องค์การเภสัชกรรม (อภ.)
The Government Pharmaceutical Organization

แผนที่

องค์การเภสัชกรรม เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีภารกิจหลักในการผลิตยาและเวชภัณฑ์ สนับสนุนงานสาธารณสุขของประเทศ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง จัดองค์การเภสัชกรรมอยู่ในกลุ่มรัฐวิสาหกิจประเภทบริการสังคมและเทคโนโลยี องค์การเภสัชกรรมจึงไม่ใช่รัฐวิสาหกิจเพื่อการค้าหากำไรให้แก่รัฐ แต่เป็นรัฐวิสาหกิจเพื่อสนับสนุนงานสาธารณสุขของประเทศ เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
"เป็นผู้นำในธุรกิจยาและเวชภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์และจำเป็นต่อสังคมไทยและประชาคมอาเซียนอย่างยั่งยืน"
ภารกิจ (ตามพระราชบัญญัติองค์การเภสัชกรรม พ.ศ.2509)
1. ผลิตยาและเวชภัณฑ์
2. ส่งเสริมให้มีการศึกษาและวิจัยการผลิตยาและเวชภัณฑ์
3. ส่งเสริมการวิเคราะห์ยาและเวชภัณฑ์รวมทั้งวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตยาและเวชภัณฑ์
4. ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน และให้ซึ่งยาและเวชภัณฑ์
5. ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการผลิตยาและเวชภัณฑ์
ภารกิจ (ตามวิสัยทัศน์)
1. ผลิต จำหน่ายและบริการผลิตภัณฑ์สุขภาพ มุ่งสู่มาตรฐานสากล
2. ดำเนินธุรกิจให้มีศักยภาพในการแข่งขันในอาเซียนและสามารถพึ่งตนเองได้
3. รักษาระดับราคายาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นต่อสังคมไทย เพื่อประชาชนสามารถเข้าถึงได้
4. วิจัยและพัฒนายาและเวชภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการและความจำเป็นต่อสังคม
5. สำรองยาและเวชภัณฑ์ในยามฉุกเฉินเพื่อความมั่นคงของชาติ

ภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุข
1. รักษาระดับราคายาและเวชภัณฑ์ไม่ให้เพิ่มสูงขึ้นโดยเร็ว
2. รักษาคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐาน
3. จัดหาและสนองความต้องการด้านยาและเวชภัณฑ์ให้แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
4. จัดหาและสนองความต้องการด้านวัคซีนและเซรุ่มให้แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
5. สำรองยาและเวชภัณฑ์ตามแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ
6. จัดหา ส่งยาและเวชภัณฑ์แก่กองทุนและเวชภัณฑ์ประจำหมู่บ้านตามเป้าหมายของโครงการสาธารณสุขมูลฐาน
7. สนับสนุนนโยบายสาธารณสุขอื่นๆ นอกจากเรื่องยา และนโยบายที่เกี่ยวกับยาและเวชภัณฑ์ ทั้งด้านการผลิต การจัดหา การกระจาย การบริโภค การควบคุมการพึ่งตนเอง การใช้เทคนิคและทรัพยากรที่เหมาะสมภายในประเทศ
โครงการสำคัญ
1.โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก ตามาตรฐาน WHO GMP โดยรัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณ 1,411.70 ล้านบาท มีขีดความสามารถที่จะผลิตวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่แบบครบวงจร (จากต้นน้ำถึงปลายน้ำ) จากการวิจัยพัฒนากระบวนการผลิตเอง โดยการสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลก (WHO) มีเป้าหมายต้องได้มาตรฐานตาม WHO GMP
2.โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยารังสิต 1 ใช้เงินงบประมาณจากรายได้ขององค์การเภสัชกรรม วงเงิน 512 ล้านบาท เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตยาเม็ดที่มีปริมาณความต้องการสูง ทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งดำเนินงานตามหลักมาตรฐานสากลเพื่อความมั่นคงด้านยาของประเทศ และเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้ยา พร้อมทั้งเป็นการยกระดับให้องค์การเภสัชกรรมเป็นผู้นำด้านการผลิตยาของประเทศ ซึ่งคาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการผลิตยาได้ในสิ้นปี 2558
3.โครงการก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ของฝ่ายเภสัชเคมีภัณฑ์ ใช้เงินงบประมาณจากรายได้ขององค์การเภสัชกรรม วงเงิน 273 ล้านบาท เป็นการก่อสร้างทดแทนโรงงานเดิมที่มีสภาพเก่า และไม่สามารถขยายกำลังการผลิตได้ โดยมีผลผลิต ได้แก่ กลุ่มเคมีภัณฑ์ ชุดทดสอบ และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ คาดว่าจะสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ และเริ่มการผลิตได้ภายในสิ้นปี 2561
4.โครงการเปลี่ยนระบบงานทางธุรกิจ (Enterprise Resource Planning : ERP) ใช้เงินงบประมาณจากรายได้ขององค์การเภสัชกรรม วงเงิน 380 ล้านบาท เพื่อทดแทนระบบเดิมที่ใช้งานมานานกว่า 1 ปี รองรับการขยายตัวของธุรกิจ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำ TOR และเกณฑ์การประเมินทางเทคนิค เพื่อใช้ในการคัดเลือก Software และจัดหาบริษัท Implementation โดยคาดว่าจะสามารถจัดหาได้ระบบใหม่ ภายในปี 2561
5.โครงการที่สำคัญในอนาคต
โครงการย้ายโรงงาน ระยะที่ 2 เป็นโครงการที่สำคัญในอนาคต โรงงานที่มีแผนย้าย ได้แก่ โรงงานผลิตยาน้ำ ครีม ขี้ผึ้ง ยาปราศจากเชื้อ คลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า เพื่อเป็นการเพิ่มกำลังการผลิต รองรับปริมาณความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต โดยใช้เงินงบประมาณจากรายได้ขององค์การเภสัชกรรม ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาในการดำเนินการ 3-5 ปี