สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม
The Office of The Ministry of Defence

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

โครงสร้างและการจัดส่วนราชการ ๑. กองกลาง (กลาง.สร.) มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับงานบริการทั่วไปงานด้านกำลังพล งานด้านส่งกำลังบำรุง งานสนับสนุน และธุรการและการปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายมีผู้อำนวยการกองกลาง เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ แบ่งเป็น ๑.๑ แผนกธุรการ และกำลังพล (ธก.-กพ.กลาง) มีหน้าที่ ดำเนินการเกี่ยวกับธุรการ การรับ-ส่ง งานสารบรรณ การกำลังพล พิธีการ การจัด ทำเนียบกำลังพลระเบียบวินัยของข้าราชการ การบันทึกประวัติ การสวัสดิการ การสั่งการควบคุมดูแลและความเรียบร้อยภายในสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงกลาโหม ๑.๒ แผนกส่งกำลังบำรุง (กบ.กลาง)มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุม,กำกับดูแล,จัดหา,เก็บรักษา,แจกจ่าย และจำหน่าย การดำเนินการทางด้านฝ่ายอำนวยการ และงานเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ของหน่วย รวมทั้ง มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับงานซ่อมบำรุงและการจัดเตรียมยานพาหนะเพื่อสนับสนุนภารกิจของสำนักงานรัฐมนตรี รวมถึงงานบริการด้านการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ภายในขีดจำกัดของหน่วย และจัดรถรับรองแก่ผู้บังคับบัญชา เมื่อมีการร้องขอ ๑.๓ แผนกสารสนเทศ (สท.กลาง) มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับดูแล ควบคุมจัดการวิเคราะห์ วางแผน และพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศของสำนักงานรัฐมนตรีรวมถึงการประสานงานกับหน่วยต่าง ๆ ในการช่วยเหลือ หรือให้ความร่วมมือด้านเทคนิค๒. กองการเมือง (กกม.สร.) มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับราชการทางการเมือง การประสานงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการทางการเมือง ทั้งในกระทรวงและต่างกระทรวง รวมทั้งรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ การขอความช่วยเหลือขอความอนุเคราะห์จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และการปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อสนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม และสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงกลาโหมมีผู้อำนวยการกองการเมือง เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ ๒.๑ แผนกงานคณะรัฐมนตรี (รม.กกม.) มีหน้าที่ดำเนินงานด้านการเมืองที่เกี่ยวกับรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี และกิจการที่เกี่ยวข้อง กับคณะรัฐมนตรีคณะกรรมการชุดต่าง ๆ รวมถึงการประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและดำเนินการศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ การติดตาม ความเคลื่อนไหวทางการเมือง และรายงานเพื่อการวินิจฉัยสั่งการของรัฐมนตรี รวมทั้งวิเคราะห์กลั่นกรอง และให้ความเห็นแก่รัฐมนตรีในด้านนโยบาย และยุทธศาสตร์ ๒.๒ แผนกงานรัฐสภา (รส.กกม.) มีหน้าที่ดำเนินงานด้านการเมืองที่เกี่ยวกับรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา คณะกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎรคณะกรรมาธิการวุฒิสภา คณะกรรมการชุดต่าง ๆ รวมถึงการประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์การสร้างภาพลักษณ์ การเผยแพร่ผลงานของกระทรวง การชี้แจง ทำความเข้าใจให้ข้อมูลแก่สื่อมวลชน การให้สัมภาษณ์ของรัฐมนตรี รวมถึงการจัดทำคำกล่าวคำปราศรัย สุนทรพจน์ ให้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม การจัดทำรายงานผลงานของ กระทรวงต่อรัฐบาล รัฐสภา และสาธารณชน ๒.๓ แผนกงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ( รท.กกม.) มีหน้าที่ในการประสานงานกับส่วนราชการในกระทรวงกลาโหม ส่วนราชการนอกกระทรวงกลาโหมภาคเอกชนและประชาชนในการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชน๓. สำนักงานเจรทหารทั่วไป (ให้อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม)

อำนาจหน้าที่

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

สร. เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานด้านการเมือง และสนับสนุนการปฏิบัติราชการของ รมว.กห. และ รมช.กห.เพื่อให้บรรลุผลตามนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

พันธกิจ1. การดำเนินงานทางด้านราชการการเมืองเพื่อสนับสนุนภารกิจของ รมว.กห. และ รมช.กห.2. ประสานนโยบายและประสานงานกับกระทรวง, ทบวง, กรม และส่วนราชการอื่นทั้งภายในและภายนอก กห.3. สนับสนุนงานด้านกำลังพล การสนับสนุน และงานทางธุรการ แก่ รมว.กห. และ รมช.กห.4. ตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ กห. และการปฏิบัติราชการอื่นใด ตามที่ได้รับมอบหมาย5. ดำเนินงานเกี่ยวกับศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ในส่วนของ กห.

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

ผู้ประสานงาน

ปรับปรุงล่าสุด

19/09/2554 | 14:21

สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม
The Office of The Ministry of Defence

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 พลเอก กลชัย พรรณเชษฐ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม   

สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม
The Office of The Ministry of Defence

 

ข้อมูลเผยแพร่

นโยบายหรือการตีความ
นโยบายกระทรวงกลาโหม
โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินการ
โครงสร้างและการจัดหน่วยกระทรวงกลาโหม
แผนงานโครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณกระทรวงกลาโหม
ข้อมูลอื่นๆ ที่เผยแพร่
ประวัติความเป็นมาของกระทรวงกลาโหม
รายพระนามและรายนาม

สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม
The Office of The Ministry of Defence

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร