หน้าแสดงผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป

 รายการเอกสารวันที่เอกสาร
Lสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี25/01/2564
Lสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563 กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์25/01/2564
Lสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 25/01/2564
Lสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563 ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก 19/01/2564
Lสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563 กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์19/01/2564
Lสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563 ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง19/01/2564
Lสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563 ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง19/01/2564
Lสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563 ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง19/01/2564
Lสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563 ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี 19/01/2564
Lสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563 กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว 13/01/2564