สำนักงบประมาณกลาโหม
The Office of the Defence Budget

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

1. กงป.สงป.กห. ที่อยู่ สงป.กห. Tel. 0-2224-69522. กผค.สงป.กห. ที่อยู่ สงป.กห. Tel. 0-2223-56173. กตป.สงป.กห. ที่อยู่ สงป.กห. Tel. 0-2224-63194. กจก.สงป.กห. ที่อยู่ สงป.กห. Tel. 0-2224-55535. กลาง.สงป.กห. ที่อยู่ สงป.กห. Tel. 0-2223-35816. กพด.สงป.กห. ที่อยู่ สงป.กห. Tel. 0-2224-55527. กบท.สงป.กห. ที่อยู่ สงป.กห. Tel. 0-2224-54188. สกง.สงป.กห. ที่อยู่ สงป.กห. Tel. 0-2224-1843

อำนาจหน้าที่

     รวบรวม วิเคราะห์และปรับแก้ไขแผนงาน/โครงการเสริมสร้างกำลังรบและโครงการอื่นๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายทางทหาร สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและฐานะทางการเงินของประเทศ พิจารณาปัญหา และการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจที่อยู่ในความควบคุมของ กห. เสนอนโยบาย วางแผน อำนวยการและจัดสรรงบประมาณ ของส่วนราชการใน กห. เสนอประมาณการรายได้ของ กห. เพื่อจัดทำงบประมาณรายได้ของรัฐบาล ชี้แจงงบประมาณต่อรัฐสภา คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีและประสานงานกับหน่วยราชการต่างๆ เกี่ยวกับงบประมาณและโครงการของ กห. สั่งจ่าย บริหาร และควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการขึ้นตรงต่อ สป. และ สล. ดำเนินการเกี่ยวกับการสถิติ ตรวจสอบวิเคราะห์และประเมินผลความก้าวหน้าของโครงการและงานที่สำคัญของส่วนราชการใน กห. วิจัยพัฒนาและวิเคราะห์ระบบเพื่อเสนอแนะการปรับปรุง การจัดการและการงบประมาณของส่วนราชการใน กห. ศึกษา พิจารณา และเสนอแนะเกี่ยวกับระบบการดำเนินกรรมวิธีข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์ ฝึกอบรม และให้การศึกษาในเรื่องการจัดการและการงบประมาณให้กับส่วนราชการ กห. ดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ และค่าใช้จ่าย ซึ่งจะต้องขออนุมัติ รมว. กห. หรือคณะรัฐมนตรี หรือต้องขอความตกลงกับกระทรวงการคลัง หรือสำนักงบประมาณดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรและการจัดทำกำหนดการตามระบบการวางแผน การทำกำหนดการตามระบบการวางแผน การทำกำหนดการและการงบประมาณของ กห. ดำเนินงานอื่นๆ ตามที่ ปล.กห. หรือ ตามที่ รมว.กห. มอบหมาย

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

     มีหน้าที่รวบรวม วิเคราะห์และเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไขแผนงานและโครงการทหาร พิจารณาเสนอนโยบาย วางแผน อำนวยการ จัดทำ จัดสรร และบริหารงบประมาณดำเนินการทางด้านสถิติตรวจสอบและประเมินผลความก้าวหน้าของการบริหารงบประมาณโครงการและงานที่สำคัญ การจัดการ การพัสดุ การบริหารทรัพยากร และการกำหนดการวิจัย พัฒนาและเสนอแนะการปรับปรุง การจัดการ การงบประมาณ การพัสดุ และการบริหารทรัพยากร รวมทั้งดำเนินการฝึกอบรมในเรื่องดังกล่าว และปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย มี ผอ.สงป.กห. เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ. สังกัดหน่วยงาน

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

ผู้ประสานงาน

     สังกัดหน่วยงาน สงป.กห. Tel. 0-2223–0209

ปรับปรุงล่าสุด

04/09/2544 | 10:30

สำนักงบประมาณกลาโหม
The Office of the Defence Budget

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 พล.อ. โสภณ พันกะหรัด ผอ.สงป.กห. 0-2226-4642 0-2226-4642 
02 พล.ท. แวน อานันท์ รอง ผอ.สงป.กห. 0-2226-3123 0-2226-4642 

สำนักงบประมาณกลาโหม
The Office of the Defence Budget

 

ข้อมูลเผยแพร่

โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินการ
รายละเอียดโครงสร้างขององค์กร ที่ใช้ในปัจจุบัน
แบบสอบถามที่ส่งไป
แบบสอบถามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดเก็บดัชนีข้อมูลข่าวสารของราชการ

สำนักงบประมาณกลาโหม
The Office of the Defence Budget

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร