สำนักงานเขตดอนเมือง (DMDO)
Don Mueang District Office

[+]

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

http://www.bangkok.go.th/donmueang/page/sub/503/

อำนาจหน้าที่

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์เขตดอนเมืองคุณภาพชีวิตดี มีความปลอดภัยลดปัญหาจราจร ดอนเมืองสะอาด

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

ผู้ประสานงาน

ปรับปรุงล่าสุด

11/07/2560 | 22:29

สำนักงานเขตดอนเมือง (DMDO)
Don Mueang District Office

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 นางสาววรรณดี สนชัย ผู้อำนวยการเขตดอนเมือง   
02 นางช่อทิพย์ สิทธิพูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตดอนเมือง   
03 นางเรณู ซื่อสัตย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตดอนเมือง   
04 นางสาวกุลณภา ชัยโฉม หัวหน้าฝ่ายปกครอง   
05 นายพิชญลักษณ์ สวยรูป หัวหน้าฝ่ายทะเบียน   
07 นายอนุรัตน์ เครือชะเอม หัวหน้าฝ่ายการศึกษา   
08 นางสุกัญญา น้อยเกษม หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ   
09 ว่าง หัวหน้าฝ่ายการคลัง   
11 นางสาวนวลน้อย เพิ่มผล หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม   
12 นางอรศรี ผลถาวร หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล   
13 นายสถาพร สถาพรวจนา หัวหน้าฝ่ายโยธา   

สำนักงานเขตดอนเมือง (DMDO)
Don Mueang District Office

 

ข้อมูลเผยแพร่

ประกาศ
สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกลำรางลาดเป็ด จากโรงเรียนพหลโยธินถึงคลองเปรมประชากร

สำนักงานเขตดอนเมือง (DMDO)
Don Mueang District Office

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร