ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
Defence Industry and Energy Centre

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

1. ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเะทศและพลังงานทหาร ที่อยู่127 หมู่ 3 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ศรีสมาน) ชั้น 8 ถ.ศรีสมาน ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 Tel. 0-2501-6660 Fax. 0-2501-6834

อำนาจหน้าที่

1. วางแผน อำนวยการ ประสานงาน ควบคุม กำกับดูแล และดำเนินการในด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ตอบสนองนโยบาย กห. และ ภารกิจเพื่อความมั่นคงของประเทศ2. บริหารจัดการงานด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เพื่อให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ทันสมัย ตรงตามความต้องการของผู้ใช้3.ควบคุม ส่งเสริม และร่วมมือกับหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชน ในการดำเนินกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร นำไปสู่การสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผล สนับสนุนการะดมสรรพกำลังทางอุตสาหกรรมเพื่อการทหารและสามารถพึ่งพาตนเองได้

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารบริหารจัดการงานด้าน อุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารอย่างทันสมัย มีประสิทธิภาพ และมุ่งสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

มีหน้าที่ส่งเสริม และดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร วางแผน อำนวยการ ประสานงาน พิจารณาเสนอความเห็น ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงกลาโหม และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย มีผู้อำนวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

ผู้ประสานงาน

ปรับปรุงล่าสุด

15/05/2560 | 16:54

ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
Defence Industry and Energy Centre

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 พลเอก นภนต์ สร้างสมวงษ์ ผอ.ศอพท.   
02 พลโท อภิชาติ วิไลเนตร รอง ผอ.ศอพท.   
03 พลโท วรวิช มลาสานต์ รอง ผอ.ศอพท.   

ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
Defence Industry and Energy Centre

 

ข้อมูลเผยแพร่

โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินการ
โครงสร้างศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
หน่วยขึ้นตรง ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร

ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
Defence Industry and Energy Centre

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร