กองทัพบก
Royal Thai Army (RTA)

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

1. กองบัญชาการกองทัพบก Tel. 0-2280-2570, 0-2280-26002. ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก Tel. 0-2280-24743. กรมกำลังพลทหารบก Tel. 0-2297-71054. กรมข่าวทหารบก Tel. 0-2297-72125. กรมยุทธการทหารบก Tel. 0-2297-73046. กรมส่งกำลังบำรุงทหารบก Tel. 0-2297-74007. กรมกิจการพลเรือนทหารบก Tel. 0-2297-75508. สำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบก Tel. 0-2280-12279. กองทัพภาคที่1 Tel. 0-2280-3970, 0-2280-398410. กองทัพภาคที่2 Tel. 0-4425-8961, 0-4425-5530, 0-4425-1020-3411. กองทัพภาคที่3 Tel. 0-5524-2697, 0-5524-5070-9, 0-5525-200512. กองทัพภาคที่4 Tel. 0-7534-3962, 0-7534-1113-913. หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ Tel.0-2565-5067-7114. หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ Tel. 0-3641-2628, 0-3642-1700-9

อำนาจหน้าที่

    พระราชบัญญัติการจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พุทธศักราช 2503 “กองทัพบก มีหน้าที่เตรียมกำลังกองทัพบก และป้องกันราชอาณาจักร มีผู้บัญชาการทหารบก เป็นผู้บังคับบัญชา”

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

    เป้าหมายในการเตรียมกำลังกองทัพบก 4 ประการ
  1. โครงสร้างกำลังกองทัพที่กะทัดรัดและมีประสิทธิภาพ
  2. ความพร้อมรบด้านกำลังพล ยุทโธปกรณ์ การฝึกศึกษา
  3. ทำการรบได้อย่างต่อเนื่อง
  4. ความทันสมัยในทุกด้าน

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

พระราชบัญญัติ จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2503กำหนดอำนาจและหน้าที่กระทรวงกลาโหมและหน้าที่ของกองทัพบก ดังนี้ มาตรา14 กองทัพบกมีหน้าที่เตรียมกำลังทางบก และป้องกันราชอาณาจักร มีผู้บัญชาการทหารบกเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

ผู้ประสานงาน

ปรับปรุงล่าสุด

03/08/2561 | 14:17

กองทัพบก
Royal Thai Army (RTA)

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก   

กองทัพบก
Royal Thai Army (RTA)

 

ข้อมูลเผยแพร่

ไม่พบข้อมูล

กองทัพบก
Royal Thai Army (RTA)

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร