หน้าแสดงผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป

 รายการเอกสารวันที่เอกสาร
Lสรุปผลกการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 25/11/2563
Lสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี17/11/2563
Lสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563 กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ 17/11/2563
Lสรุปผลกการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563 ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี17/11/2563
Lสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563 กองวิจัยและพัฒนาข้าว17/11/2563
Lสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2563 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี17/11/2563
Lสรุปผลการรจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 17/11/2563
Lสรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร17/11/2563
Lสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง17/11/2563
Lสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย17/11/2563