สำนักนโยบายและแผนกลาโหม
Office of Policy Planning Ministry of Defence

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

1. สำนักงานผู้บังคับบัญชา ที่อยู่ ศาลาว่าการกลาโหม Tel. 0-2222-4865 Fax. 0-2226-17812. กองกลาง ที่อยู่ ศาลาว่าการกลาโหม Tel. 0-2225-4492 Fax. 0-2222-93693. กองแผนและการจัด ที่อยู่ ศาลาว่าการกลาโหม Tel. 0-2221-9821 Fax. 0-2226-18394. กองนโยบายและยุทธศาสตร์ ที่อยู่ ศาลาว่าการกลาโหม Tel. 0-2223-5635 Fax. 0-2223-56355. กองสรรพกำลัง ที่อยู่ ศาลาว่าการกลาโหม Tel. 0-2221-6037 Fax. 0-2223-39426. กองรักษาความปลอดภัย ที่อยู่ ศาลาว่าการกลาโหม Tel. 0-2221-60427. กองการประชุม ที่อยู่ ศาลาว่าการกลาโหม Tel. 0-2222-1867 Fax. 0-2226-18678. กองการต่างประเทศ ที่อยู่ ศาลาว่าการกลาโหม Tel. 0-2226-1838 Fax. 0-2226-18389. สำนักงานการเงิน ที่อยู่ ศาลาว่าการกลาโหม Tel. 0-2222-4866

อำนาจหน้าที่

     เสนอความเห็น วางแผน อำนวยการ ประสานงาน และดำเนินการเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันประเทศ นโยบายด้านการทหารของกระทรวงกลาโหม การฝึก ศึกษา อบรม การจัดทำอัตราของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และการแก้ไขปรับปรุงอัตราของส่วนราชการต่างๆ ในกระทรวงกลาโหม การรักษาความปลอดภัย นโยบายการระดมสรรพกำลังเพื่อการทหาร การเข้าร่วมการปฏิบัติตามแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการส่งกำลังบำรุงและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ การวิเทศสัมพันธ์ กิจการล่ามและภาษาต่างประเทศ การเยือน การรับรองแขกต่างประเทศ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและปลัดกระทรวงกลาโหม กิจการของสภากลาโหม และการประชุมอื่นๆ การเสนอนโยบายและความคิดเห็นของกระทรวงกลาโหมต่อส่วนราชการภายนอกกระทรวงกลาโหม และองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องการดำเนินการของส่วนราชการภายนอกกระทรวงกลาโหมและองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของส่วนราชการในกระทรวงกลาโหม ประสานงานกับส่วนราชการขึ้นตรงต่อกระทรวงกลาโหมให้รับทราบนโยบายและแนวทางปฏิบัติของกระทรวงกลาโหม ดำเนินงานอื่นตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและปลัดกระทรวงกลาโหม มอบหมาย

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

     ดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศของ สำนักนโยบายและแผนกลาโหม ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของสำนักนโยบายและแผนกลาโหม ให้ส่วนราชการอื่นๆ องค์กรอิสระ และประชาชนที่ต้องการทราบข้อมูลได้รับทราบและนำไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งระบบสารสนเทศของ สำนักนโยบายและแผนกลาโหม มาสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของสำนักนโยบายและแผนกลาโหม ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วทันเวลาและเกิดประสิทธิภาพ ต่อไป

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

     มีหน้าที่พิจารณา เสนอความเห็น อำนวยการ ประสานงาน และดำเนินการเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์ ด้านการป้องกันประเทศ นโยบายและแผนด้านการทหาร การกำลังพล การข่าว การส่งกำลังบำรุง การระดมสรรพกำลัง การจัดทำและปรับปรุงแก้ไขอัตราของส่วนราชการ ในกระทรวงกลาโหม การฝึกศึกษา อบรม การต่างประเทศ กิจการของสภากลาโหม การรักษาความปลอดภัยและการปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

ผู้ประสานงาน

     พันเอก ณรงค์ อุทะนุต สังกัดหน่วยงาน กองกลาง สำนักนโยบายและแผนกลาโหม Tel. 0-2225-4492

ปรับปรุงล่าสุด

27/07/2544 | 13:48

สำนักนโยบายและแผนกลาโหม
Office of Policy Planning Ministry of Defence

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 พลเอกทวี สมไร่ขิง ผู้อำนวยการ 0-2226-3122 0-2226-1781 
02 พลโทอุทัย ชินวัตร รองผู้อำนวยการ 0-2226-3125 0-2226-1781 

สำนักนโยบายและแผนกลาโหม
Office of Policy Planning Ministry of Defence

 

ข้อมูลเผยแพร่

โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินการ
รายละเอียดโครงสร้างองค์กรที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
แบบสอบถามที่ส่งไป
แบบสอบถามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดเก็บดัชนีข้อมูลข่าวสารของราชการ

สำนักนโยบายและแผนกลาโหม
Office of Policy Planning Ministry of Defence

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร