หน้าแสดงผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 |21 รายการ

รายการเอกสารวันที่เผยแพร่
คำสั่ง
 คำสั่งสำนักงานเขตบางขุนเทียน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐30/12/2558
 คำสั่งสำนักงานเขตบางขุนเทียน เรื่อง จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร18/05/2559
โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินการ
 ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงานและการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการกรุงเทพมหานคร29/11/2559
คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และเอกสารเผยแพร่
 คู่มือประชาชน สำหรับติดต่อราชการ ฝ่ายการคลัง18/08/2559
 คู่มือประชาชน สำหรับติดต่อราชการ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ18/08/2559
 คู่มือประชาชน สำหรับติดต่อราชการ ฝ่ายการศึกษา18/08/2559
 คู่มือประชาชน สำหรับติดต่อราชการ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม18/08/2559
 คู่มือประชาชน สำหรับการติดต่อราชการ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล18/08/2559
 คู่มือประชาชน สำหรับติดต่อราชการ ฝ่ายรายได้18/08/2559
 คู่มือประชาชน สำหรับติดต่อราชการ ฝ่ายเทศกิจ18/08/2559