สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
Digital Development Government Agency (Public Organization) (DGA)

แผนที่

Alternate Text
เปลี่ยนผ่านภาครัฐสู่ยุคดิจิทัล (Transform Government to The Digital Age)

1. พัฒนา บริหารจัดการ และให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบการให้บริการหรือแอปพลิเคชันพื้นฐานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลดิจิทัล2. จัดทํามาตรฐาน แนวทาง มาตรการ หลักเกณฑ์ และวิธีการทางเทคโนโลยีดิจิทัล และกระบวนการดําเนินงานเพื่อให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลและระบบการทํางานระหว่างกันของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสอดคล้องกัน3. ส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล และเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนทะเบียนข้อมูลดิจิทัลภาครัฐเพื่ออํานวยความสะดวกในการให้บริการประชาชนและในการดําเนินงานของหน่วยงานของรัฐ4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐให้บริการดิจิทัลแก่ผู้เกี่ยวข้อง5. พัฒนาบริการดิจิทัลภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวที่ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมั่นคงปลอดภัย6. ให้คําปรึกษาและสนับสนุนหน่วยงานของรัฐในการบริหารจัดการโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงส่งเสริม สนับสนุน ให้บริการวิชาการ และจัดอบรมเพื่อยกระดับทักษะความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ของรัฐด้านรัฐบาลดิจิทัล7. ศึกษา วิจัย สร้างนวัตกรรม และส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการ งานวิจัยและนวัตกรรมในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล8. สนับสนุนการดําเนินงานของหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบในการจัดทํากรอบการจัดสรรงบประมาณบูรณาการประจําปีที่เกี่ยวกับการดําเนินงานด้านรัฐบาลดิจิทัล ตลอดจนสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงานและแผนระดับชาติที่เกี่ยวกับรัฐบาลดิจิทัล9. ดําเนินการอื่นเพื่อพัฒนารัฐบาลดิจิทัลตามที่กฎหมายกําหนดหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

ผลการดำเนินงานที่สำคัญของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) หรือ ดีจีเอ มีสาระสำคัญ 3 ด้านคือ

1.โครงการบูรณาการโครงสร้างพื้นฐานด้านเครือข่ายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (Common Government Network Infrastructure)

- การบูรณาการและพัฒนาระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (GIN: Government Information Network)  
- การพัฒนาระบบคลาวด์ภาครัฐ (Government Cloud: G-Cloud)
- การพัฒนาระบบบริหารจัดการภัยคุกคามทางสารสนเทศภาครัฐ (Government Security Monitoring)
- การให้บริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ (MailGoThai)

2. โครงการบูรณาการโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์และบริการประชาชน (Common Government Information Infrastructure and e-Services)

- กิจกรรมบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลและระบบงานภาครัฐ (e-Government Platform)
- กิจกรรมพัฒนาช่องทางการเข้าถึงข้อมูลและบริการภาครัฐ (Government Access Channels)  
- กิจกรรมนำร่องพัฒนาบริการ IT สู่ท้องถิ่น (Smart Citizen Info)
- กิจกรรมวิจัยและพัฒนานวัตกรรมบริการ (R&D and Product Innovation)
- กิจกรรมวิจัยเชิงนโยบาย (Policy Research)
- กิจกรรมยกระดับขีดความสามารถและพัฒนาฐานข้อมูลบุคลากร ICT ภาครัฐ (e-Government Capability Building)

3. ผลการดำเนินงานสำคัญตามนโยบายรัฐบาล สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

- การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริการภาครัฐโดยใช้ประโยชน์จากเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
- Mobile Application "สุขพอที่พ่อสอน"
- ภารกิจ Bike for Mom
- ภารกิจ Bike for DAD
- การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
- การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภาครัฐ (Open Government Data)
- e-Service ภาครัฐ และศูนย์กลางแอปพลิเคชัน
- การบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ
- การดำเนินการยกร่างพระราชบัญญัติรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Act)
- การดำเนินการเรื่อง Thailand Government Spending

 

นอกจากผลการดำเนินงานดังกล่าวข้างต้นที่เป็นโครงการตามภารกิจ ซึ่งแสดงให้เห็นความมุ่งมั่นพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่อง ยังมีการดำเนินงานอื่นๆ อีก ได้แก่ การจัดกิจกรรมทางวิชาการ การสนับสนุนวิทยากรที่มีทักษะความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเฉพาะด้าน การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ การเข้าร่วมประชุมในเวทีต่างๆ  ทั้งนี้เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการเป็นที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามที่หน่วยงานต้องการ เพื่อให้การพัฒนาด้านบริการประชาชนและการบริหารจัดการด้านไอทีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น