บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท)
THAILAND POST CO.,LTD

แผนที่

โครงสร้างองค์กร
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด มีอำนาจในการดำเนินกิจการไปรษณีย์ และธุรกิจอื่นอันเกี่ยวกับกิจการไปรษณีย์ รวมทั้งธุรกิจอื่นที่ต่อเนื่องใกล้เคียงกันหรือซึ่งเป็นประโยชน์แก่กิจการไปรษณีย์และได้รับยกเว้น มีสิทธิพิเศษ หรือได้รับความคุ้มครองตามที่พระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช 2477 พระราชบัญญัติการสื่อสารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2519 หรือกฏหมายอื่นที่ได้บัญญัติไว้ให้แก่การสื่อสารแห่งประเทศไทย เว้นแต่กรณีที่บัญญัติไว้ในมาตรา 6 มาตรา 12 และมาตรา 13 แห่งพระราชกฤษฎีกากำหนดอำนาจ สิทธิและประโยชน์ของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด พ.ศ. 2546
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ (Vision)“เป็นผู้นำในธุรกิจไปรษณีย์และการให้บริการ Logistics ครบวงจรในอาเซียน”พันธกิจองค์กร(1) ให้บริการจัดส่งสินค้าและข่าวสารทั่วประเทศที่ประชาชนเข้าถึงได้อย่างสะดวก(2) พัฒนาให้ไทยเป็นศูนย์กลางธุรกิจไปรษณีย์และ Logistics ของอาเซียน(3) ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มีกำไรอย่างยั่งยืนและสนับสนุนการพัฒนาบริการของลูกค้า
ภารกิจ (Mission)

1) ให้บริการไปรษณีย์และบริการการการเงินที่มีคุณภาพมาตรฐานสากลและครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารและการดำเนินธุรกิจทั้งในและระหว่างประเทศที่มีประสิทธิภาพ
2) ขยายขอบเขตของบริการไปสู่กลุ่มลูกค้าที่กว้างขวางขึ้น เพื่อวางรากฐานให้สามารถดำเนินกิจการต่อเนื่องต่อไปในภาวะการแข่งขันที่รุนแรงยิ่งขึ้นได้อย่างมั่นคง และสามารถนำเครือข่ายไปรษณีย์มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3)แสวงหาโอกาสในการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องต่อเนื่องกับธุรกิจไปรษณีย์เพื่อขยายขอบเขตการให้บริการไปสู่บริการในลักษณะหรือรูปแบบใหม่ๆตามความต้องการของผู้ใช้บริการและสร้างศักยภาพในการพัฒนากิจการไปสู่สถานะที่สามารถเลี้ยงตนเองได้อย่างยั่งยืน
4)พัฒนาระบบการให้บริการและระบบข้อมูลเพื่อการบริหารงานโดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดภาระค่าใช้จ่ายในการให้บริการและการบริหารงานรวมทั้งเป็นเครื่องมือสนับสนุนให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งรายอื่นได้อย่างทัดเทียม

วัตถุประสงค์

1 ) เพื่อให้บริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และแสวงหาโอกาสในการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องต่อเนื่องทั้งในและต่างประเทศ
2 ) เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรทุกระดับ มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
3 ) เพื่อวางรากฐานการพัฒนาองค์กรในระยะเวลา 5 ปี ข้างหน้า ให้สามารถดำเนินธุรกิจภายใต้ภาวะการแข่งขันได้อย่างมั่นคง โดยพัฒนาบุคลากรให้สามารถเรียนรู้และทำงานในรูปแบบธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แผนงาน/โครงการ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยแบ่งตามภารกิจ Function / Agenda และ Area (แผน 1 ปี 6 เดือน ตั้งแต่ ตุลาคม 2558 – กรกฎาคม 2560)บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัดตามภารกิจพื้นฐาน (Function)1.แผนงานพัฒนาบริการตัวแทนจำหน่ายสินค้า/บริการผ่านระบบ e-Commerce2.แผนขยายเครือข่ายให้บริการไปรษณีย์พร้อมบริการนำจ่ายสิ่งของทางไปรษณีย์ตามความต้องการของผู้รับ (Delivery Station)ตามภารกิจยุทธศาสตร์ นโยบายเร่งด่วน แนวทางปฏิรูป งบประมาณบูรณาการ (Agenda)1.แผนพัฒนาโมเดลธุรกิจและรูปแบบของระบบ Mobile Application รองรับลูกค้าธุรกิจ e-Commerce2.แผนศึกษาความเป็นไปได้และแนวทางในการให้บริการ Digital Mail Box 3.แผนพัฒนาโมเดลธุรกิจสำหรับบริการคลังสินค้าทัณฑ์บน (Customs Bonded Warehouse)4.แผนศึกษาความเป็นไปได้และวางแนวทางในการพัฒนาระบบบริการตัวแทนหน่วยงานรัฐ (Government Agency)5.แผนพัฒนาโมเดลธุรกิจสำหรับบริการ Cross Border Platform ร่วมกับกลุ่มการไปรษณีย์ GMS