สำนักการจราจรและขนส่ง (สจส.)
Traffic and Transportation Department

[+]

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

โครงสร้างของสำนักการจราจรและขนส่ง แบ่งส่วนราชการ ดังนี้
1. สำนักงานเลขานุการ
2. กองนโยบายและแผนงาน
3. สำนักงานวิศวกรรมจราจร
4. กองระบบเทคโนโลยีจราจร
5. สำนักงานระบบขนส่ง

อำนาจหน้าที่

สำนักการจราจรและขนส่ง มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
1. การศึกษา สำรวจ รวบรวมข้อมูลด้านการจราจรและขนส่ง วิเคราะห์สาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหาจราจร และพัฒนาโครงการด้านระบบขนส่งมวลชนหลัก ระบบขนส่งมวลชนเสริมและวิเคราะห์ ออกแบบความเหมาะสมของโครงข่ายถนนเพื่อปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการจราจร เสนอแนะนโยบายมาตรการ จัดทำแผนงานและแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัย
2. การจัดทำแผนแม่บทการขนส่งของกรุงเทพมหานคร การจัดทำแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน การพัฒนาระบบโปรแกรมด้านการจราจรและขนส่ง
3. การศึกษา วิเคราะห์ กำหนด ปรับปรุงมาตรฐานงานวิศวกรรมจราจรมาตรฐานอุปกรณ์ประกอบทาง และดำเนินการด้านการจราจรและขนส่งในเขตกรุงเทพมหานคร
4. การสำรวจ ออกแบบ ประมาณการ เพื่อติดตั้ง รื้อย้าย ถอดถอน และบำรุงรักษาเครื่องหมายจราจร อุปกรณ์วิศวกรรมจราจร ระบบสัญญาณไฟจราจร และอุปกรณ์ความปลอดภัย อุปกรณ์อำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการและผู้สูงอายุ ทางจักรยาน จุดจอดรถจักรยาน
5. การศึกษา สำรวจ ออกแบบ ติดตั้ง ตรวจสอบ บริหารจัดการ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศการจราจรและความปลอดภัย ระบบโครงข่ายสื่อสาร ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ระบบการจราจรและขนส่ง Intelligent Transport System (ITS) และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
6. เป็นศูนย์กลางการควบคุมโครงข่ายสื่อสารด้วยเส้นใยนำแสง ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และระบบวิทยุสื่อสารเคลื่อนที่แบบดิจิทัล (Digital Trunked Radio System) ของกรุงเทพมหานคร เพื่อความปลอดภัยและความสะดวกในการเดินทาง เป็นศูนย์กลางประสานและเชื่อมโยงข้อมูลการจราจรกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7. พัฒนา บำรุงรักษาระบบโทรทัศน์วงจรปิดและระบบเครือข่ายสื่อสารของกรุงเทพมหานครในการบริหารจัดการ การปฏิบัติการ และบริการประชาชน รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลแก่สาธารณชนทางสื่อต่างๆ
8. การศึกษา สำรวจ ออกแบบ กำกับ และควบคุมการก่อสร้างระบบขนส่งทางรางจุดเชื่อมต่อการเดินทางของระบบขนส่งทางราง ระบบขนส่งทางบกและทางน้ำ
9. ศึกษา วิเคราะห์ กำหนดมาตรฐานการให้บริการ และจัดทำแผนระบบขนส่งมวลชนของกรุงเทพมหานคร ทั้งระบบขนส่งทางราง ระบบขนส่งทางบกและทางน้ำ
10. ศึกษา วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการจัดการ การพัฒนา การปรับปรุงและแก้ไขให้ระบบการขนส่งทางบก ทางราง และทางน้ำ มีรายได้ที่เพียงพอในการดำเนินการ รวมทั้งการบริหารทรัพย์สิน เพื่อหารายได้ให้กรุงเทพมหานคร โดยการให้สิทธิหรือการว่าจ้างหรือวิธีการอื่นใดเพื่อจัดหารายได้ที่ไม่ส่งผลต่อการเดินทางที่สะดวกสบาย และปลอดภัยของประชาชน
11. การเผยแพร่และให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านการจราจรและขนส่ง และข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวข้องทางสื่อออนไลน์ การรณรงค์เสริมสร้างวินัยจราจร การพัฒนาและเผยแพร่สื่อด้านวินัยจราจรแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป
12. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์ Vision เป็นองค์กรนำในการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน และการบริหารจัดการจราจรด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อความสะดวก ปลอดภัย และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนพันธกิจ Mission
1. พัฒนาระบบขนส่งมวลชนสาธารณะหลากหลายรูปแบบที่ทันสมัย สะดวก และเพิ่มทางเลือกในการเดินทาง
2. พัฒนาจุดเชื่อมต่อการเดินทางให้มีความสะดวก สามารถเข้าถึงโครงข่ายการเดินทางรูปแบบอื่น
3. ส่งเสริมการเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ การใช้จักรยาน และการเดินเท้า
4. เพิ่มความปลอดภัยในการสัญจร ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง
5. สร้างวินัยและจิตสำนึกด้านการจราจร
6. พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการจราจรและบริหารจัดการจราจรด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ปี ( 2556 - 2575)
ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 มหานครปลอดภัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย 1.2 ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย 1.3 ปลอดอุบัติเหตุ
ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 มหานครสีเขียว สะดวกสบาย
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย 2.3 ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัว และมีทางเลือก
ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 มหานครสำหรับทุกคน
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย 3.1 สิ่งอำนวยความสะดวกและสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
ประเด็นยุทธศาสตร์ 7 การบริหารจัดการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย 7.5 เทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

1. แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563 ของสำนักการจราจรและขนส่ง(รายละเอียดดูได้จากข้อมูลเผยแพร่)
2.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักการจราจรและขนส่ง

ผู้ประสานงาน

น.ส.จณิสตา เอมครุฑ สังกัด ศูนย์สารสนเทศจราจร กองนโยบายและแผนงาน สำนักการจราจรและขนส่ง
tel. 0 - 2354 - 1215 E - mail : janidta@gmail.com

ปรับปรุงล่าสุด

15/05/2563 | 08:10

สำนักการจราจรและขนส่ง (สจส.)
Traffic and Transportation Department

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 นายพานุรักษ์ กลั่นนุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง 0 - 2354 - 1199 0 - 2354 - 1200 
02 นายประพาส เหลืองศิรินภา รองผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง 0 - 2354 - 1201 0 - 2245 - 6630 
03 นายไวทยา นวเศรษฐกุล รองผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง 0 - 2354 - 1202 0 - 2354 - 1203 
04 นายทศพล สุภารี ผู้อำนวยการสำนักงานวิศวกรรมจราจร 0 - 2354 - 1229 0 - 2354 - 1230 
05 นายสิทธิพร สมคิดสรรพ์ ผู้อำนวยการกองระบบเทคโนโลยีจราจร 0 - 2354 - 1216 0 - 2354 - 1237 
06 นางนราวรรณ ลายทอง เลขานุการสำนักการจราจรและขนส่ง 0 - 2354 - 1205 0 - 2354 - 1203 
07 นายธนันท์ชัย เมฆประเสริฐวนิช ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนงาน 0 - 2354 - 1209 0 - 2354 - 1210 
08 นายกิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล ผู้อำนวยการสำนักงานระบบขนส่ง 0 - 2354 - 1224 0 - 2354 - 1227 

สำนักการจราจรและขนส่ง (สจส.)
Traffic and Transportation Department

 

ข้อมูลเผยแพร่

ข้อมูลอื่นๆ ที่เผยแพร่
เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการสำนักการจราจรและขนส่ง http://www.oic.go.th/infocenter9/908/

สำนักการจราจรและขนส่ง (สจส.)
Traffic and Transportation Department

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร