กรมการเงินกลาโหม
Defence Financd Department

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

1. สำนักงานการเงิน ที่อยู่ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) Tel. 0-2980-5871 Fax. 0-2980-58792.กองกลาง ที่อยู่ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) Tel. 0-2980-5863 Fax. 0-2980-58793. กองวิชาการและวิเคราะห์ระบบ ที่อยู่ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) Tel. 0-2980-5865 Fax. 0-2980-58794. กองการเงิน ที่อยู่ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) Tel. 0-2980-5864 Fax. 0-2980-58795. กองควบคุมการใช้จ่าย ที่อยู่ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) Tel. 0-2980-5866 Fax. 0-2980-58796. กองเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ ที่อยู่ ศาลาว่าการกลาโหม Fax. 0-2221-68117. ศูนย์กรรมวิธีข้อมูลทางการเงิน ที่อยู่ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) Tel. 0-2980-5868 Fax. 0-2980-58798. สำนักงานผู้บังคับบัญชา ที่อยู่ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) Tel. 0-2980-5882 Fax. 0-2980-5879

อำนาจหน้าที่

     1. ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน เก็บรักษาเงิน และการบัญชีของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม     2. ดำเนินการเรื่องเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ ของข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดกระทรวงกลาโหม     3. ควบคุม พิจารณา ดำเนินการเกี่ยวกับ เงินเดือน เงินเพิ่มพิเศษ เงินค่าจ้าง การขอบรรจุข้าราชการและลูกจ้าง เงินค่าใช้จ่ายต่างประเทศของกระทรวงกลาโหม     4. ดำเนินการเกี่ยวกับที่ดินราชพัสดุในความปกครองดูแลหรือใช้ประโยชน์ในราชการของกระทรวงกลาโหม     5. พัฒนาระบบงานและการบริหารทางการเงิน การบัญชี ปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง คำชี้แจง เกี่ยวกับการเงินและการบัญชีของกระทรวงกลาโหม รวมทั้งการฝึกอบรมในเรื่องดังกล่าว     6. วิเคราะห์และพัฒนาการใช้เครื่องจักรคำนวณในงานการเงินและการบัญชีของส่วนราขการขึ้นตรงต่อสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม     7. ดำเนินงานอื่นๆ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหรือปลัดกระทรวงกลาโหมมอบหมาย

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

     1. วิสัยทัศน์ - กรมการเงินกลาโหมมุ่งเน้นในการพัฒนากำลังพลและพัฒนาระบบงานต่างๆ ตามภารกิจของหน่วย ควบคู่ไปพร้อมๆ กัน เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิรูปกองทัพไทย อันจะทำให้การปฏิบัติภารกิจของหน่วยสำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ     2. แผนการดำเนินงานระยะยาว - การพัฒนาระบบงานและการบริหารทางการเงิน การบัญชี การเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ โดยการนำเครื่องคอมพิวเตอร์ มาใช้ในการปฏิบัติงานทุกระบบเพื่อให้เกิดความรวดเร็วและเรียบร้อยยิ่งขึ้น     - การติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ตามโครงการเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม     - การปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง เกี่ยวกับการเงิน การบัญชีของกระทรวงกลาโหม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

     กรมการเงินกลาโหมมีภารกิจหน้าที่เกี่ยวกับการเงิน การบัญชี เบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ ควบคุมการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ และการที่ดินของกระทรวงกลาโหม มีเจ้ากรมการเงินกลาโหมเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

1. โครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ของกรมการเงินกลาโหม ปีเริ่ม พ.ศ. 2541 ปีสิ้นสุด 2542 งบประมาณ 15.4 ล้านบาท

ผู้ประสานงาน

     พันโทหญิง สุธาภรณ์ จันทร์เที่ยง สังกัดหน่วยงาน กรมการเงินกลาโหม Tel. 0-2221-6811

ปรับปรุงล่าสุด

04/09/2544 | 10:43

กรมการเงินกลาโหม
Defence Financd Department

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 พลโท สมชาติ สถลนันทน์ เจ้ากรมการเงินกลาโหม 0-2224-4848 0-2221-6811 
02 พลตรี วรกฤษ แย้มวิบูล รองเจ้ากรมการเงินกลาโหม 0-2980-5860 0-2980-5882 
03 พลตรี สมใจ ชัยศิริ  ผู้ช่วยเจ้ากรมการเงินกลาโหม 0-2222-9867 0-2221-6811 

กรมการเงินกลาโหม
Defence Financd Department

 

ข้อมูลเผยแพร่

โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินการ
รายละเอียดโครงสร้างองค์กรที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
แบบสอบถามที่ส่งไป
แบบสอบถามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดเก็บดัชนีข้อมูลข่าวสารของราชการ

กรมการเงินกลาโหม
Defence Financd Department

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร