กรมเสมียนตรา
Secretariat Department

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

1. สำนักงานกำลังพล ที่อยู่ ในศาลาว่าการกลาโหม Tel. 0-2226-13992. สำนักงานสนับสนุน ที่อยู่ ในศาลาว่าการกลาโหม Tel. 0-2221-08173. กองจัดการกำลังพล ที่อยู่ ในศาลาว่าการกลาโหม Tel. 0-2226-13944. กองการปกครอง ที่อยู่ ในศาลาว่าการกลาโหม Tel. 0-2224-84075. กองบริการกำลังพล ที่อยู่ ในศาลาว่าการกลาโหม Tel. 0-2226-13976. กองกลาง ที่อยู่ ในศาลาว่าการกลาโหม Tel. 0-2222-88377. กองบริการ ที่อยู่ ในศาลาว่าการกลาโหม Tel. 0-2222-21998. กองสวัสดิการ ที่อยู่ ในศาลาว่าการกลาโหม Tel. 0-2221-38449. กองการเงิน ที่อยู่ ในศาลาว่าการกลาโหม Tel. 0-2222-739910. กองระเบียบการ ที่อยู่ ในศาลาว่าการกลาโหม Tel. 0-2222-883611. กองการสัสดี ที่อยู่ ในศาลาว่าการกลาโหม Tel. 0-2221-9408

อำนาจหน้าที่

     1. ดำเนินการเกี่ยวกับการสารบรรณ การธุรการ และพิธีการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม     2. ดำเนินการกำลังพลที่อยู่ในอำนาจของปลัดกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม      3. ดำเนินการเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ และแบบธรรมเนียมของกระทรวงกลาโหม     4. ดำเนินการเกี่ยวกับกิจการสัสดี     5. ดำเนินการเกี่ยวกับการบริการ สนับสนุน ของกรมเสมียนตราและหน่วยอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย     6. ดำเนินการด้านการเงิน การงบประมาณ ของกรมเสมียนตราและหน่วยอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย     7. ดำเนินการเกี่ยวกับการศาสนาพิธีต่างๆ และอบรมแก่ข้าราชการของส่วนราชการในสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม     8. ดำเนินงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

     มีหน้าที่เกี่ยวกับสารบรรณ การกำลังพล และการสัสดี ตลอดจนข้าราชการประจำทั่วไปของกระทรวงกลาโหม มีเจ้ากรมเสมียนตราเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

ผู้ประสานงาน

     พ.อ. สินสรศักดิ์ ปาลานุสรณ์ สังกัดหน่วยงาน กองระเบียบการ กรมเสมียนตรา Tel.0-2222-8836

ปรับปรุงล่าสุด

28/03/2558 | 17:58

กรมเสมียนตรา
Secretariat Department

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 พลเอก พลเดช จุลเสน เจ้ากรมเสมียนตรา 0-2223-6680  
02 พลโท ประกิต ศิริพันธ์ รองเจ้ากรมเสมียนตรา 0-2226-3124  
03 พลตรี จุมภฎ ศรีธรรม ผู้ช่วยเจ้ากรมเสมียนตรา(1) 0-2225-5777  
04 พลตรี ศรไชย รวยลาภ ผู้ช่วยเจ้ากรมเสมียนตรา(2) 0-2226-1399  

กรมเสมียนตรา
Secretariat Department

 

ข้อมูลเผยแพร่

โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินการ
รายละเอียดโครงสร้างขององค์กร ที่ใช้ในปัจจุบัน
แบบสอบถามที่ส่งไป
แบบสอบถามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดเก็บดัชนีข้อมูลข่าวสารของราชการ

กรมเสมียนตรา
Secretariat Department

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร