สำนักงานธนานุเคราะห์
Office The Government Pawnshop

สำนักงานธนานุเคราะห์ได้ให้ความสำคัญในการดูแลและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย โดยได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้เป็นลายลักษณ์ในกรอบการกำกับดูแลองค์กรที่ดีของสำนักงานธนานุเคราะห์ ดังนี้สำนักงานธนานุเคราะห์กับผู้ใช้บริการ


• พัฒนางานบริการในทุกด้านที่ให้ความสะดวก รวดเร็ว และสร้างความประทับใจรับฟังความต้องการ หรือความคิดเห็นของประชาชน

• กำหนดอัตราการเรียกเก็บดอกเบี้ยรับจำนำ และการให้บริการอย่างเป็นธรรม

• ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และเงื่อนไขต่อผู้ใช้บริการอย่างเป็นธรรมและเสมอภาค

• ให้มีระบบที่ผู้ใช้บริการสามารถร้องเรียนได้ พร้อมด้วยขั้นตอนการดำเนินงานและการติดตามผล เพื่อสร้างความชัดเจนและความเข้าใจให้ผู้ใช้บริการอย่างดีที่สุด กรณีเรื่องร้องเรียนสำนักงานฯ. อาจต้องใช้เวลาพิจารณาดำเนินการและยังไม่เสร็จสิ้นให้สำนักงานฯ ชี้แจงเหตุขัดข้องล่าช้าที่ไม่อาจพิจารณาให้เป็นที่ยุติให้ผู้ร้องเรียนทราบ

• หากผู้ใช้บริการไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือข้อร้องเรียนไม่ได้รับการชี้แจงแก้ไขผู้ใช้บริการสามารถแจ้งต่อคณะกรรมการตรวจสอบได้สำนักงานธนานุเคราะห์กับรัฐบาล


• นโยบายการดำเนินกิจการของสำนักงานฯ ได้คำนึงถึงประโยชน์ของรัฐและประชาชนเป็นหลัก

• รายได้ที่ได้รับในปีหนึ่งๆ เมื่อหักค่าใช้จ่ายและค่าภาระต่างๆ แล้ว ส่วนหนึ่งต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนดเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป
วิสัยทัศน์“เป็นสถาบันรับจำนำของรัฐบาลด้วยบริการที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว และยึดหลักธรรมาภิบาล” พันธกิจ แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้

1. สนองนโยบายรัฐโดยการรักษาระดับอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมเพื่อช่วยเหลือลูกค้าและประชาชน ด้วยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการให้บริการ

2. บริหารการเงินและการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการบริหารความเสี่ยง เพื่อสนับสนุนการเติบโตและสถานะทางการเงินที่มั่นคง
3. การบริหารที่มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรและองค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์ของวิสัยทัศน์ เพื่อสร้างความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพและเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการองค์กร

4. รักษาและสร้างประโยชน์จากการเป็นสถาบันมาตรฐานในการรับจำนำด้วยความเชี่ยวชาญ บริการที่รวดเร็วด้วยความเต็มใจ โปร่งใส เอื้ออาทร เสมอภาค เป็นธรรม เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ใช้บริการ
1. ประกอบกิจการรับจำนำ ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน โอน รับโอน ให้เช่า เช่าซื้อ ยืม ให้ยืม ซึ่งทรัพย์สิน ต่าง ๆ รวมทั้งการถือสิทธิ์ ครอบครองที่ดิน สิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินอันจำเป็น หรือ ยังประโยชน์แก่ การจัดตั้ง หรือการบริหารงานสำนักงานธนานุเคราะห์

2. การกู้ยืมเงินเพื่อกิจการของสำนักงานให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย วิธีงบประมาณ

3. ดำเนินการธุรกิจอื่น ที่เกี่ยวข้อง หรือต่อเนื่องกัน หรือเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น