สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง
The Bureau of Legal Affairs and Beneral Regulations

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2549 กำหนดอำนาจหน้าที่ของสำนักกฎหมายและระเบียบกลาง ไว้ดังนี้
1. เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของนายกรัฐมนตรีในเรื่องและปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับในการปฏิบัติราชการ
2. เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาสั่งการของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับ
การดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์และขอความเป็นธรรมของข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการประเภทต่างๆ รวมทั้งปัญหาด้านกฎหมาย ระเบียบ และมาตรการต่างๆ ที่ส่วนราชการเสนอ
3. ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี หรือปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้รักษาการ
4. ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่สำนักนายกรัฐมนตรีเป็นเจ้าของเรื่อง รวมทั้งกฎหมายและระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง งานนิติกรรมและสัญญา
5. ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารสัญญาและกำกับกิจการสถานีวิทยุโทรทัศน์ระบบ UHF
6. ดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง อาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
นอกจากนี้ สำนักกฎหมายและระเบียบกลางได้มอบหมายงานติดตามเงินขาดบัญชีและการทุจริต จากสำนักตรวจราชการ มาเป็นภารกิจเพิ่มเติมอีกตามคำสั่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ที่ 248/2554 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2554
เป็นหน่วยงานที่รอบรู้ เชี่ยวชาญ และมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อสู่ความเป็นเลิศในงานและการให้บริการด้านกฎหมายและระเบียบกลาง
1. การพัฒนาและแก้ไข ปรับปรุง กฎหมายและระเบียบกลางให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาวการณ์
2. ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบข้อหารือ และวินิจฉัยปัญหาด้านกฎหมายและระเบียบกลางที่นายกรัฐมนตรีและปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาการ รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและเชี่ยวชาญด้านกฎหมายและระเบียบกลางและกฎหมายต่างๆ ในการปฏิบัติราชการ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในความรับผิดชอบและที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
4. การดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์และการขอความเป็นธรรมของข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการประเภทต่างๆ
5. การดำเนินการด้านการสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่ได้รับมอบหมาย
6. บริหารงานคณะกรรมการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบำเหน็จความชอบสำหรับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม