สำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
Office of The Secretary ,Office of The Permanent Secretary for Defence

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

1. กองกลาง สำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม Tel. 0-2225-8260 Fax.0-2225-82612. กองเลขานุการ สำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม Tel. 0-2224-7604,0-2225-8264 Fax. 0-2224-7604,0-2225-82643. กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม Tel. 0-2225-8262 Fax. 0-2225-8262

อำนาจหน้าที่

     1. ดำเนินการเกี่ยวกับเอกสาร การเตรียมการประชุม จัดทำคำขวัญ โอวาท คำปราศรัย สารปฏิบัติงานทางธุรการ ตรวจสอบและวิเคราะห์เอกสารหรือข่าวให้ปลัดกระทรวงกลาโหม     2. ดำเนินการเกี่ยวกับงานการประชาสัมพันธ์ของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมและประสานงานด้านการประชาสัมพันธ์กับส่วนราชการ หน่วยงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

     มีหน้าที่ดำเนินการในเรื่องธุรการ การเลขานุการ การรับรอง และการบริการของปลัดกระทรวงกลาโหม รองปลัดกระทรวงกลาโหม และผู้ดำรงตำแหน่งอื่นตามที่ปลัดกระทรวงกลาโหมมอบหมาย วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับการ และดำเนินการในเรื่องการประชาสัมพันธ์ รวมทั้งการปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

ผู้ประสานงาน

     พ.อ. พีระพงษ์ สังกัดหน่วยงาน ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม Tel. 0-2225–8262

ปรับปรุงล่าสุด

04/09/2544 | 10:46

สำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
Office of The Secretary ,Office of The Permanent Secretary for Defence

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 พลตรี ผ่านโผน อินทรทัต เลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 0-2225--8263  
02 พันเอก พงศ์ศักดิ์ กรานเลิศ รองเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 0-2225-0369  

สำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
Office of The Secretary ,Office of The Permanent Secretary for Defence

 

ข้อมูลเผยแพร่

โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินการ
รายละเอียดโครงสร้างขององค์กร ที่ใช้ในปัจจุบัน
แบบสอบถามที่ส่งไป
แบบสอบถามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดเก็บดัชนีข้อมูลข่าวสารของราชการ

สำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
Office of The Secretary ,Office of The Permanent Secretary for Defence

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร