สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
Pom Prab Sattruphai

[+]

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

อำนาจหน้าที่

ฝ่ายปกครอง
ให้บริการประชาชนข้าราชการในด้านที่เกี่ยวข้องกับการปกครองท้องที่ การเลือกตั้ง การป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน การสอบสวนทายาท การรับรองบุคคล การรับรายงานตัวผู้รับการลงโทษ งานการเจ้าหน้าที่ งานสารบรรณ ธุรการทั่วไป การประชาสัมพันธ์ รับเรื่องร้องทุกข์ การวางแผนพัฒนาเขต รวมถึงการประสานงานทั่วไป

ฝ่ายทะเบียน
ให้บริการประชาชนในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านงานทะเบียนราษฎร การรับแจ้งเกิด-ตาย การย้ายเข้า-ย้ายออก สำเนาสูติบัตร การกำหนดบ้านเลขที่ การเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล ฯลฯ
2. ด้านทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน จัดทำบัตรประชาชน ตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2542 กรณีทำบัตรครั้งแรกเกินกำหนด หรือทำบัตรใหม่ เนื่องจากบัตรเดิมสูญหาย เป็นต้น
3. ด้านทะเบียนทั่วไป การดำเนินการควบคุมและดูแลมัสยิด ศาลเจ้า มูลนิธิ ทะเบียนพินัยกรรม และดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนครอบครัว เช่น การรับจดทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า การรับบุตรบุญธรรม ฯลฯ

ฝ่ายโธยา
ให้การบริการประชาชนในด้านพิจารณาอนุญาตทำการต่างๆ ตรวจสอบดูแลรักษาที่สาธารณะ การติดตั้งป้ายโฆษณา การกำหนดแนวเขตและระวังชี้แนวเขตที่สาธารณะ การตรวจสอบดูแล-อนุญาตปลูกดัดแปลงรื้อถอนอาคาร ปรับปรุงบูรณะซ่อมแซมตรอก ซอยต่างๆ รวมถึงการระบายน้ำ

ฝ่ายการคลัง
จัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี การรับ-เบิก-จ่ายเงิน การจัดหาพัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ การตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงินทุกหมวดรายจ่าย ของฝ่ายต่างๆ รวมทั้งโรงเรียนในสังกัดของสำนักงานเขต จัดทำบัญชีรับ-จ่าย บัญชีควบคุมทะเบียนทรัพย์สินของสำนักงานเขต และในส่วนที่ให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อได้แก่
1. การรับเงิน-ถอนเงิน ประกันซองประกวดราคา
2. การรับหลักประกัน-ถอนหลักประกันสัญญา
3. การจ่ายเงินเมื่อผู้ขายหรือรับจ้างดำเนินงานเสร็จบริบูรณ์
4. การรับชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ภาษีรถยนต์
5. ค่าธรรมเนียมต่างๆ

ฝ่ายรายได้
รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ภาษีรถยนต์ ปรจำปี

ฝ่ายเทศกิจ
มีอำนาจหน้าที่ดังนี้
1. มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองและบังคับให้เป็นไป
2. ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร และกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร
3. การวางแผนปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ การประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในส่วนเกี่ยวข้องกับคดี
4. การปฏิบัติงานด้านอื่นๆ เช่น มีหน้าที่ตรวจจับปรับผู้ที่ทิ้งขยะในที่สาธารณะ การจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่-แผงลอย ด้านมวลชนสัมพันธ์ เทศกิจจราจร เทศกิจสิ่งแวดล้อมและอุบัติภัย เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง อุบัติภัย สาธารณภัย การตรวจจับรถควันดำ การตรวจสอบรถบรรทุก การจอดรถโดยไม่ดับเครื่องยนต์ และมลพิษทางเสียง เป็นต้น

ฝ่ายการศึกษา
1. บริหารการศึกษาโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่อยู่ในพื้นที่เขตทั้ง 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดคณิกาผล โรงเรียนวัดพระพิเรนทร์ โรงเรียนวัดดิสานุการาม และโรงเรียนสิตาราม ทั้งระดับก่อนประถมและประถมศึกษา ในด้านวิชาการ บุคลากรครู ธุรการการเงิน บัญชี การพัสดุ อาคารสถานที่ กิจกรรมนักเรียน และความสัมพันธ์กับชุมชน
2. บริหารศูนย์วิชาการเขต ตรวจเยี่ยมและนิเทศน์การศึกษา
3. สำรวจรับแจ้งเด็กเข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับตาม พ.ร.บ. ประถมศึกษา พ.ศ. 2523
4. งานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน งานลูกเสือชาวบ้าน งานกีฬา
5. งานการสอบวัดผลประมวลผลและทำผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การสอน
6. งานลูกเสือยุวกาชาด คุรุสภาเขต การอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
ส่งเสริมการประกอบอาชีพในชุมชนต่างๆ ประสานงานจัดหาแหล่งจำหน่ายผลผลิตอันเกิดจากงานอาชีพของชุมชน ส่งเสริมและประสานงานเกี่ยวกับการจัดตั้งกลุ่มอาชีพต่างๆ ในชุมชนส่งเสริมการพัฒนาประชาชนในชุมชน ปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดให้ดีขึ้น ทั้งทางด้านกายภาพ สังคม และการปกครอง จัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยของประชาชนในชุมชนให้ดี ดำเนินการและสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของประชาชน เพื่อประโยชน์แก่ชุมชนและทางราชการ แสวงหาผู้นำชุมชนเพื่อช่วยเหลือทางราชการในการจัดระเบียบและพัฒนาชุมชนส่งเสริมให้ประชาชนสนใจในการพัฒนาชุมชนและที่อยู่อาศัยของตนเอง

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
1. การตรวจ ควบคุม และแนะนำการสุขาภิบาลสถานที่จำหน่ายอาหารและสุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้สัมผัสอาหาร ตลาด และผู้เข้าขายของในตลาด ผู้เร่ขายและแผงลอย
2. การตรวจ ควบคุมและแนะนำการสุขาภิบาลสถานที่ประกอบการค้าซึ่งเป็นที่รังเกียจ หรืออาจเป็นอันตรายแก่สุขภาพและการอนามัยของคนงาน
3. การตรวจ ควบคุมและแนะนำารสุขาภิบาลสถานที่แต่งผม การอนามัยช่างแต่งผม
4. การตรวจ ควบคุม และแนะนำดรงงานทำน้ำแข็ง และการอนามัยของคนงาน
5. การตรวจ ควบคุม และแนะนำการสุขาภิบาลสุสานและฌาปนสถาน
6. ประสานงานกับตำรวจท้องที่ดำเนินการตาม พ.ร.บ. ควบคุมการใช้เครื่องขยายเสียง
7. ตรวจสอบ และระงับเหตุรำคาญตามกฎหมายสาธารณสุข
8. ปฏิบัติงานตามนโยบายแผนและโครงการต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย
9. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนข้อบัญญัติที่ออกตามความใน พ.ร.บ. สาธารณสุข และพ.ร.บ.อื่นที่เกี่ยวข้อง
10. ควบคุมและแนะนำการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการรักษาความสะอาด ตามถนน ตรอก ซอย อาคารบ้านเรือน สถานที่ราชการ สถานที่สาธารณะต่างๆ และการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล รวมทั้งการปลูกบำรุง ตัดกิ่ง ดูแลรักษาต้นไม้ รดน้ำต้นไม้ ทั้งไม้ยืนต้น ไม้ดอก ไม้ประดับ พืชคลุมดิน โดยใช้รถบรรทุกน้ำ รดน้ำวันละ 3 รอบ รอบที่ 1 เวลา 21.00-23.00 น. รอบที่ 2 เวลา 24.00-02.00 น. รอบที่ 3 เวลา 03.00-06.00 น. อีกทั้งการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ดำเนินการโดยจัดเตรียมน้ำสำหรับใช้จำนวน 3 คัน และประสานการประปานครหลวงให้แก่ประชาชน

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

เป็นประตูสู่เกาะรัตนโกสินทร์ที่มีการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม ประชาชนมีคุณภาพชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี มีเศรษฐกิจที่มั่นคงตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และมีการบริหารจัดการที่ทันสมัย

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

พันธกิจ
1. อนุรักษ์และพัฒนาสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ในพื้นที่เขตให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว
2. สนับสนุนและส่งเสริมศิลปหัตถกรรมและอาชีพของชุมชนดั้งเดิม
3. ปรับปรุงและพัฒนาย่านการค้าให้ได้เณฑ์มาตรฐานและเป็นศูนย์รวมแหล่งค้าปลีก ค้าส่ง
4. เสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารและพัฒนาเมือง

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

ผู้ประสานงาน

นางนิธิวดี เกษมวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
นายบูรนันท์ ยืนนาน นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

ปรับปรุงล่าสุด

17/10/2560 | 11:17

สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
Pom Prab Sattruphai

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 นายยุทธนา ป่าไม้ ผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 022812853 022816117 
02 นางสาวนันทนา ผ่องเภสัช ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 022802060  
03 นางทวีพร โชตินุชิต ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 022826891  
04 นางกุลนิษฐ์ แท่งทอง หัวหน้าฝ่ายปกครอง 022816117  
05 ว่าง หัวหน้าฝ่ายทะเบียน 022824974  
06 นายวิจิตร นพพรพิทักษ์ หัวหน้าฝ่ายโยธา 022807256  
07 นางสาวพิตตินันท์ แสนสิงห์ หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 022813965  
08 นางผานิต ธาวินพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายรายได้ 022807851  
09 นางสมใจ ฤชุปนัย หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ 022825102  
10 นายทิฆัมพร เดชะคุปต์ หัวหน้าฝ่ายการศึกษา 022824887  
11 นางวรัญญา ลีลาบูรณพงศ์ หัวหน้าฝ่ายการคลัง 022808014  
12 นายเด่นดวง ไทยวัฒนา หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ 022828659  
13 นายบัญชา จันทร์สำเภา หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 022824196  

สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
Pom Prab Sattruphai

 

ข้อมูลเผยแพร่

ข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
แบบสอบถามที่ส่งไป
แบบสอบถามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดเก็บดัชนีข้อมูลข่าวสารของราชการ

สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
Pom Prab Sattruphai

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร