กรมพระธรรมนูญ
Judge Advocate General’s Department

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

1. กรมพระธรรมนูญ ที่อยู่ ถ.หลักเมือง เขตพระนคร กทม. 10200 Tel. 0-2224-00412. สำนักงานการเงิน ที่อยู่ ถ.หลักเมือง เขตพระนคร กทม. 10200 Tel. 0-2224-0041 ต่อ 2093. กองกลาง ที่อยู่ ถ.หลักเมือง เขตพระนคร กทม. 10200 Tel. 0-2224-0041 ต่อ 1084. สำนักตุลาการทหาร ที่อยู่ ถ.หลักเมือง เขตพระนคร กทม. 10200 Tel. 0-2224-0041 ต่อ 4155. สำนักงานอัยการทหาร ที่อยู่ ถ.หลักเมือง เขตพระนคร กทม. 10200 Tel. 0-2224-0041 ต่อ 3076. กองกฤษฎีกาทหารและการต่างประเทศ ที่อยู่ ถ.หลักเมือง เขตพระนคร กทม. 10200 Tel. 0-2224-0041 ต่อ 2167. กองนิติธรรมทหาร ที่อยู่ ถ.หลักเมือง เขตพระนคร กทม. 10200 Tel. 0-2224-0041 ต่อ 1148. โรงเรียนเหล่าทหารพระธรรมนูญ ที่อยู่ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี Tel. 0-2980-59419. สำนักงานสงเคราะห์ทางกฎหมาย ที่อยู่ ถ.หลักเมือง เขตพระนคร กทม. 10200 Tel. 0-2224-0041 ต่อ 11010. กองการกำลังพล (อัตราพลาง) ที่อยู่ ถ.หลักเมือง เขตพระนคร กทม. 10200 Tel. 0-2224-0041 ต่อ 508

อำนาจหน้าที่

     1. สำนักงานการเงิน มีหน้าที่เกี่ยวกับการเบิกเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการบัญชีเงินราชการของกรมพระธรรมนูญ ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ มีหัวหน้านายทหารการเงินเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ     2. มีหน้าที่เกี่ยวกับการสารบรรณ การกำลังพล การธุรการ การสถิติ การบริการ การสวัสดิการ และการรักษาความปลอดภัยของกรมพระธรรมนูญ ตลอดจนงานที่มิได้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการขึ้นตรงอื่นๆ มีผู้อำนวยการกองกลาง เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ     3. สำนักตุลาการทหาร มีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนตุลาการ ตุลาการพระธรรมนูญและเจ้าหน้าที่ธุรการ ศาลทหารทางวิชาการในการปฏิบัติหน้าที่ จัดตุลาการ ตุลาการพระธรรมนูญ และเจ้าหน้าที่ธุรการศาลทหาร ปฏิบัติหน้าที่ในศาลทหาร ศาลอาญาศึก ปฏิบัติงานธุรการ คณะกรมการตุลาการทหาร มีหัวหน้าสำนักตุลาการทหาร เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ     4. สำนักงานอัยการทหาร มีหน้าที่เกี่ยวกับอัยการทหาร และนายทหารรัฐธรรมนูญ ซึ่งสังกัดกระทรวงกลาโหม รวมทั้งพนักงานอัยการและผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นอัยการทหารในเวลาไม่ปกติ มีหัวหน้าอัยการทหาร เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ     5. กองกฤษฎีกาทหารและการต่างประเทศ มีหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจและร่างกฎหมาย ข้อบังคับระเบียบที่เกี่ยวเนื่องกับกฎหมาย การค้นคว้าและรวบรวมวิชาการทางกฎหมาย งานเกี่ยวกับกฎหมายและความตกลงระหว่างประเทศ และประสานงานกับฝ่ายทหารของต่างประเทศ มีผู้อำนวยการกองกฤษฎีกาทหารและการต่างประเทศ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ     6. กองนิติธรรมทหาร มีหน้าที่เกี่ยวกับคดีแพ่งและสัญญา งานวินิจฉัย งานเรือนจำ และการอภัยโทษและปัญหากฎหมายทั่วไป มีผู้อำนวยการกองนิติธรรมทหาร เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ     7. โรงเรียนเหล่าทหารพระธรรมนูญ มีหน้าที่ดำเนินการให้การศึกษาอบรมเกี่ยวกับกฎหมายฝ่ายทหาร กฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายอื่น รวมทั้งกิจการศาลทหาร อัยการทหาร นายทหารรัฐธรรมนูญ ทนายทหาร จ่าศาลทหาร และความรู้อย่างอื่นอันจะเป็นประโยชน์ต่อราชการทหาร และดำเนินกิจการห้องสมุดของกรมพระธรรมนูญ มีผู้บังคับบัญชาการโรงเรียนเหล่าทหารพระธรรมนูญ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ     8. สำนักงานสงเคราะห์ทางกฎหมาย มีหน้าที่เกี่ยวกับกิจการทนายในศาลทหารรับปรึกษา ให้คำแนะนำช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ข้าราชการทหาร ทหารกองประจำการและครอบครัว มีหัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทางกฎหมาย เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ     9. กองกำลังพล (อัตราเพื่อพลาง) มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาเสนอความเห็น วางแผน จัดทำและประสานงานเกี่ยวกับกิจการกำลังพลเหล่าทหารพระธรรมนูญทั้งปวง รวมทั้งการจัดผู้แทนเข้าร่วมประชุม หรือบรรยายความรู้ในทางกฎหมาย หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับกิจการทหารสนับสนุนให้แก่ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม มีผู้อำนวยการกองกำลังพล เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

     - พัฒนาบุคลากรในระบบงานกระบวนการยุติธรรมทหาร     - พัฒนากระบวนการยุติธรรมทหาร

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

     กรมพระธรรมนูญ มีหน้าที่เกี่ยวกับศาลทหาร อัยการทหาร นายทหารพระธรรมนูญ ราชการในส่วนธุรการและวิชาการที่เกี่ยวกับกฎหมายและสังคมศาสตร์ มีเจ้ากรมพระธรรมนูญเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

ผู้ประสานงาน

ปรับปรุงล่าสุด

17/09/2544 | 11:04

กรมพระธรรมนูญ
Judge Advocate General’s Department

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 พลเอก สุธี จรูญพร เจ้ากรมพระธรรมนูญ   
02 พลโท ยอดชาย เทพยสุวรรณ รองเจ้ากรมพระธรรมนูญ   
03 พลตรี สมัยรบ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ช่วยเจ้ากรมพระธรรมนูญ   

กรมพระธรรมนูญ
Judge Advocate General’s Department

 

ข้อมูลเผยแพร่

โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินการ
รายละเอียดโครงสร้างขององค์กร ที่ใช้ในปัจจุบัน
แผนผังองค์กร
แบบสอบถามที่ส่งไป
แบบสอบถามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดเก็บดัชนีข้อมูลข่าวสารของราชการ

กรมพระธรรมนูญ
Judge Advocate General’s Department

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร