สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
Thailand Institute of Scientific and Technological Research (TISTR)

แผนที่


โครงสร้างการบริหาร วว. ประกอบด้วยงาน 5 กลุ่ม คือ
 • กลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • กลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ
 • กลุ่มบริการอุตสาหกรรม
 • กลุ่มบริหาร
 • กลุ่มงานสังกัดผู้ว่าการ

กลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ • กำหนดทิศทางและดำเนินการวิจัยและพัฒนาอย่างครบวงจร เพื่อตอบสนองกลุ่มอุตสาหกรรมชีวภาพ โดยมุ่งเน้นการสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ และสร้างคุณภาพชีวิต


 • บริการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งบริการที่ปรึกษา บริการวิเคราะห์ทดสอบ และให้บริการฝึกอบรม เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและเสริมสร้างศักยภาพภาคอุตสาหกรรมและชุมชนบนพื้นฐานเทคโนโลยี


 • ดำเนินการด้านเทคนิคและวิชาการในการนำเทคโนโลยีสู่เชิงพาณิชย์และสร้างธุรกิจใหม่ด้วยการถ่ายทอดและบ่มเพาะเทคโนโลยี


 • พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสร้างองค์ความรู้และทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ


 • ติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี จัดการองค์ความรู้ แบ่งปันองค์ความรู้ สร้างทีมความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา และสร้างผู้สืบทอดเพื่อความเป็นเลิศ


 • ประสาน เชื่อมโยงเครือข่ายกับภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ สถาบันการศึกษา และหน่วยงานทางวิชาการ เพื่อสร้างพันธมิตรการวิจัยพัฒนา สร้างนวัตกรรม และนำไปใช้ประโยชน์
กลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ • กำหนดทิศทางและดำเนินการวิจัยและพัฒนาอย่างครบวงจร เพื่อตอบสนองการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อพึ่งตนเองและพัฒนาอย่างยั่งยืน


 • บริการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งบริการที่ปรึกษา บริการวิเคราะห์ทดสอบ และให้บริการฝึกอบรม เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและเสริมสร้างศักยภาพภาคอุตสาหกรรมและชุมชนบนพื้นฐานเทคโนโลยี


 • ดำเนินการด้านเทคนิคและวิชาการในการนำเทคโนโลยีสู่เชิงพาณิชย์และสร้างธุรกิจใหม่ด้วยการถ่ายทอดและบ่มเพาะเทคโนโลยี


 • พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสร้างองค์ความรู้และทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ สิทธิบัตร อนุ-สิทธิบัตร และสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ


 • ติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี จัดการองค์ความรู้ แบ่งปันองค์ความรู้ สร้างทีมความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา และสร้างผู้สืบทอดเพื่อความเป็นเลิศ


 • ประสาน เชื่อมโยงเครือข่ายกับภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ สถาบันการศึกษา และหน่วยงานทางวิชาการ เพื่อสร้างพันธมิตรการวิจัยพัฒนา สร้างนวัตกรรม และนำไปใช้ประโยชน์
กลุ่มบริการอุตสาหกรรม

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ • กำหนดทิศทางและดำเนินการบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างครบวงจรแก่อุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรม


 • บริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ ด้วยระบบบริหารห้องปฏิบัติการที่ได้รับการการรับรองความสามารถตามมาตรฐานสากล ISO/IEC ๑๗๐๒๕ และแก้ปัญหาคุณภาพผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตแก่ภาคอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชนในระดับประเทศและภูมิภาค


 • บริการตรวจประเมินและรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากลต่างๆ เช่น ISO ๙๐๐๑, ISO ๑๔๐๐๑, GMP และ HACCP เป็นต้น เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ ทั้งในด้านกระบวนการผลิตและธุรกิจบริการ ให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติ


 • ประสานเชื่อมโยงเครือข่ายกับภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ สถาบันการศึกษาและหน่วยงานทางวิชาการ เพื่อสร้างพันธมิตรการบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพและได้ประสิทธิผล
กลุ่มบริหาร

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ • กำหนดแนวทางบริหารจัดการด้านข้อบังคับ ระเบียบ การบริหารการเงินการบัญชี การพัสดุ โดยมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ วว. และการบริการแก่หน่วยงานภายนอก


 • กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และดำเนินการด้านการบริหารบุคคล ด้านจัดการด้านอัตรากำลัง และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การพัฒนาระบบและการจัดการองค์กรบนฐานทรัพยากรบุคคล


 • สนับสนุนและให้บริการด้านการจัดการความรู้ ด้านข้อมูลสารสนเทศ การผลิตและเผยแพร่สื่อความรู้ การบรรณาธิกร ห้องสมุดและห้องสมุดอิเลคทรอนิกส์ การจัดการวิทยาการและฝึกอบรมภายนอก รวมทั้งการพัฒนาการดำเนินงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย


 • พัฒนาและซ่อมบำรุงอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ เครื่องมือ อุปกรณ์ โครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภคเพื่อสร้างความพร้อมในการดำเนินงานและให้เกิดความปลอดภัย ถูกหลักอาชีว-อนามัย และสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน โดยมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง


 • ประสานและเชื่อมโยงเพื่อให้บริการแก่หน่วยงานภายในและภายนอก ด้วยความเต็มใจและสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการ


วิสัยทัศน์
วว. เป็นองค์กรชั้นนำระดับอาเซียนในด้านวิจัย พัฒนา และบริการด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม

พันธกิจ
 1. พัฒนาขีดความสามารถด้านงานวิจัยและพัฒนา
 2. พัฒนาขีดความสามารถด้านการบริการงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 3. พัฒนาขีดความสามารถด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการผลักดันการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม
 4. พัฒนาขีดความสามารถด้านการสร้างสรรค์งานนวัตกรรม
 5. พัฒนาขีดความสามารถด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการขององค์กร
นโยบายคณะกรรมการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (กวท.) ปี 2558-2560


สนับสนุน ส่งเสริมและผลักดันให้สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ก้าวสู่ “องค์กรชั้นนำระดับอาเซียนในด้านการวิจัย พัฒนา และบริการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.).”


วัตถุประสงค์ของนโยบาย กวท. 1. เพื่อสนับสนุนการปฏิรูปเชิงโครงสร้างการบริหารงานราชการของประเทศ การทบทวนปรับปรุงการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 2. เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลปัจจุบัน ว่าด้วยการสนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศ เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 1 ของรายได้ประชาชาติและสัดส่วนรัฐต่อเอกชน 30:70 โดยการผลักดันให้เกิดการนำผลงานวิจัยและพัฒนา และงานบริการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ วว. ในสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมาย ไปใช้ในการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ไทย เพื่อการเตรียมพร้อมรองรับการเป็นส่วนสำคัญของประชาคมอาเซียน (ASEAN Economic Community) ตลอดจนเร่งดำเนินการจัดทำแผนงานและผลักดันให้เกิดกลไก เครื่องมือ สิ่งอำนวยความสะดวกอย่างเป็นระบบ สำหรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี และการนำผลงาน วทน.ไปใช้ได้จริงในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม
 3. เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลปัจจุบัน ว่าด้วยการเร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม โดยมุ่งเน้นการให้บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของ วว. สามารถไปทำงานในภาคเอกชน และการให้อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมมีช่องทางได้เทคโนโลยีโดยความร่วมมือจากเครือข่ายหน่วยงานและสถานศึกษาภาครัฐ
 4. เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลปัจจุบันว่าด้วยการส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ สามารถใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมของไทยอย่างเหมาะสม โดยมุ่งเน้นให้ดำเนินการพัฒนางาน วทน. ในสาขาที่ วว. มีความชำนาญ สามารถตอบโจทย์ผู้ประกอบการได้อย่างชัดเจน และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง
 5. เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลปัจจุบันว่าด้วยการปรับปรุง และจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิจัยและพัฒนา และด้านนวัตกรรม ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาที่สำคัญในการต่อยอดสู่การใช้เชิงพาณิชย์ของภาคอุตสาหกรรม ให้มีความพร้อม ความทันสมัย และกระจายในพื้นที่ต่างๆ โดยมุ่งเน้นความเชี่ยวชาญของ วว. ในสาขาที่มีความชำนาญ ได้แก่ การเกษตรเพื่อชุมชน อาหารสุขภาพ ผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพร นวัตกรรมวัสดุจากธรรมชาติ พลังงานทางเลือกและการจัดการสิ่งแวดล้อม เครื่องจักรกลอุตสาหกรรม ทั้งนี้ จะต้องมีแนวปฏิบัติในการสร้างทุนทางปัญญา สร้างความร่วมมือระหว่างนักวิจัยสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ตลอดจนองค์กรต่างๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ อันจะนำไปสู่การพัฒนางาน วทน. และการนำ วทน. ไปใช้ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคมแบบครบวงจร