สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว (สวท.)
CULTURE SPORTS&TOURISM DEPARTMENT

[+]

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

อำนาจหน้าที่และโครงสร้างของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการอนุรักษ์ส่งเสริม เผยแพร่ ฟื้นฟู บำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรม สร้างความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในคุณค่าและเอกลักษณ์ที่ดีของความเป็นไทย ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการและจัดกิจกรรมทั้งด้านดนตรี กีฬา นันทนาการ ห้องสมุด เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว และแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะและวัฒนธรรมในรูปแบบต่างๆ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ตลอดจนศึกษาวิเคราะห์ วิจัยปัญหา แนวทางการดำเนินงานและการพัฒนาด้านดนตรี กีฬา นันทนาการ ห้องสมุด การท่องเที่ยว ศิลปะ และวัฒนธรรม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งส่วนราชการภายใน เป็น ๗ ส่วนราชการ และกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้๑. สำนักงานเลขานุการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณและงานธุรการทั่วไป งานช่วยอำนวยการและเลขานุการ งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานการคลัง การเงินและบัญชี งานงบประมาณ งานพัสดุ งานนิติกรรมและสัญญา งานประชาสัมพันธ์ งานออกแบบ งานดูแลสถานที่และยานพาหนะ งานอื่นที่ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของกองใดโดยเฉพาะ๒. กองนโยบายและแผนงาน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อกำหนดนโยบายและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านวัฒนธรรม กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยว ประสาน และสนับสนุนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานและติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานตามแผนของหน่วยงาน รวบรวม วิเคราะห์ และพัฒนาฐานข้อมูล ประสาน บูรณาการ นโยบายของรัฐบาลและนโยบายของกรุงเทพมหานครให้มีเป้าหมายในทิศทางเดียวกันเพื่อให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ เป็นศูนย์รวมข้อมูลสารสนเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยว๓. ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการให้บริการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการขั้นพื้นฐาน ขั้นพัฒนาทักษะและขั้นสูง การพัฒนาผู้นำเยาวชน ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายเยาวชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนากรุงเทพมหานคร โดยพัฒนาสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร และสภาเยาวชนเขต จัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และกิจกรรมพิเศษอื่น ๆ ให้บริการด้านอาคารสถานที่ในการจัดประกวดแข่งขัน จัดประชุมและสัมมนาแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และให้บริการที่พัก (ค้างแรม) ในกรณีพิเศษต่าง ๆ ส่งเสริมงานด้านวิชาการและพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานด้านกีฬาและนันทนาการ เป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารสารสนเทศด้านการพัฒนาเยาวชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต ๔. สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรมนันทนาการ ห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนทุกเพศ ทุกวัย จัดทำโครงการ/กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมห้องสมุดและส่งเสริมการเรียนรู้ที่เหมาะสมสำหรับประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ส่งเสริมงานด้านวิชาการและการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านกิจกรรมนันทนาการ ห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ และเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารความรู้ทางวิชาการด้านกิจกรรมนันทนาการ และด้านห้องสมุดและการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกเพศทุกวัย๕. กองการกีฬา มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุน ด้านวิชาการ และดำเนินงานด้านกีฬาของกรุงเทพมหานคร กำหนดมาตรฐานในการดำเนินการด้านกีฬา ลานกีฬา และศูนย์กีฬาที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สนับสนุนการเล่นกีฬาขั้นพื้นฐาน กีฬาเพื่อสุขภาพ ความเป็นเลิศ ความเป็นอาชีพ และเพื่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูลทางวิชาการ เพื่อพัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา ควบคุม ดูแล พัฒนาความรู้และพัฒนาทักษะบุคลากรทางด้านกีฬาของกรุงเทพมหานคร ๖. กองการสังคีต มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการด้านดนตรีไทยและดนตรีสากลสำหรับประชาชน และในพิธีการของกรุงเทพมหานคร การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่ดนตรีไทย พัฒนาดนตรีสากล การฝึกอบรมและการสอนวิชาดนตรีแก่กลุ่มเป้าหมาย การจัดทำคู่มือ จัดการแข่งขันด้านดนตรี การขับร้อง การแต่งเพลง การเรียบเรียงเสียงประสาน การบันทึกเสียง การดำเนินงานด้านงานดุริยางค์ซิมโฟนี ๗. สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดเก็บข้อมูล การจัดทำแผนด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การจัดทำสื่อ และกิจกรรมด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว การส่งเสริม สำรวจ รวบรวม ค้นคว้า ข้อมูลเพื่อพัฒนางานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว พัฒนางานด้านการท่องเที่ยวสู่สากลและการพัฒนางานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เสริมสร้างเครือข่ายและเป็นศูนย์กลางด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร และการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและทรัพยากรการท่องเที่ยว

อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่และโครงสร้างของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการอนุรักษ์ส่งเสริม เผยแพร่ ฟื้นฟู บำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรม สร้างความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในคุณค่าและเอกลักษณ์ที่ดีของความเป็นไทย ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการและจัดกิจกรรมทั้งด้านดนตรี กีฬา นันทนาการ ห้องสมุด เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว และแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะและวัฒนธรรมในรูปแบบต่างๆ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ตลอดจนศึกษาวิเคราะห์ วิจัยปัญหา แนวทางการดำเนินงานและการพัฒนาด้านดนตรี กีฬา นันทนาการ ห้องสมุด การท่องเที่ยว ศิลปะ และวัฒนธรรม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งส่วนราชการภายใน เป็น ๗ ส่วนราชการ และกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้๑. สำนักงานเลขานุการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณและงานธุรการทั่วไป งานช่วยอำนวยการและเลขานุการ งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานการคลัง การเงินและบัญชี งานงบประมาณ งานพัสดุ งานนิติกรรมและสัญญา งานประชาสัมพันธ์ งานออกแบบ งานดูแลสถานที่และยานพาหนะ งานอื่นที่ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของกองใดโดยเฉพาะ๒. กองนโยบายและแผนงาน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อกำหนดนโยบายและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านวัฒนธรรม กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยว ประสาน และสนับสนุนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานและติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานตามแผนของหน่วยงาน รวบรวม วิเคราะห์ และพัฒนาฐานข้อมูล ประสาน บูรณาการ นโยบายของรัฐบาลและนโยบายของกรุงเทพมหานครให้มีเป้าหมายในทิศทางเดียวกันเพื่อให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ เป็นศูนย์รวมข้อมูลสารสนเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยว๓. ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการให้บริการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการขั้นพื้นฐาน ขั้นพัฒนาทักษะและขั้นสูง การพัฒนาผู้นำเยาวชน ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายเยาวชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนากรุงเทพมหานคร โดยพัฒนาสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร และสภาเยาวชนเขต จัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และกิจกรรมพิเศษอื่น ๆ ให้บริการด้านอาคารสถานที่ในการจัดประกวดแข่งขัน จัดประชุมและสัมมนาแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และให้บริการที่พัก (ค้างแรม) ในกรณีพิเศษต่าง ๆ ส่งเสริมงานด้านวิชาการและพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานด้านกีฬาและนันทนาการ เป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารสารสนเทศด้านการพัฒนาเยาวชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต ๔. สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรมนันทนาการ ห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนทุกเพศ ทุกวัย จัดทำโครงการ/กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมห้องสมุดและส่งเสริมการเรียนรู้ที่เหมาะสมสำหรับประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ส่งเสริมงานด้านวิชาการและการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านกิจกรรมนันทนาการ ห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ และเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารความรู้ทางวิชาการด้านกิจกรรมนันทนาการ และด้านห้องสมุดและการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกเพศทุกวัย๕. กองการกีฬา มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุน ด้านวิชาการ และดำเนินงานด้านกีฬาของกรุงเทพมหานคร กำหนดมาตรฐานในการดำเนินการด้านกีฬา ลานกีฬา และศูนย์กีฬาที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สนับสนุนการเล่นกีฬาขั้นพื้นฐาน กีฬาเพื่อสุขภาพ ความเป็นเลิศ ความเป็นอาชีพ และเพื่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูลทางวิชาการ เพื่อพัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา ควบคุม ดูแล พัฒนาความรู้และพัฒนาทักษะบุคลากรทางด้านกีฬาของกรุงเทพมหานคร ๖. กองการสังคีต มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการด้านดนตรีไทยและดนตรีสากลสำหรับประชาชน และในพิธีการของกรุงเทพมหานคร การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่ดนตรีไทย พัฒนาดนตรีสากล การฝึกอบรมและการสอนวิชาดนตรีแก่กลุ่มเป้าหมาย การจัดทำคู่มือ จัดการแข่งขันด้านดนตรี การขับร้อง การแต่งเพลง การเรียบเรียงเสียงประสาน การบันทึกเสียง การดำเนินงานด้านงานดุริยางค์ซิมโฟนี ๗. สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดเก็บข้อมูล การจัดทำแผนด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การจัดทำสื่อ และกิจกรรมด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว การส่งเสริม สำรวจ รวบรวม ค้นคว้า ข้อมูลเพื่อพัฒนางานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว พัฒนางานด้านการท่องเที่ยวสู่สากลและการพัฒนางานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เสริมสร้างเครือข่ายและเป็นศูนย์กลางด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร และการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและทรัพยากรการท่องเที่ยว

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของคนกรุงเทพมหานครด้วยกีฬา นันทนาการ ดำรงไว้ซึ่งคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม และนำกรุงเทพมหานคร สู่การเป็นมหานครด้านการท่องเที่ยวระดับโลกพันธกิจ๑. ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการและการกีฬา ให้เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่ม ๒. อนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ๓. มุ่งเสริมสร้างสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ ๔. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ๕. สร้างสรรค์ให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งดนตรี จัดแสดงดนตรี ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้เรียนรู้และมีการแข่งขันดนตรีทุกระดับ

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

เป้าหมาย๑. ด้านที่ ๑ มหานครปลอดภัย มิติที่ ๑.๖ ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๖.๑ สนับสนุนให้คนกรุงเทพฯ มีความตื่นตัวและกระตือรือร้นเป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๖.๒ ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์กีฬา ศูนย์เยาวชน ลานกีฬาเป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๖.๓ พัฒนาบริการและจัดกิจกรรมให้มีความหลากหลายและตรงกับความต้องการของประชาชนเป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๖.๔ ส่งเสริมการเล่นกีฬาขั้นพื้นฐาน กีฬาเพื่อมวลชน กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ และกีฬาเพื่ออาชีพ ๒. ด้านที่ ๓ มหานครสำหรับทุกคน มิติที่ ๓.๓ การศึกษาสำหรับทุกคน เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๓.๑ ศึกษาและพัฒนาเนื้อหาการเรียนรู้ตามอัธยาศัยสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนแต่ละช่วงวัยและกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๓.๒ ส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยให้กับประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร มิติที่ ๓.๔ สังคมพหุวัฒนธรรมเป้าประสงค์ที่ ๓.๔.๑.๑ สร้างเนื้อหาความรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป้าประสงค์ที่ ๓.๔.๑.๒ พัฒนากระบวนการ/เครือข่ายและกลไกการเรียนรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในสถานศึกษาและชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป้าประสงค์ที่ ๓.๔.๑.๓ พัฒนากลไกและเครือข่ายการขับเคลื่อนการเรียนรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เป้าประสงค์ ๓.๔.๑.๔ รณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจด้านพหุวัฒนธรรมแก่ประชาชนในพื้นที่โดยใช้ช่องทางสื่อที่หลากหลายของกรุงเทพมหานคร๓. ด้านที่ ๕ มหานครประชาธิปไตย มิติที่ ๕.๒ เมืองธรรมาภิบาล เป้าประสงค์ที่ ๕.๒.๑.๑ รับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่าน “สภาประชาชนกรุงเทพมหานคร” ๔. ด้านที่ ๖ มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ มิติที่ ๖.๒ เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลกเป้าประสงค์ ๖.๒.๑.๑ นักท่องเที่ยวมีความมั่นใจด้านความปลอดภัยในการเดินทางท่องเที่ยวเป้าประสงค์ ๖.๒.๑.๒ จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวทุกกลุ่มเป้าประสงค์ ๖.๒.๑.๓ กรุงเทพมหานครมีศักยภาพในการดำเนินงานการท่องเที่ยว ทั้งด้านองค์กร บุคลากร การบริการข้อมูลข่าวสารและการส่งเสริมการตลาด เป็นองค์กรที่รู้จักของสาธารณชนสามารถแข่งขันกับเมืองท่องเที่ยวชั้นนำในภูมิภาคอาเซียนและเอเชียได้อย่างภาคภูมิเป้าประสงค์ ๖.๒.๑.๔ แหล่งท่องเที่ยวและทรัพยากรการท่องเที่ยวในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร ได้รับการส่งเสริมพัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูให้มีศักยภาพพร้อมที่จะรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างมีคุณภาพ มิติที่ ๖.๓ เมืองแห่งการจัดประชุม นิทรรศการ และการจัดงานนานาชาติ เป้าประสงค์ ๖.๓.๑.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางการจัดประชุม นิทรรศการ การแสดงสินค้าและการท่องเที่ยวเพื่อสร้างแรงบันดาลใจหรือการให้รางวัลแก่พนักงาน (MICE) ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก (ตัวชี้วัดตามภารกิจงานยุทธศาสตร์)๑. ร้อยละของชาว กทม. มีดัชนีมวลกาย (BMI) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ ๕๕๒. ร้อยละของชาว กทม. ออกกำลังกายตามเกณฑ์เมืองไทยแข็งแรง ร้อยละ ๗๖๓. จำนวนของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการของ กทม. เพิ่มขึ้นต่อปี จำนวน ๗๒๐,๐๐๐ ราย๔. จำนวนครั้งในการประชาสัมพันธ์การให้บริการกีฬาและนันทนาการของกรุงเทพมหานครต่อปี จำนวน ๒๕ ครั้ง๕. ร้อยละของความสำเร็จเฉลี่ยในการก่อสร้าง/ปรับปรุงสถานบริการกีฬาและนันทนาการ ร้อยละ ๑๐๐๖. ร้อยละของผู้ใช้บริการในสถานที่บริการด้านกีฬาของกรุงเทพมหานครมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ ๙๐๗. ร้อยละของสถานบริการด้านกีฬาและนันทนาการของ กทม. อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ ๑๐๐๘. จำนวนการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการที่มีความหลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการเพิ่มขึ้นต่อปี จำนวน ๑ กิจกรรม๙. จำนวนครั้งในการจัดการแข่งขันกีฬาหรือส่งนักกีฬาตัวแทนกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและ/หรืออาชีพต่อปี จำนวน ๑๗ ครั้ง๑๐. จำนวนทุนการศึกษาที่ กทม. มีให้กับผู้ที่มีความสามารถโดดเด่นด้านกีฬาและนันทนาการ จำนวน ๑,๓๕๐ ทุน๑๑. จำนวนเขตที่มีการสำรวจความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนแต่ละช่วงวัยและกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่กรุงเทพมหานครและมีแผนงานการเรียนรู้ตามอัธยาศัยตามความต้องการของประชาชน จำนวน ๕๐ เขต๑๒. จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยให้มีประสิทธิภาพในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน ๓ โครงการ ๑๓. ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้เข้าร่วมโครงการการจัดการเรียนรู้ตามอัธยาศัย ระดับ ๔๑๔. จำนวนชุดข้อมูลความรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครได้รับการพัฒนา จำนวน ๒ ชุด๑๕. จำนวนชุดนิทรรศการที่จัดแสดงในแหล่งเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานคร จำนวน ๕ ชุด๑๖. จำนวนเครือข่ายด้านพหุวัฒนธรรมที่มีในกรุงเทพมหานคร จำนวน ๓ เครือข่าย ๑๗. จำนวนช่องทางการเผยแพร่ความรู้ความเข้าด้านพหุวัฒนธรรมในกรุงเทพมหานครอย่างหลากหลายช่องทาง จำนวน ๕ ช่องทาง๑๘. ร้อยละของสำนักงานเขตมีการจัดเวทีให้ภาคประชาชนเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาพื้นที่เพื่อกำหนดนโยบายการพัฒนาเขต ร้อยละ ๑๐๐๑๙. ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อความปลอดภัย ร้อยละ ๘๐ ๒๐. ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการให้บริการด้านการท่องเที่ยว ร้อยละ ๙๐ ๒๑. จำนวนช่องทางในการเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยว/ข้อมูลต่าง ๆ ด้านการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า ๕ ช่องทาง๒๒. จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและพัฒนาให้ได้มาตรฐาน จำนวน ๔ แหล่ง๒๓. ระดับความพึงพอใจของหน่วยงานที่จัดประชุมและนิทรรศการต่อการให้การสนับสนุนของกรุงเทพมหานคร ร้อยละ ๘๐

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

มาตรการและโครงการ/กิจกรรมส่วนที่ ๑ การบริการสาธารณะ (เนื้อหาส่วนนี้จะครอบคลุมเฉพาะด้านที่ ๑ – ๖ ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓)ด้านที่ ๑ มหานครปลอดภัยมิติที่ ๑.๖ ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัยเป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๖.๑ สนับสนุนให้คนกรุงเทพฯ มีความตื่นตัวและกระตือรือร้นตัวชี้วัดเป้าประสงค์ลำดับที่ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย๒๕๖๑๒๕๖๒๒๕๖๓๑.ร้อยละของชาวกรุงเทพมหานครมีดัชนีมวลกาย (BMI) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ ๕๑ร้อยละ ๕๓ร้อยละ ๕๕๒.ร้อยละของชาวกรุงเทพมหานคร ออกกำลังกายตามเกณฑ์เมืองไทยแข็งแรงร้อยละ ๗๒ร้อยละ ๗๔ร้อยละ ๗๖๓.จำนวนของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการของ กทม. เพิ่มขึ้นต่อปี๖๒๗,๕๑๓ ราย๖๗๐,๐๐๐ ราย๗๒๐,๐๐๐ ราย๔.จำนวนครั้งในการประชาสัมพันธ์การให้บริการกีฬาและนันทนาการของกรุงเทพมหานครต่อปี๑๓ ครั้ง๑๕ ครั้ง๒๕ ครั้งมาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์มาตรการที่ ๑ ประชาสัมพันธ์ให้ชาว กทม. ทราบถึงการคำนวณค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index (BMI))ตัวชี้วัดมาตรการลำดับที่ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย๒๕๖๑๒๕๖๒๒๕๖๓๑.ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับดัชนีมวลกายแก่ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ร้อยละ ๑๐๐ร้อยละ ๑๐๐โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการโครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์งบประมาณส่วนราชการ๑. กิจกรรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับดัชนีมวลกายและการออกกำลังกายอย่างถูกต้องไม่ใช้งบประมาณกกฬ.มาตรการที่ ๒ ส่งเสริมให้ชาว กทม. ออกกำลังกายตามเกณฑ์เมืองไทยแข็งแรงตัวชี้วัดมาตรการลำดับที่ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย๒๕๖๑๒๕๖๒๒๕๖๓๒.ร้อยละของชาว กทม.ออกกำลังกายตามเกณฑ์เมืองไทยแข็งแรง (ตัวชี้วัดเจรจาตกลง)ร้อยละ ๗๒ร้อยละ ๗๔ร้อยละ ๗๖โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการโครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์งบประมาณส่วนราชการ๑. โครงการส่งเสริมพัฒนานันทนาการเพื่อมวลชน๒,๘๔๑,๔๐๐.-บาทศยช.๒. โครงการส่งเสริมสังคมและวัฒนธรรมในศูนย์เยาวชน๒๓,๖๕๘,๓๐๐.-บาท สนส.๓. โครงการส่งเสริมกีฬาขั้นพื้นฐาน ๔,๑๔๑,๙๐๐.-บาทกกฬ.๔. โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพ๙,๓๒๖,๕๐๐.-บาทกกฬ.๑๖,๘๒๕,๕๐๐.-บาทกกฬ.๖. กิจกรรมจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการด้านกีฬาของกทม.ที่ออกกำลังกายตามเกณฑ์เมืองไทยแข็งแรงไม่ใช้งบประมาณกน.สวท. /กกฬ. / สนส. / ศยช.๗. กิจกรรมมหกรรมงานให้ความรู้เกี่ยวกับการออกกำลังกาย ไม่ใช้งบประมาณกน.สวท. /กกฬ. / สนส. / ศยช.มาตรการที่ ๓ จัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ตัวชี้วัดมาตรการลำดับที่ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย๒๕๖๑๒๕๖๒๒๕๖๓๓.จำนวนของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการของ กทม. เพิ่มขึ้นต่อปี๖๒๗,๕๑๓ ราย๖๗๐,๐๐๐ ราย๗๒๐,๐๐๐ รายโครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการโครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์งบประมาณส่วนราชการ๑. การจัดเก็บสถิติจำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวไม่ใช้งบประมาณกน.สวท.๒. โครงการส่งเสริมสังคมและวัฒนธรรมในศูนย์เยาวชน (ซ้ำ*)๒๓,๖๕๘,๓๐๐.- บาท สนส.๓. โครงการส่งเสริมพัฒนานันทนาการเพื่อมวลชน (ซ้ำ*)๒,๘๔๑,๔๐๐.-บาทศยช.๔. โครงการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติของกรุงเทพมหานคร ประจำปี ๒๕๖๓๓,๕๑๙,๕๐๐.- บาทสนส.๕. โครงการมหกรรมกีฬาและนันทนาการ๑,๙๑๕,๗๐๐.-บาทศยช.มาตรการที่ ๔ ประชาสัมพันธ์การให้บริการด้านกีฬาและนันทนาการตัวชี้วัดมาตรการลำดับที่ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย๒๕๖๑๒๕๖๒๒๕๖๓๔.จำนวนครั้งในการประชาสัมพันธ์การให้บริการกีฬาและนันทนาการของกรุงเทพมหานครต่อปี๑๓ ครั้ง๑๕ ครั้ง๒๕ ครั้งโครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการโครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์งบประมาณส่วนราชการ๑. กิจกรรมประชาสัมพันธ์การให้บริการกีฬาและนันทนาการ ของ สวท.ไม่ใช้งบประมาณสนส.กกฬ.ศยช.เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๖.๒ ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์กีฬา ศูนย์เยาวชน ลานกีฬา ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ลำดับที่ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย๒๕๖๑๒๕๖๒๒๕๖๓๑.ร้อยละของความสำเร็จในการก่อสร้าง/ปรับปรุงสถานบริการกีฬาและนันทนาการร้อยละ๘๗.๖๙ร้อยละ ๙๑ร้อยละ ๑๐๐๒.ร้อยละของผู้ใช้บริการในสถานที่บริการด้านกีฬาของกรุงเทพมหานครมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ๘๖.๙๓ร้อยละ ๘๗.๕ร้อยละ ๙๐๓.ร้อยละของสถานบริการด้านกีฬาและนันทนาการของกรุงเทพมหานครอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ ๗๐.๙๕ร้อยละ ๗๗ร้อยละ ๑๐๐มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์มาตรการที่ ๑ ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์กีฬา ศูนย์เยาวชน และลานกีฬาตัวชี้วัดมาตรการลำดับที่ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย๒๕๖๑๒๕๖๒๒๕๖๓๕.ร้อยละของความสำเร็จในการก่อสร้าง/ปรับปรุงสถานบริการกีฬาและนันทนาการร้อยละ๘๗.๙๖ร้อยละ ๙๑ร้อยละ ๑๐๐โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการโครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์งบประมาณส่วนราชการ๑. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์เยาวชนวัดดอกไม้(ต่อเนื่อง ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔)๑๓,๕๖๘,๐๐๐.-บาทสนส.๒. ปรับปรุงศูนย์เยาวชนวัดธาตุทอง๑๔,๔๐๐,๐๐๐.-บาทสนส.๓. ปรับปรุงศูนย์เยาวชนคลองเตย๕,๑๕๓,๐๐๐.-บาทสนส.๔. ปรับปรุงศูนย์เยาวชนบางขุนเทียน๕,๖๗๗,๐๐๐.-บาทสนส.๕. ปรับปรุงศูนย์เยาวชนลาดกระบัง๑,๗๔๐,๐๐๐.-บาทสนส.๖. งานก่อสร้างหลังคาคลุมสระว่ายน้ำศูนย์เยาวชน ๙ แห่ง๒๙,๕๐๒,๐๐๐.-บาทสนส.๗. โครงการปรับปรุงศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา (บางบอน) (ต่อเนื่อง ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔)๒๖,๑๙๒,๐๐๐.-บาทกกฬ.๘. ปรับปรุงศูนย์กีฬาประชานิเวศน์๓๑,๒๐๐,๐๐๐.-บาทกกฬ.๙. ปรับปรุงศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา๑๑,๗๐๐,๐๐๐.-บาทกกฬ.๑๐. งานปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ๘,๘๐๐,๐๐๐.-บาทศยช.มาตรการที่ ๒ จัดบริการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อให้เข้าถึงประชาชนตัวชี้วัดมาตรการลำดับที่ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย๒๕๖๑๒๕๖๒๒๕๖๓๖.ร้อยละของผู้ใช้บริการในสถานที่บริการด้านกีฬาของกรุงเทพมหานครมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ๘๖.๙๓ร้อยละ ๘๗.๕ร้อยละ ๙๐โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการโครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์งบประมาณส่วนราชการ๑. โครงการส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ๓๓๕,๐๐๐.-บาทกกฬ.มาตรการที่ ๓ สนับสนุนให้ศูนย์กีฬา ศูนย์เยาวชน และลานกีฬากรุงเทพมหานคร ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานตัวชี้วัดมาตรการลำดับที่ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย๒๕๖๑๒๕๖๒๒๕๖๓๗.ร้อยละของสถานบริการด้านกีฬาและนันทนาการของกรุงเทพมหานครอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ ๗๐.๙๕ร้อยละ ๗๗ร้อยละ ๑๐๐โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการโครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์งบประมาณส่วนราชการ๑. กิจกรรมการรับรองคุณภาพและมาตรฐานของศูนย์กีฬาไม่ใช้งบประมาณกกฬ.๒. กิจกรรมการรับรองคุณภาพและมาตรฐานของศูนย์เยาวชนไม่ใช้งบประมาณสนส.เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๖.๓ พัฒนาบริการและจัดกิจกรรมให้มีความหลากหลายและตรงกับความต้องการของประชาชนตัวชี้วัดเป้าประสงค์ลำดับที่ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย๒๕๖๑๒๕๖๒๒๕๖๓๑.จำนวนการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการที่มีความหลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการเพิ่มขึ้นต่อปี๑ กิจกรรม๑ กิจกรรม๑ กิจกรรมมาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์มาตรการที่ ๑ สนับสนุนให้มีกีฬาและกิจกรรมนันทนาการที่มีความหลากหลายเพิ่มตัวชี้วัดมาตรการลำดับที่ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย๒๕๖๑๒๕๖๒๒๕๖๓๘.จำนวนการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการที่มีความหลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการเพิ่มขึ้นต่อปี๑ กิจกรรม๑ กิจกรรม๑ กิจกรรมโครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการโครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์งบประมาณส่วนราชการ๑. การจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการที่มีความหลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการไม่ใช้งบประมาณสนส. / กกฬ. /ศยช.เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๖.๔ ส่งเสริมการเล่นกีฬาขั้นพื้นฐาน กีฬาเพื่อมวลชน กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ และกีฬาเพื่ออาชีพตัวชี้วัดเป้าประสงค์ลำดับที่ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย๒๕๖๑๒๕๖๒๒๕๖๓๑.จำนวนครั้งในการจัดการแข่งขันกีฬาหรือส่งนักกีฬาตัวแทนกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและ/หรืออาชีพต่อปี๑๕ ครั้ง๑๖ ครั้ง๑๗ ครั้ง๒.จำนวนทุนการศึกษาที่กรุงเทพมหานครมีให้กับผู้ที่มีความสามารถโดดเด่นด้านกีฬาและนันทนาการ๔๒ ทุน๕๒ ทุน๑,๓๕๐ ทุนมาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์มาตรการที่ ๑ ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันและจัดให้มีการแข่งขันกีฬาเพื่อความเป็นเลิศตัวชี้วัดมาตรการลำดับที่ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย๒๕๖๑๒๕๖๒๒๕๖๓๙.จำนวนครั้งในการจัดการแข่งขันกีฬาหรือส่งนักกีฬาตัวแทนกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและ/หรืออาชีพต่อปี (ตัวชี้วัดเจรจาตกลง)๑๕ ครั้ง๑๖ ครั้ง๑๗ ครั้งโครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการโครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์งบประมาณส่วนราชการ๑. โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ๑๒๙,๒๑๘,๙๐๐.-บาทกกฬ.๒. โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่ออาชีพ๖,๑๘๘,๕๐๐.-บาทกกฬ.มาตรการที่ ๒ เพิ่มจำนวนทุนสำหรับนักกีฬาที่มีความโดดเด่นตัวชี้วัดมาตรการลำดับที่ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย๒๕๖๑๒๕๖๒๒๕๖๓๑๐.จำนวนทุนการศึกษาที่กรุงเทพมหานครมีให้กับผู้ที่มีความสามารถโดดเด่นด้านกีฬาและนันทนาการ๔๒ ทุน๕๒ ทุน๑,๓๕๐ ทุนโครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการโครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์งบประมาณส่วนราชการ๑. โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ครั้งที่ ๑๕ ประจำปี ๒๕๖๓๘๘๓,๐๐๐.-บาทศยช.๒. โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (ซ้ำ*)๑๒๙,๒๑๘,๙๐๐.-บาท กกฬ.ด้านที่ ๓ มหานครสำหรับทุกคนมิติที่ ๓.๓ การศึกษาสำหรับทุกคนเป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๓.๑ ศึกษาและพัฒนาเนื้อหาการเรียนรู้ตามอัธยาศัยสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนแต่ละช่วงวัยและกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่กรุงเทพมหานครตัวชี้วัดเป้าประสงค์ลำดับที่ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย๒๕๖๑๒๕๖๒๒๕๖๓๑.จำนวนเขตที่มีการสำรวจความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนแต่ละช่วงวัยและกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่กรุงเทพมหานครและมีแผนงานการเรียนรู้ตามอัธยาศัยตามความต้องการของประชาชน๑ เขต๑ เขต๕๐ เขตมาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์มาตรการที่ ๑ สำรวจความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยของประชาชนในช่วงวัยและกลุ่มเป้าหมายต่างๆ อย่างสม่ำเสมอตัวชี้วัดมาตรการลำดับที่ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย๒๕๖๑๒๕๖๒๒๕๖๓๑๑.จำนวนเขตที่มีการสำรวจความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนแต่ละช่วงวัยและกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่กรุงเทพมหานครและมีแผนงานการเรียนรู้ตามอัธยาศัยตามความต้องการของประชาชน**๑ เขต๒ เขต๕๐ เขตโครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการโครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์งบประมาณส่วนราชการ๑. โครงการการศึกษาวิจัยความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยของประชาชนแต่ละช่วงวัย* (ไม่ได้รับงบประมาณ)สนส.๒. กิจกรรมสำรวจความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยของประชาชนแต่ละช่วงวัยไม่ใช้งบประมาณสนส.เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๓.๒ ส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยให้กับประชาชนชาวกรุงเทพมหานครตัวชี้วัดเป้าประสงค์ลำดับที่ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย๒๕๖๑๒๕๖๒๒๕๖๓๑.จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยให้มีประสิทธิภาพในพื้นที่กรุงเทพมหานคร๒ โครงการ/กิจกรรม๓ โครงการ/กิจกรรม๓ โครงการ/กิจกรรม๒.ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้เข้าร่วมโครงการ การจัดการเรียนรู้ตามอัธยาศัยระดับ ๓ระดับ ๔ระดับ ๔มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์มาตรการที่ ๑ พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ตามอัธยาศัยตัวชี้วัดมาตรการลำดับที่ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย๒๕๖๑๒๕๖๒๒๕๖๓๑๒.จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยให้มีประสิทธิภาพในพื้นที่กรุงเทพมหานคร๒ โครงการ/กิจกรรม๓ โครงการ/กิจกรรม๓ โครงการ/กิจกรรม๑๓.ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้เข้าร่วมโครงการการจัดการเรียนรู้ตามอัธยาศัยระดับ ๓ระดับ ๔ระดับ ๔โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการโครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์งบประมาณส่วนราชการ๑. โครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ตามอัธยาศัย๓,๓๒๓,๖๐๐.-บาทสนส.๒. โครงการพัฒนาอัตลักษณ์ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้สะพานสูง* (ไม่ได้รับงบประมาณ)สนส.๓. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติเขตพระราชฐานในพระองค์ ประจำปี ๒๕๖๓๒,๗๕๙,๐๐๐.-บาทสนส.๔. โครงการบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ๓,๔๓๗,๗๐๐.- บาทสนส.๕. โครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร แห่งที่ ๑ (จตุจักร)๔,๖๔๘,๐๐๐.- บาทสนส.๖. โครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ ๒ (ทุ่งครุ) ๔,๖๔๘,๐๐๐.- บาทสนส.๗. กิจกรรมสำรวจความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยให้มีประสิทธิภาพในพื้นที่กรุงเทพมหานครไม่ใช้งบประมาณสนส.มิติที่ ๓.๔ สังคมพหุวัฒนธรรม เป้าประสงค์ที่ ๓.๔.๑.๑ สร้างเนื้อหาความรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เป้าประสงค์ที่ ๓.๔.๑.๒ พัฒนากระบวนการ/เครือข่ายและกลไกการเรียนรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในสถานศึกษาและชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครตัวชี้วัดเป้าประสงค์ลำดับที่ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย๒๕๖๑๒๕๖๒๒๕๖๓๑จำนวนชุดข้อมูลความรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครได้รับการพัฒนา จำนวน ๔ ชุดจำนวน ๒ ชุดจำนวน ๒ ชุด๒จำนวนชุดนิทรรศการที่จัดแสดงในแหล่งเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานครจำนวน ๕ ชุดจำนวน ๕ ชุดจำนวน ๕ ชุดมาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์มาตรการที่ ๑ สร้างชุดข้อมูลความรู้ (เนื้อหา) หรือพัฒนาปรับปรุงข้อมูลความรู้ (เนื้อหา) ด้านพหุวัฒนธรรมใน พื้นที่ กทม. (เป้าประสงค์ที่ ๓.๔.๑.๑)มาตรการที่ ๑ จัดชุดนิทรรศการในแหล่งเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานคร (เป้าประสงค์ที่ ๓.๔.๑.๒)ตัวชี้วัดมาตรการลำดับที่ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย๒๕๖๑๒๕๖๒๒๕๖๓๑๔.จำนวนชุดข้อมูลความรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครได้รับการพัฒนาและการเผยแพร่ชุดข้อมูลความรู้ด้านพหุวัฒนธรรมผ่านชุดนิทรรศการที่จัดแสดงในแหล่งเรียนรู้ (ตัวชี้วัดเจรจาตกลง)-๑) ชุดข้อมูลความรู้ด้านพหุวัฒนธรรม จำนวน ๒ ชุด/เรื่อง ๒) ชุดนิทรรศการ จำนวน ๕ ชุด๓) ประชาชนที่ได้รับความรู้ด้านพหุวัฒนธรรมมีความรู้เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๘๐๑) ชุดข้อมูลความรู้ด้านพหุวัฒนธรรม จำนวน ๕ ชุด/เรื่อง ๒) ชุดนิทรรศการ จำนวน ๕ ชุด๓) ประชาชนที่ได้รับความรู้ด้านพหุวัฒนธรรมมีความรู้เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๙๐โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการโครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์งบประมาณส่วนราชการ๑. โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเนื่องในวันสำคัญทางประเพณี๒๕,๔๗๘.๘๐๐.-บาทสธท.๒. โครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น๕๒๐,๒๐๐.-บาทสธท.๓. โครงการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทมหานคร ประจำปี ๒๕๖๓๑๙๒,๙๐๐.-บาท(ใช้เงินอุดหนุนรัฐบาล)สธท.โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์งบประมาณส่วนราชการ๔. กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านวัฒนธรรม(ไม่ใช้งบประมาณ)สธท.๕.โครงการมหกรรมโขน* (ไม่ได้รับงบประมาณ)สธท.เป้าประสงค์ที่ ๓.๔.๑.๓ พัฒนากลไกและเครือข่ายการขับเคลื่อนการเรียนรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ลำดับที่ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย๒๕๖๑๒๕๖๒๒๕๖๓๑.จำนวนเครือข่ายด้านพหุวัฒนธรรมที่มีในกรุงเทพมหานคร ๑ เครือข่าย๑ เครือข่าย๓ เครือข่ายมาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์มาตรการที่ ๑ เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ทางเลือกด้านพหุวัฒนธรรมของประชาชนกรุงเทพมหานครตัวชี้วัดมาตรการลำดับที่ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย๒๕๖๑๒๕๖๒๒๕๖๓๑๕.จำนวนเครือข่ายด้านพหุวัฒนธรรมที่มีในกรุงเทพมหานคร (ตัวชี้วัดเจรจาตกลง)๑ เครือข่าย๑ เครือข่าย๓ เครือข่ายโครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการโครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์งบประมาณส่วนราชการ๑. โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเนื่องในวันสำคัญทางพุทธศาสนา ประจำปี ๒๕๖๓ ๒,๓๖๕,๘๐๐.-บาทสธท.๒. โครงการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทมหานคร ประจำปี ๒๕๖๓ (ซ้ำ) ๑๙๒,๙๐๐.-บาท(เงินอุดหนุนรัฐบาล)สธท.๓. กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านวัฒนธรรม (ซ้ำ) ไม่ใช้งบประมาณสธท.๔. กิจกรรมจัดตั้งเครือข่ายการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของกรุงเทพมหานครไม่ใช้งบประมาณสธท.๕. โครงการมหกรรมโขน*(ไม่ได้รับงบประมาณ)สธท.เป้าประสงค์ที่ ๓.๔.๑.๔ รณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจด้านพหุวัฒนธรรมแก่ประชาชนในพื้นที่ โดยใช้ช่องทางสื่อ ที่หลากหลายของกรุงเทพมหานคร ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ลำดับที่ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย๒๕๖๑๒๕๖๒๒๕๖๓๑.จำนวนช่องทางการเผยแพร่ความรู้ความเข้าด้านพหุวัฒนธรรมในกรุงเทพมหานครอย่างหลากหลายช่องทาง๕ ช่องทาง๕ ช่องทาง๕ ช่องทางมาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์มาตรการที่ ๑ รณรงค์เผยแพร่ความรู้ด้านพหุวัฒนธรรม ผ่านสื่อของกทม. และสื่อมวลชนแขนงต่างๆตัวชี้วัดมาตรการลำดับที่ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย๒๕๖๑๒๕๖๒๒๕๖๓๑๖.จำนวนช่องทางการเผยแพร่ความรู้ความเข้าด้านพหุวัฒนธรรมในกรุงเทพมหานครอย่างหลากหลายช่องทาง๕ ช่องทาง๕ ช่องทาง๕ ช่องทางโครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการโครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์งบประมาณส่วนราชการ๑. กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านวัฒนธรรม (ซ้ำ)ไม่ใช้งบประมาณสธท.๒. กิจกรรมสำรวจ และจัดเก็บข้อมูลองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครไม่ใช้งบประมาณสธท.๓. โครงการประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช๒,๐๐๐,๐๐๐.-บาทกกส.๔. กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลความรู้ทางดนตรีผ่านสื่อออนไลน์ไม่ใช้งบประมาณกกส.๕. กิจกรรมเผยแพร่ สืบสานเพลงไทยสายกรุงเทพมหานครไม่ใช้งบประมาณกกส.๖. กิจกรรมเผยแพร่บทเพลงคลาสสิคและเพลงไทยในรูปแบบ วงดนตรีแชมเบอร์ผ่านสื่อออนไลน์ไม่ใช้งบประมาณกกส.๗. โครงการมหกรรมโขน* ไม่ได้รับงบประมาณสธท.๘. โครงการการแสดงดนตรีวงดุริยางค์ฟิวฮาโมนิคกรุงเทพมหานคร* (ขออนุมัติเพิ่มเติม เนื่องจากไม่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการ กทม) ไม่ได้รับงบประมาณกกส.๙. โครงการประกวดวงปี่พาทย์ไม้แข็งและการประกวดเดี่ยว ระนาดเอก* (ขออนุมัติเพิ่มเติม เนื่องจากไม่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการ กทม) ไม่ได้รับงบประมาณกกส. ด้านที่ ๕ มหานครประชาธิปไตยมิติที่ ๕.๒ เมืองธรรมาภิบาลเป้าประสงค์ที่ ๕.๒.๑.๑ รับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่าน “สภาประชาชนกรุงเทพมหานคร”ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ลำดับที่ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย๒๕๖๑๒๕๖๒๒๕๖๓๑. ร้อยละของสำนักงานเขตมีการจัดเวทีให้ภาคประชาชนเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาพื้นที่เพื่อกำหนดนโยบายการพัฒนาเขต--ร้อยละ ๑๐๐มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์มาตรการที่ ๑ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเสนอนโยบายและร่วมตรวจสอบการดำเนินงานของกรุงเทพมหานครตัวชี้วัดมาตรการลำดับที่ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย๒๕๖๑๒๕๖๒๒๕๖๓๑๗.จำนวนครั้งในการส่งเสริมความเข้าใจของเด็กและเยาวชนต่อการเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเมือง๕ ครั้ง๖ ครั้ง๖ ครั้งโครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการโครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์งบประมาณส่วนราชการ๑. โครงการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร๓,๗๓๒,๘๐๐.-บาทศยช.ด้านที่ ๖ มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้มิติที่ ๖.๒ เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลกเป้าประสงค์ที่ ๖.๒.๑.๑ นักท่องเที่ยวมีความมั่นใจด้านความปลอดภัยในการเดินทางท่องเที่ยวตัวชี้วัดเป้าประสงค์ลำดับที่ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย๒๕๖๑๒๕๖๒๒๕๖๓๑ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อความปลอดภัย ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๐ มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์มาตรการที่ ๑ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้นักท่องเที่ยวทราบ และระมัดระวังตัวจากมิจฉาชีพรูปแบบต่าง ๆ ตัวชี้วัดมาตรการลำดับที่ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย๒๕๖๑๒๕๖๒๒๕๖๓๑๘.ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อความปลอดภัย ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๐ โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการโครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์งบประมาณส่วนราชการ๑. กิจกรรมสำรวจความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อกรุงเทพมหานครในด้านต่าง ๆไม่ใช้งบประมาณสธท.๒. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านความปลอดภัยในการท่องเที่ยวไม่ใช้งบประมาณสธท.เป้าประสงค์ที่ ๖.๒.๑.๒ จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวทุกกลุ่มตัวชี้วัดเป้าประสงค์ลำดับที่ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย๒๕๖๑๒๕๖๒๒๕๖๓๑ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการให้บริการด้านการท่องเที่ยว ร้อยละ ๘๐ร้อยละ ๘๐ร้อยละ ๙๐มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์มาตรการที่ ๑ จัดบริการรองรับการท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มตัวชี้วัดมาตรการลำดับที่ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย๒๕๖๑๒๕๖๒๒๕๖๓๑๙.ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการให้บริการด้านการท่องเที่ยว ร้อยละ ๘๐ร้อยละ ๘๐ร้อยละ ๘๕โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการโครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์งบประมาณส่วนราชการ๑. กิจกรรมสำรวจความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อกรุงเทพมหานครในด้านต่าง ๆ (ซ้ำ) ไม่ใช้งบประมาณสธท.๒. กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน หรือหาแนวทางพัฒนาการจัดบริการสำหรับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มไม่ใช้งบประมาณสธท.เป้าประสงค์ที่ ๖.๒.๑.๓ กรุงเทพมหานครมีศักยภาพในการดำเนินงานการท่องเที่ยวทั้งด้านองค์กรบุคลากรการบริการข้อมูลข่าวสารและการส่งเสริมการตลาดเป็นองค์กรที่รู้จักของสาธารณชนสามารถแข่งขันกับเมืองท่องเที่ยวชั้นนำในภูมิภาคอาเซียนและเอเชียได้อย่างภาคภูมิตัวชี้วัดเป้าประสงค์ลำดับที่ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย๒๕๖๑๒๕๖๒๒๕๖๓๑จำนวนช่องทางในการเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยว/ข้อมูลต่าง ๆ ด้านการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ-๔ ช่องทางไม่น้อยกว่า ๕ ช่องทางมาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์มาตรการที่ ๑ ส่งเสริมประชาสัมพันธ์องค์กร (Corporate Branding) และส่งเสริมการตลาดของกรุงเทพมหานคร ตัวชี้วัดมาตรการลำดับที่ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย๒๕๖๑๒๕๖๒๒๕๖๓๒๐.จำนวนช่องทางในการเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยว/ข้อมูล ต่าง ๆ ด้านการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ (ตัวชี้วัดเจรจาตกลง)-๔ ช่องทางไม่น้อยกว่า ๕ ช่องทางโครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการโครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์งบประมาณส่วนราชการ๑. โครงการส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวในต่างประเทศ (Roadshows/Trade shows)๘,๔๓๘,๐๐๐.-บาทสธท.๒. โครงการส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง ๒,๓๔๓,๐๐๐.-บาทสธท.๓. โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดทำและบริหารจัดการข้อมูลเว็บไซต์การท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร๓๖๐,๐๐๐.-บาทสธท.๔. โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเทศกาลลอยกระทงกรุงเทพมหานคร๓,๕๐๐,๐๐๐.-บาทสธท.๕. กิจกรรมการเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยว/ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ (ไม่ใช้งบประมาณ)สธท.เป้าประสงค์ที่ ๖.๒.๑.๔ แหล่งท่องเที่ยวและทรัพยากรการท่องเที่ยวในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครได้รับการส่งเสริมพัฒนาอนุรักษ์และฟื้นฟูให้มีศักยภาพพร้อมที่จะรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างมีคุณภาพตัวชี้วัดเป้าประสงค์ลำดับที่ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย๒๕๖๑๒๕๖๒๒๕๖๓๑จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและพัฒนาให้ได้มาตรฐาน๓ แหล่ง ๔ แหล่ง๕๖ แหล่ง- สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว (๔ แหล่ง)- สำนักงานเขต (๕๐ แหล่ง)- สำนักผังเมือง (๒ แหล่ง) (ตัวชี้วัดร่วมกัน)มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์มาตรการที่ ๑ ส่งเสริม/พัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวหรือย่านประวัติศาสตร์เก่าให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ตัวชี้วัดมาตรการลำดับที่ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย๒๕๖๑๒๕๖๒๒๕๖๓๒๑.จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและพัฒนาให้ได้มาตรฐาน (ตัวชี้วัดเจรจาตกลง)๓ แหล่ง๒ แหล่ง๔ แหล่งโครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการโครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์งบประมาณส่วนราชการ๑. โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรการท่องเที่ยว๘๓๕,๘๐๐.-บาทสธท.๒. กิจกรรมการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานของสำนักวัฒนธรรรม กีฬา และการท่องเที่ยวไม่ใช้งบประมาณสธท.๓. กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานของหน่วยงานกรุงเทพมหานครไม่ใช้งบประมาณสธท.๔. โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูและสนับสนุนทรัพยากรการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครให้ได้มาตรฐาน –กิจกรรมฟื้นฟูประวัติศาสตร์ย่านฝั่งธนบุรีและฝั่งพระนคร*ไม่ได้รับงบประมาณสธท.๕. โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรมทางการท่องเที่ยว* ไม่ได้รับงบประมาณสธท.เป้าประสงค์ที่ ๖.๓.๑.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลาง การจัดประชุม นิทรรศการ การแสดงสินค้าและการท่องเที่ยวเพื่อสร้างแรงบันดาลใจหรือการให้รางวัลแก่พนักงาน (MICE)ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ลำดับที่ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย๒๕๖๑๒๕๖๒๒๕๖๓๑ระดับความพึงพอใจของหน่วยงานที่จัดประชุมและนิทรรศการต่อการให้การสนับสนุนของกรุงเทพมหานคร --ร้อยละ ๘๐มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์มาตรการที่ ๑ สนับสนุนหน่วยงานจัดประชุมและนิทรรศการที่กรุงเทพมหานครหรือหน่วยงานในพื้นที่ดำเนินการร้องขอตัวชี้วัดมาตรการลำดับที่ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย๒๕๖๑๒๕๖๒๒๕๖๓๒๒.ระดับความพึงพอใจของหน่วยงานที่จัดประชุมและนิทรรศการต่อการให้การสนับสนุนของกรุงเทพมหานคร --ร้อยละ ๘๐โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการโครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์งบประมาณส่วนราชการ๑. โครงการสนับสนุนการจัดประชุมนิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (MICE) ของกรุงเทพมหานคร๘,๒๘๑,๘๐๐.-บาทสธท.๒. กิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุมและนิทรรศการที่กรุงเทพมหานครหรือหน่วยงานในพื้นที่ดำเนินการตามที่ร้องขอไม่ใช้งบประมาณสธท.๓. กิจกรรมสำรวจความพึงพอใจของหน่วยงานที่จัดประชุมและนิทรรศการต่อการให้การสนับสนุนของกรุงเทพมหานครไม่ใช้งบประมาณสธท.สรุปโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณโครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ ลำดับที่ชื่อโครงการ/กิจกรรม(เรียงลำดับตามความสำคัญของโครงการ)งบประมาณแหล่งงบประมาณกทม./รัฐบาล/อื่นๆส่วนราชการที่รับผิดชอบด้านที่ ๑ มหานครปลอดภัยมิติที่ ๑.๖ ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัยเป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๖.๑ สนับสนุนให้คนกรุงเทพฯ มีความตื่นตัวและกระตือรือร้น๑.กิจกรรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับดัชนีมวลกายและการออกกำลังกายอย่างถูกต้อง (ม.๑)ไม่ใช้งบประมาณ-กกฬ.๒.โครงการส่งเสริมพัฒนานันทนาการเพื่อมวลชน (ม.๒,ม.๓)๒,๘๔๑,๔๐๐.-บาทกทม.สนส.๓.โครงการส่งเสริมสังคมและวัฒนธรรมในศูนย์เยาวชน (ม.๒,ม.๓)๒๓,๖๕๘,๓๐๐.-บาทกทม.กกฬ.๔.โครงการส่งเสริมกีฬาขั้นพื้นฐาน (ม.๒)๔,๑๔๑,๙๐๐.-บาทกทม.กกฬ.๕.โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพ (ม.๒)๙,๓๒๖,๕๐๐.-บาทกทม.กกฬ.๖.โครงการพัฒนาการบริหารจัดการกีฬา๑๖,๘๒๕,๕๐๐.-บาทกทม.ศยช.๗.กิจกรรมมหกรรมงานให้ความรู้เกี่ยวกับการออกกำลังกาย (ม.๒)ไม่ใช้งบประมาณ-กน.สวท. กกฬ. สนส. ศยช.๘.กิจกรรมจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการด้านกีฬาของกทม.ที่ออกกำลังกายตามเกณฑ์เมืองไทยแข็งแรง (ม.๒)ไม่ใช้งบประมาณ-กน.สวท. กกฬ. สนส. ศยช.๙.การจัดเก็บสถิติจำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว (ม.๓)ไม่ใช้งบประมาณ-กน.สวท.๑๐.โครงการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติของกรุงเทพมหานคร ประจำปี ๒๕๖๓ (ม.๓)๓,๕๑๙,๕๐๐.-บาทกทม.สนส.๑๑.โครงการมหกรรมกีฬาและนันทนาการ (ม.๓)๑,๙๑๕,๗๐๐.-บาทกทม.ศยช.๑๒.กิจกรรมประชาสัมพันธ์การให้บริการกีฬาและนันทนาการของ สวท. (ม.๔)ไม่ใช้งบประมาณ-สนส.กกฬ.ศยช.ลำดับที่ชื่อโครงการ/กิจกรรม(เรียงลำดับตามความสำคัญของโครงการ)งบประมาณแหล่งงบประมาณกทม./รัฐบาล/อื่นๆส่วนราชการที่รับผิดชอบเป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๖.๒ ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์กีฬา ศูนย์เยาวชน ลานกีฬา๑.โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์เยาวชน วัดดอกไม้ (ต่อเนื่อง ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔) (ม.๑)๑๓,๕๖๘,๐๐๐-บาทกทม.สนส.๒.ปรับปรุงศูนย์เยาวชนวัดธาตุทอง (ม.๑)๑๔,๔๐๐,๐๐๐.-บาทกทม.สนส.๓.ปรับปรุงศูนย์เยาวชนคลองเตย (ม.๑)๕,๑๕๓,๐๐๐.-บาทกทม.สนส.๔.ปรับปรุงศูนย์เยาวชนบางขุนเทียน (ม.๑)๕,๖๗๗,๐๐๐.-บาทกทม.สนส.๕.ปรับปรุงศูนย์เยาวชนลาดกระบัง (ม.๑)๑,๗๔๐,๐๐๐.-บาทกทม.สนส.๖.งานก่อสร้างหลังคาคลุมสระว่ายน้ำศูนย์เยาวชน ๙ แห่ง (ม.๑)๒๙,๕๐๒,๐๐๐.-บาทกทม.สนส.๗.โครงการปรับปรุงศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา (บางบอน) (ต่อเนื่อง ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔) (ม.๑)๒๖,๑๙๒,๐๐๐.-บาทกทม.กกฬ.๘.ปรับปรุงศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ (ม.๑)๓๑,๒๐๐,๐๐๐.-บาทกทม.กกฬ.๙.ปรับปรุงศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา (ม.๑)๑๑,๗๐๐,๐๐๐.-บาทกทม.กกฬ.๑๐.งานปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) (ม.๑)๘,๘๐๐,๐๐๐.-บาทกทม.ศยช.๑๑.โครงการส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา (ม.๒)๓๓๕,๐๐๐.-บาทกทม.กกฬ.๑๒.กิจกรรมการรับรองคุณภาพและมาตรฐานของศูนย์กีฬา (ม. ๓)ไม่ใช้งบประมาณ-กกฬ.๑๓.กิจกรรมการรับรองคุณภาพและมาตรฐานของศูนย์เยาวชน (ม. ๓)ไม่ใช้งบประมาณ-สนส.เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๖.๓ พัฒนาบริการและจัดกิจกรรมให้มีความหลากหลายและตรงกับความต้องการของประชาชน๑.การจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการที่มีความหลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการ (ม.๑)ไม่ใช้งบประมาณ-กกฬ.สนส.ศยช.เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๖.๔ ส่งเสริมการเล่นกีฬาขั้นพื้นฐาน กีฬาเพื่อมวลชน กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ และกีฬาเพื่ออาชีพ๑.โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (ม.๑,ม.๒)๑๒๙,๒๑๘,๙๐๐.-บาท กทม.กกฬ.๒.โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่ออาชีพ (ม.๑)๖,๑๘๘,๕๐๐.-บาทกทม.กกฬ.ลำดับที่ชื่อโครงการ/กิจกรรม(เรียงลำดับตามความสำคัญของโครงการ)งบประมาณแหล่งงบประมาณกทม./รัฐบาล/อื่นๆส่วนราชการที่รับผิดชอบ๓.โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ครั้งที่ ๑๕ ประจำปี ๒๕๖๓ (ม.๒)๘๘๓,๐๐๐.-บาทศยช.ด้านที่ ๓ มหานครสำหรับทุกคนมิติที่ ๓.๓ การศึกษาสำหรับทุกคนเป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๓.๑ ศึกษาและพัฒนาเนื้อหาการเรียนรู้ตามอัธยาศัยสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนแต่ละช่วงวัยและกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร๑.กิจกรรมสำรวจความต้องการเรียนรู้ตามอัธยาศัยของประชาชนแต่ละช่วงวัย (ม.๑)ไม่ใช้งบประมาณ-สนส.เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๓.๒ ส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยให้กับประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร๑.โครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ตามอัธยาศัย (ม.๑)๓,๓๒๓,๖๐๐.-บาทกทม.สนส.๒.โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติเขตพระราชฐานในพระองค์ ประจำปี ๒๕๖๓ (ม.๑)๒,๗๕๙,๐๐๐.-บาทกทม.สนส.๓.โครงการบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (ม.๑)๓,๔๓๗,๗๐๐.-บาทกทม.สนส.๔.โครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร แห่งที่ ๑ (จตุจักร) (ม.๑)๔,๖๔๘,๐๐๐.-บาทกทม.สนส.๕.โครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ ๒ (ทุ่งครุ) (ม.๑)๔,๖๔๘,๐๐๐.-บาทกทม.สนส.๖.กิจกรรมสำรวจความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยให้มีประสิทธิภาพในพื้นที่กรุงเทพมหานคร(ม.๑)ไม่ใช้งบประมาณ-สนส.ลำดับที่ชื่อโครงการ/กิจกรรม(เรียงลำดับตามความสำคัญของโครงการ)งบประมาณแหล่งงบประมาณกทม./รัฐบาล/อื่นๆส่วนราชการที่รับผิดชอบมิติที่ ๓.๔ สังคมพหุวัฒนธรรมเป้าประสงค์ที่ ๓.๔.๑.๑ สร้างเนื้อหาความรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป้าประสงค์ที่ ๓.๔.๑.๒ พัฒนากระบวนการ/เครือข่ายและกลไกการเรียนรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในสถานศึกษาและชุมชนในพื้นที่๑.โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเนื่องในวันสำคัญทางประเพณี (ม.๑)๒๕,๔๗๘.๘๐๐.-บาทกทม.สธท.๒.โครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น๕๒๐,๒๐๐.-บาทกทม.สธท.๓.โครงการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทมหานคร ประจำปี ๒๕๖๓ (ม.๑)๑๙๒,๙๐๐.-บาท(ใช้เงินอุดหนุนรัฐบาล)สธท.๔.กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านวัฒนธรรมไม่ใช้งบประมาณ-สธท.เป้าประสงค์ที่ ๓.๔.๑.๓ พัฒนากลไกและเครือข่ายการขับเคลื่อนการเรียนรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร๑โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเนื่องในวันสำคัญทางพุทธศาสนา ประจำปี ๒๕๖๓ (ม.๑)๒,๓๖๕,๘๐๐.-บาทกทม.สธท.๒กิจกรรมจัดตั้งเครือข่ายการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของกรุงเทพมหานคร (ม.๑)ไม่ใช้งบประมาณ-สธท.เป้าประสงค์ที่ ๓.๔.๑.๔ รณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจด้านพหุวัฒนธรรมแก่ประชาชนในพื้นที่ โดยใช้ช่องทางสื่อที่หลากหลายของกรุงเทพมหานคร ๑.โครงการประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ม.๑)๒,๐๐๐,๐๐๐.-บาทกทม.กกส.๒.กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลความรู้ทางดนตรีผ่านสื่อออนไลน์ (ม.๑)ไม่ใช้งบประมาณ-กกส.๓.กิจกรรมเผยแพร่ สืบสาน เพลงไทยสายกรุงเทพมหานคร (ม.๑)ไม่ใช้งบประมาณ-กกส.๔.กิจกรรมเผยแพร่บทเพลงคลาสสิคและเพลงไทยในรูปแบบวงดนตรีแชมเบอร์ผ่านสื่อออนไลน์ (ม.๑)ไม่ใช้งบประมาณ-กกส.ลำดับที่ชื่อโครงการ/กิจกรรม(เรียงลำดับตามความสำคัญของโครงการ)งบประมาณแหล่งงบประมาณกทม./รัฐบาล/อื่นๆส่วนราชการที่รับผิดชอบด้านที่ ๕ มหานครประชาธิปไตยมิติที่ ๕.๒ เมืองธรรมาภิบาลเป้าประสงค์ที่ ๕.๒.๑.๑ รับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่าน “สภาประชาชนกรุงเทพมหานคร”๑.โครงการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร (ม.๑)๓,๗๓๒,๘๐๐.-บาทกทม.ศยช.ด้านที่ ๖ มหานครเศรษฐกิจแห่งการเรียนรู้มิติที่ ๖.๒ เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลกเป้าประสงค์ที่ ๖.๒.๑.๑ นักท่องเที่ยวมีความมั่นใจด้านความปลอดภัยในการเดินทางท่องเที่ยว๑.กิจกรรมสำรวจความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อกรุงเทพมหานครในด้านต่าง ๆ (ม.๑)ไม่ใช้งบประมาณ-สธท.๒.กิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านความปลอดภัยในการท่องเที่ยวไม่ใช้งบประมาณ-สธท.เป้าประสงค์ที่ ๖.๒.๑.๒ จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม๑.กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน หรือหาแนวทางพัฒนาการจัดบริการสำหรับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม (ม.๑)ไม่ใช้งบประมาณ-สธท.เป้าประสงค์ที่ ๖.๒.๑.๓ กรุงเทพมหานครมีศักยภาพในการดำเนินงานการท่องเที่ยว ทั้งด้านองค์กร บุคลากร การบริการข้อมูลข่าวสารและการส่งเสริมการตลาดเป็นองค์กรที่รู้จักของสาธารณชนสามารถแข่งขันกับเมืองท่องเที่ยวชั้นนำในภูมิภาคอาเซียนและเอเชียได้อย่างภาคภูมิ๑โครงการส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวในต่างประเทศ (ม.๑)๘,๔๓๘,๐๐๐.-บาทกทม.สธท.๒โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง (ม.๑)๒,๓๔๓,๐๐๐.-บาทกทม.สธท.๓โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดทำและบริหารจัดการข้อมูลเว็บไซต์การท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร (ม.๑)๓๖๐,๐๐๐.-บาทกทม.สธท.๔โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเทศกาลลอยกระทงกรุงเทพมหานคร (ม.๑)๓,๕๐๐,๐๐๐.-บาทกทม.สธท.๕กิจกรรมการเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยว/ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ (ม.๑)ไม่ใช้งบประมาณ-สธท.ลำดับที่ชื่อโครงการ/กิจกรรม(เรียงลำดับตามความสำคัญของโครงการ)งบประมาณแหล่งงบประมาณกทม./รัฐบาล/อื่นๆส่วนราชการที่รับผิดชอบเป้าประสงค์ที่ ๖.๒.๑.๔ แหล่งท่องเที่ยวและทรัพยากรการท่องเที่ยวในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร ได้รับการส่งเสริมพัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูให้มีศักยภาพพร้อมที่จะรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างมีคุณภาพ๑.กิจกรรมการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว (ม.๑)ไม่ใช้งบประมาณ-สธท.๒.กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร (ม.๑)ไม่ใช้งบประมาณ-สธท.๓.โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรการท่องเที่ยว (ม.๑)๘๓๕,๘๐๐.-บาทกทม.สธท.เป้าประสงค์ที่ ๖.๓.๑.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลาง การจัดประชุม นิทรรศการ การแสดงสินค้าและการท่องเที่ยวเพื่อสร้างแรงบันดาลใจหรือการให้รางวัลแก่พนักงาน (MICE)๑.โครงการสนับสนุนการจัดประชุมนิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (MICE) ของกรุงเทพมหานคร (ม.๑)๘,๒๘๑,๘๐๐.-บาทกทม.สธท.๒.กิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุมและนิทรรศการที่กรุงเทพมหานครหรือหน่วยงานในพื้นที่ดำเนินการตามที่ร้องขอไม่ใช้งบประมาณ-๓.กิจกรรมสำรวจความพึงพอใจของหน่วยงานที่จัดประชุมและนิทรรศการต่อการให้การสนับสนุนของกรุงเทพมหานคร (ม.๑)ไม่ใช้งบประมาณ-สธท.รวมงบประมาณทั้งสิ้น๔๒๓,๖๕๑,๖๐๐.-บาท รวมโครงการ/กิจกรรม ๖๑ โครงการ/กิจกรรมโครงการ/กิจกรรมที่ใช้งบประมาณ ๓๘ โครงการ/กิจกรรมโครงการ/กิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณ ๒๓ โครงการ/กิจกรรมบัญชีรายการ/โครงการประจำพื้นฐานลำดับที่ด้าน/แผนงานรายการ/โครงการงบประมาณด้านการพัฒนาและบริการสังคม แผนงานบริหารทั่วไป๑.งานบริหารทั่วไปด้านการพัฒนาและบริการสังคม๑. โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์การสำนักงานเลขานุการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว๒๗๑,๘๐๐.- บาทแผนงานบริการสังคม๒.งานนันทนาการและส่งเสริมการ เรียนรู้๑. โครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้นำนันทนาการ๒. โครงการค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมนันทนาการและบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ด้านนันทนาการสำหรับประชาชน ทุกวัย๗๕๕,๖๐๐.-บาท๗๔๐,๐๐๐.-บาท

ผู้ประสานงาน

1.นายปรัชญา สีดาพันธ์2.นางสาววนิดา ปัญญา3.นายประกาศิต ศรีวิชัย

ปรับปรุงล่าสุด

08/11/2562 | 13:16

สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว (สวท.)
CULTURE SPORTS&TOURISM DEPARTMENT

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว 0-2203-2701 0-2203-2702 
02 นายสมบูรณ์ หอมนาน รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว 0-2203-2703 0-2203-2704 
03 นายธนิต ตันบัวคลี่ รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว 0-2203-2707 0-2203-2706 
04 นางสาวกาญจนา ชุติชูเดช เลขานุการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว 0-2203-2709 0-2203-2710 
05 นายไชยา โชติวรรธกวณิช ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนงาน 0-2203-2723 0-2203-2723 
06 นายวิศาล กองเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานนันทนาการและศูนย์การเรียนรู้ 0-2246-0360 0-2246-0360 
07 นายกรณิศ บัวจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) 0-2245-4749 0-2245-4748 
08 นายดำรงค์ รื่นสุข ผู้อำนวยการกองการกีฬา 0-2246-8042 0-2246-4928 
09 นายสงวน สันแดง ผู้อำนวยการกองการสังคีต 0-2246-0287 0-2246-0287 
10 นายสิงห์ ลิ้มพิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว 0-2245-3360 0-2245-3360 
11 นายอภิศักดิ์ ภูริวัฒน์ ผู้อำนวยการส่วนวัฒนธรรม 0-2246-6144 และ0-2245-3360 ต่อ 134 0 2246 6144 
12 นางสาวสุภาวดี บุญแก้วล้อม ผู้อำนวยการส่วนนันทนาการ 0-2245-3360 0-2245-3360 
13 นางสาวชุณห์พิมาน เกิดนาค ผู้อำนวยการส่วนห้องสมุดและการเรียนรู้ 0-2203-2733 0-2246-0327 
14 นางวรนุช สิงห์โต ผู้อำนวยการส่วนการท่องเที่ยว 0-2245-3360 ต่อ 134 0-2245-3360 ต่อ 134 

สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว (สวท.)
CULTURE SPORTS&TOURISM DEPARTMENT

 

ข้อมูลเผยแพร่

ข้อมูลอื่นๆ ที่เผยแพร่
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว(Infocenter) http://www.oic.go.th/infocenter9/919/

สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว (สวท.)
CULTURE SPORTS&TOURISM DEPARTMENT

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร