กองทัพอากาศ
Royal Thai Air Force

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

การจัดส่วนราชการกองทัพอากาศ

อำนาจหน้าที่

   อำนาจหน้าที่ของส่วนราชการกองทัพอากาศ เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการกองทัพอากาศ กองบัญชาการทหารสูงสุดกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2538

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์“กองทัพอากาศชั้นนําในภูมิภาค” (One of the Best Air Forces in ASEAN)พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมาย 1. พิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 2. เตรียมกำลังกองทัพอากาศให้มีขีดความสามารถที่ทันสมัย จำเป็น และเพียงพอ เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพในการป้องกันประเทศให้มีความพร้อมในการรักษาเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งดินแดน 3. รักษาความมั่นคงของรัฐจากภัยคุกคามทั้งภายนอกและภายในประเทศ 4. รักษาผลประโยชน์แห่งชาติภายในประเทศและผลประโยชน์ของประเทศไทยในต่างแดนด้วยกำลังทางอากาศ 5. สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ การช่วยเหลือประชาชน และการแก้ไขปัญหาสังคม

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

มาตรา ๒๑ กองทัพอากาศมีหน้าที่เตรียมกำลังกองทัพอากาศ การป้องกันราชอาณาจักร และดำเนินการเกี่ยวกับการใช้กำลังกองทัพอากาศตามอำนาจหน้าที่ของกระทรวงกลาโหม มีผู้บัญชาการทหารอากาศเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

ผู้ประสานงาน

ปรับปรุงล่าสุด

09/05/2560 | 09:46

กองทัพอากาศ
Royal Thai Air Force

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผบ.ทอ.   

กองทัพอากาศ
Royal Thai Air Force

 

ข้อมูลเผยแพร่

ไม่พบข้อมูล

กองทัพอากาศ
Royal Thai Air Force

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร