จำเป็นต่อการพัฒนาธุรกิจ และอุตสาหกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์
- จัดทำและเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์
- เป็นศูนย์ประสานงานและพัฒนาความร่วมมือด้านชีววิทยาศาสตร์กับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- ให้บริการทางวิชาการ เผยแพร่องค์ความรู้ ข้อมูลข่าวสารด้านชีววิทยาศาสตร์
วิสัยทัศน์ (Vision)
"เป็นหน่วยงานหลักที่สร้างธุรกิจและอุตสาหกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์ให้เติบโตเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักของประเทศ นำประเทศไทยสู่ระดับแนวหน้าของภูมิภาค"

พันธกิจ (Mission) - ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์
- ส่งเสริมและสนับสนุน การสร้างองค์ความรู้ การวิจัยและพัฒนาต่อยอดให้เกิด ผลิตภัณฑ์ บริการ และนวัตกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม
- ส่งเสริมและพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาบุคลากรที่จำเป็นต่อการพัฒนาธุรกิจ และอุตสาหกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์
- จัดทำและเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์
- เป็นศูนย์ประสานงานและพัฒนาความร่วมมือด้านชีววิทยาศาสตร์กับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- ให้บริการทางวิชาการ เผยแพร่องค์ความรู้ ข้อมูลข่าวสารด้านชีววิทยาศาสตร์
- โครงการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีหุ่นยนต์ทางการแพทย์ชั้นสูงเพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตของภูมิภาคอาเซียน
- โครงการวิจัยด้านความปลอดภัยและประสิทธิภาพของการใช้เซลล์บำบัดในระดับคลินิค