สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร (สนป.)
Office of the Permanent Secretary for the Bangkok Metropolitan Administration

[+]

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร มีส่วนราชการดังต่อไปนี้
1. สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
2. กองกลาง
3. กองการเจ้าหน้าที่
4. สำนักงานกฎหมายและคดี
5. สำนักงานปกครองและทะเบียน
6. สำนักงานตรวจสอบภายใน
7. กองประชาสัมพันธ์
8. กองงานผู้ตรวจราชการ
9. กองการต่างประเทศ

อำนาจหน้าที่

สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร

ภารกิจหน่วยงาน

1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสารบรรณของสถาบัน งานการเจ้าหน้าที่ งานงบประมาณ การเงินและบัญชี ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ยานพาหนะ งานด้านการพิมพ์และผลิตเอกสารที่ใช้ในการฝึกอบรมและพัฒนา และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

2. ส่วนแผนงานและส่งเสริมความรู้
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการวิเคราะห์ความต้องการตามนโยบายและความจำเป็นของหน่วยงาน พิจารณาวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการ ฝึกอบรมสัมมนาที่เป็นโครงการจากการแปรญัตติ จัดทำแผนพัฒนาข้าราชการ ประสานแผนการปฏิบัติงานด้านการฝึกอบรมและพัฒนา ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาข้าราชการ เป็นศูนย์ข้อมูลของสถาบันในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาข้าราชการ ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการลาไปศึกษา ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน ปฏิบัติการวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดำเนินการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรมประชุม สัมมนา ดูงาน ปฏิบัติการวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งงานภายในส่วนราชการ ดังนี้
- ฝ่ายแผนงาน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาบุคคลตามนโยบายผู้บริหารและสภากรุงเทพมหานคร วิเคราะห์ความต้องการและความจำเป็นในการพัฒนาข้าราชการของหน่วยงาน การพิจารณาวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการฝึกอบรม/สัมมนาที่เป็นโครงการจากการแปรญัตติ จัดทำแผนพัฒนาข้าราชการให้สอดคล้อง และเหมาะสมตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร และแผนพัฒนากำลังคน จัดทำแผนพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการ ประสานแผนการปฏิบัติงานด้านการฝึกอบรมและพัฒนาหน่วยงาน ประสานแหล่งให้ความช่วยเหลือ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาข้าราชการ ติดตาม ดูแลผู้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานระยะยาว เป็นศูนย์ข้อมูลของสถาบัน โดยดำเนินการจัดระบบ สำรวจจัดเก็บข้อมูล รวมทั้งข้อมูลการศึกษาและดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ เผยแพร่ข่าวสารด้านการฝึกอบรมและพัฒนา และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
- ฝ่ายส่งเสริมความรู้ในประเทศ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย โครงการ และแผนงานศึกษา ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน และปฏิบัติการวิจัยในประเทศ และพิจารณาดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ฯ ในประเทศ ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา ฝึกอบรมฯ ในประเทศ บริการแนะแนวการศึกษา ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการศึกษาฯ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
- ฝ่ายส่งเสริมความรู้ต่างประเทศ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย โครงการและแผนงานศึกษา ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน และปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ และพิจารณาดำเนินการตามระเบียบหนังสือสั่งการ มติคณะรัฐมนตรี หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาฯ ณ ต่างประเทศ ให้สอดคล้องกับนโยบาย และแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งการศึกษาสาขาวิชา ตลอดจนรวบรวมสถิติเกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครด้านต่างประเทศ ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการศึกษา ฝึกอบรมฯ ต่างประเทศ ประสานกับหน่วยงานซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาฯ ฝึกอบรมฯ ต่างประเทศ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

3. ส่วนวิชาการ
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการค้นหาความจำเป็นในการฝึกอบรม กำหนดวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม กำหนดแนวทางหลักเกณฑ์และรูปแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาบุคลากร รูปแบบประเมินผลวิทยากรและโครงการ วิเคราะห์ สร้าง และพัฒนาหลักสูตร สื่อ และเทคนิคในการฝึกอบรม ศึกษา ค้นคว้า พัฒนาและเสนอแนะวิทยาการใหม่ ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งงานภายในส่วนราชการดังนี้
- ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและประเมินผลสัมฤทธิ์ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อหาความจำเป็นในการฝึกอบรม ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ระบบ รูปแบบ มาตรฐาน หลักเกณฑ์ คุณสมบัติในการพัฒนาข้าราชการในหลักสูตรต่าง ๆ ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม สร้างและพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ทัศนคติ ความรู้และทักษะที่พึงประสงค์ ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อหาแหล่งสนับสนุนส่งเสริมและให้ความร่วมมือในการพัฒนาข้าราชการในรูป Privatization และรูปอื่น ๆ กำหนดแนวทางหลักเกณฑ์และรูปแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาบุคลากร กำหนดรูปแบบประเมินผลวิทยากรและโครงการ และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ฝ่ายวิทยบริการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการลาศึกษา ค้นคว้า แปล เรียบเรียง และพัฒนาตำราและสื่อการเรียนการสอน พัฒนางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เสนอแนะวิทยาการใหม่ ๆ ตลอดจนพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษาและฝึกอบรมเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานของกรุงเทพมหานคร คิดค้น เรียบเรียง สร้างสรรค์เนื้อหาประกอบการผลิตสื่อ ส่งเสริมและพัฒนาวิทยาการ ตลอดจนจัดทำวารสารเพื่อเผยแพร่การปฏิบัติงานของสถาบัน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
- ฝ่ายเทคโนโลยีการฝึกอบรม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการออกแบบ ผลิต และพัฒนาเกี่ยวกับสื่อและเทคโนโลยีที่ใช้ในการฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการ เสนอแนะเครื่องมือโสตทัศนูปกรณ์ใหม่ ๆ เพื่อใช้ในการฝึกอบรม ตลอดจนดูแล บำรุงรักษาเครื่องมือโสตฯ ดังกล่าว ศึกษาค้นคว้า ติดตาม และพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านโสตฯ และสื่อที่ใช้ประกอบการฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการ การออกแบบและผลิตวารสาร ให้คำปรึกษา แนะนำ ความรู้แก่ข้าราชการกรุงเทพมหานครและหน่วยงานภายนอก และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

4. ส่วนพัฒนาการบริหาร
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผนและดำเนินการฝึกอบรม ตลอดจนประเมินผลการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาข้าราชการระดับบริหารทุกระดับและสายอาชีพ วิเคราะห์โครงการเกี่ยวกับการพัฒนาองค์การที่หน่วยงานจัดทำขึ้น ดำเนินการพัฒนาองค์การทุกระดับ ให้คำปรึกษาแนะนำในการดำเนินการเพื่อพัฒนานักบริหารและการพัฒนาองค์การให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร นำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ในการบริหารและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งงานภายในส่วนราชการดังนี้
- ฝ่ายพัฒนานักบริหาร มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการพัฒนาข้าราชการระดับบริหารทุกระดับ ทั้งนักบริหารทั่วไปและสายวิชาชีพ ผู้ที่ดำรงตำแหน่งและผู้ที่จะขึ้นดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ได้แก่ หลักสูตรนักบริหารระดับอาวุโส (นบอ.) ระดับ 8-9 และนักบริหารระดับกลาง (นบก.) ระดับ 7-8 ตามกระบวนการ ดังนี้ ศึกษา วิเคราะห์เพื่อหาความจำเป็นในการฝึกอบรม วางแผนการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับความจำเป็น ประสานงานในการจัดทำหลักสูตรและกำหนดการฝึกอบรม ดำเนินการฝึกอบรมตามกระบวนการฝึกอบรม ให้คำปรึกษาแนะนำในการดำเนินการเพื่อพัฒนานักบริหารให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
- ฝ่ายพัฒนานักบริหารวิชาชีพ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการพัฒนาข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งและผู้ที่จะขึ้นดำรงตำแหน่งสูงขึ้นสำหรับหัวหน้าหน่วยงานระดับต้น (ระดับ 5-6) หลักสูตรเทคนิคการบริหาร และการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารวิชาชีพเฉพาะ เช่น หลักสูตรนักบริหารทางการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูง (นบส.) ระดับ 7-9 ตามกระบวนการเดียวกับฝ่ายพัฒนานักบริหารและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
- ฝ่ายเทคโนโลยีการบริหาร มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการพัฒนาองค์การทุกระดับ ใช้เทคนิคการพัฒนาองค์การต่าง ๆ ที่เหมาะสม เช่น การเสริมสร้างคุณภาพงาน (QC) การใช้หลัก 5ส และการพัฒนาทีมงาน การ Re-Engineering การใช้กระบวนการ A-I-C ประเมินผล ดำเนินงานและวางแผนการนำไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับหน่วยงาน ดำเนินการสัมมนาเพื่อพัฒนานักบริหารระดับสูงตามนโยบายผู้บริหาร เช่น การสัมมนา การเลือกตั้ง การปฐมนิเทศวิทยากรก่อนการเลือกตั้ง การสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหารกรุงเทพมหานคร การปฐมนิเทศผู้อำนวยการเขต เป็นต้น การวิเคราะห์โครงการเกี่ยวกับการพัฒนาองค์การที่หน่วยงานจัดทำขึ้นตามที่ผู้บริหารกรุงเทพมหานครมีบัญชาให้พิจารณาเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ ให้คำปรึกษาแนะนำในการดำเนินการเพื่อพัฒนาองค์การให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานครและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

5. ส่วนจัดการฝึกอบรม
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผนและดำเนินการฝึกอบรมในวิชาชีพและตำแหน่งต่างๆ รวมทั้งการพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น ข้าราชการการเมือง ผู้นำชุมชน องค์กร เอกชน และประชาชน ด้านการบริหารและจัดการเมือง ให้คำปรึกษาแนะนำในการดำเนินการพัฒนาบุคคลให้กับองค์กรของรัฐและเอกชน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งงานภายในส่วนราชการ ดังนี้
- ฝ่ายบริหารและจัดการเมือง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการด้านการพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น ข้าราชการการเมือง ผู้นำชุมชน องค์กรเอกชนและประชาชน ให้มีความรู้และมีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการเมืองด้านต่าง ๆ เช่น เศรษฐกิจ สังคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและการจัดการชุมชนเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามกระบวนการดังนี้ ประสานงานและวางแผนการฝึกอบรม ดำเนินการฝึกอบรม ประเมินผล ติดตามและนำเสนอผลการดำเนินการ ตลอดจนการนำผลไปประยุกต์ใช้ ให้คำปรึกษา แนะนำในการพัฒนาบุคลากรให้กับองค์กรภาครัฐและเอกชน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
- ฝ่ายพัฒนาวิชาชีพและตำแหน่ง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการพัฒนาข้าราชการและลูกจ้างของกรุงเทพมหานคร โดยเน้นการพัฒนาในทุกสายวิชาชีพและทุกตำแหน่งอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เช่น การฝึกอบรมข้าราชการก่อนประจำการ การฝึกอบรมการประชาสัมพันธ์ การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่เทศกิจ ฯลฯ เป็นต้น ตามกระบวนการ ดังนี้ ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อหาความจำเป็นในการฝึกอบรม จัดลำดับความสำคัญในการฝึกอบรมในแต่ละตำแหน่งหรือสายวิชาชีพ วางแผนการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับความจำเป็น ประสานงานในการจัดทำหลักสูตร และกำหนดการฝึกอบรม ดำเนินการฝึกอบรมตามกระบวนการฝึกอบรม ให้คำปรึกษาแนะนำในการดำเนินการเพื่อพัฒนาบุคคลให้กับสำนักและสำนักงานเขตต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
- ฝ่ายพัฒนาความรู้เฉพาะทาง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อเพิ่มศักยภาพข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ให้มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางที่ทันต่อวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น การฝึกอบรมภาษาอังกฤษ การฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ การฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรม ฯลฯ ตามกระบวนการ ดังนี้ ติดตามภาวะความเป็นไปของบ้านเมือง วางแผนและดำเนินการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้เฉพาะทางแก่ข้าราชการและลูกจ้างของกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ทันกับภาวะความเป็นไป ดำเนินการฝึกอบรมหรือสัมมนาตามกระบวนการ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

6. ศูนย์ฝึกอบรม
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการบริหารงานโครงการฝึกอบรม การอำนวยความสะดวกในการจัดการฝึกอบรม ประสานงานการฝึกอบรมของสถาบันและของบุคคลภายนอกและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งงานภายในส่วนราชการดังนี้
- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสารบรรณของศูนย์งานการเจ้าหน้าที่ การเงินบัญชี งบประมาณ และพัสดุ ดูแลอาคารสถานที่ และยานพาหนะของศูนย์ ดูแล สวนหย่อม สวนสุขภาพ ดูแลบำรุงรักษาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ควบคุมดูแลคุณภาพอาหารให้เป็นไปตามหลักโภชนาการ ควบคุมดูแลระบบการรักษาความปลอดภัยของศูนย์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
- ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการบริหารงานโครงการและประสานงานการฝึกอบรม รวบรวมข้อมูลและสถิติการปฏิบัติงานและการให้บริการของศูนย์การบริการห้องสมุด โสตทัศนูปกรณ์ การส่งเสริมสุขภาพ และกิจกรรมนันทนาการ การประชาสัมพันธ์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

กองการเจ้าหน้าที่
มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลของกรุงเทพมหานคร ที่อยู่ในอำนาจของปลัดกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้แก่ การบรรจุและแต่งตั้ง การโอน การขอกลับเข้ารับราชการ การเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การดำเนินการทางวินัย การสอบคัดเลือก การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ การทะเบียนประวัติ การจัดทำบัญชีถือจ่าย การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การขอพระราชทานเพลิงศพ การดำเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร การรับรองบัตรเหรียญราชการชายแดน การรับรองบัตรพิทักษ์เสรีชน การออกจากราชการ การลูกจ้าง และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องโดยแบ่งงานภายในส่วนราชการเป็นฝ่ายต่างๆ คือ

ฝ่ายบริหารทั่วไป
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
1. งานด้านสารบรรณและธุรการทั่วไป
2. งานการเจ้าหน้าที่
3. งานการเงินและงบประมาณ
4. การบัญชีและพัสดุ
5. การควบคุมดูแลรักษาสถานที่และยานพาหนะของกอง
6. การดำเนินการเกี่ยวกับวันลาทุกประเภท (ยกเว้นการลาศึกษาต่อหรือการฝึกอบรม) ที่เป็นอำนาจของปลัดกรุงเทพมหานคร
7. การออกบัตรประจำตัวข้าราชการ
8. การรับรองบัตรเหรียญราชการชายแดน
9. การรับรองเหรียญพิทักษ์เสรีชนฯ
10. การดำเนินการประชุมและสรุปมติของ อ.ก.ก.สามัญข้าราชการสามัญ
11. การจัดทำแผนงานและโครงการต่าง ๆ ของกองและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

ฝ่ายสวัสดิการ
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
1. การจัดสวัสดิการและงานเจ้าหน้าที่สัมพันธ์
2. การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีแก่ข้าราชการและลูกจ้างทุกระดับของกรุงเทพมหานคร
3. การดำเนินงานด้านอาคารสงเคราะห์
4. การศึกษาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงระบบการบริหารงานด้านสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลอื่นๆ
5. การประชาสัมพันธ์งานด้านบริหารงานสวัสดิการ และอื่นๆ
6. งานการประชุม การเงินบัญชี และงบประมาณของงานด้านสวัสดิการ
7. การฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานครและของกระทรวงมหาดไทยและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

ฝ่ายบรรจุและแต่งตั้ง
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
1. การควบคุมทำเนียบโครงสร้างหน่วยงานและกรอบอัตรากำลังข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
2. การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้และสอบคัดเลือกได้
3. การตรวจสอบคุณวุฒิทางการศึกษา ลายพิมพ์นิ้วมือเพื่อตรวจสอบการกระทำผิดทางอาญา และเอกสารทางทหารก่อนการเข้ารับราชการการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ และสอบคัดเลือกได้
4. การสอบบรรจุกลับเข้ารับราชการ
5. การพ้นทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
6. การแต่งตั้ง
7. การย้าย
8. การเลื่อนระดับ
9. การช่วยราชการ
10. การให้ข้าราชการกลับไปปฏิบัติงานทางต้นสังกัดเดิม
11. การรักษาการในตำแหน่ง
12. การแต่งตั้งข้าราชการรักษาราชการแทน
13. การเปลี่ยนประเภทข้าราชการ
14. การคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะตำแหน่งระดับ 8 ลงมา
15. การประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะสำหรับตำแหน่งระดับ ๗ ลงมา (ปัจจุบันเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ)
16. การจัดและแต่งตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งตามมติ ก.ก.ที่อนุมัติปรับปรุงโครงสร้างและกรอบอัตรากำลัง
17. การตัดโอนตำแหน่ง
18. การรับโอน
19. การให้โอน
20. การจัดเวรพระราชพิธีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่
21. การจัดเวรรักษาความปลอดภัยภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
22. การตอบข้อร้องเรียนข้อหารือ
23. การให้คำปรึกษาแนะนำ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

ฝ่ายทะเบียนประวัติและการสอบ
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
1. การจัดทำและเก็บรักษาทะเบียนประวัติข้าราชการ
2. การบันทึก แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการต่างๆ และการพิจารณาขอแก้ไข วันเดือน ปีเกิด ในทะเบียนประวัติข้าราชการ
3. การตรวจสอบและรับรองประวัติข้าราชการ
4. การดำเนินการเรื่องการขอลาออกจากราชการที่เป็นอำนาจปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
5. การประกาศเกษียณอายุราชการ
6. การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
7. การขอเหรียญกาชาดสมนาคุณ
8. การขอพระราชทานเพลิงศพ
9. การพิจารณามอบประกาศเกียรติคุณ
10. การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาความดีความชอบ และจัดทำคำสั่งเลื่อนเงินเดือน
11. การตรวจสอบ จัดทำและควบคุมบัญชีถือจ่าย (จ.๑๘)
12. การดำเนินการสอบคัดเลือก
13. การคัดเลือก
14. การพิจารณาวินิจฉัยปัญหาข้อร้องเรียน
15. ตอบข้อหารือต่าง ๆ เกี่ยวกับข้าราชการ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ : พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๒๙ (๗) บัญญัติว่า สำนักงาน ก.ก. มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินการสอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือกหรือคัดเลือก เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรุงเทพมหานคร ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.ก. กำหนด

ฝ่ายการลูกจ้าง
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
1. การบริหารงานบุคคลของลูกจ้างกรุงเทพมหานคร
2. การวิเคราะห์ การกำหนดหน้าที่และคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งต่างๆ
3. การกำหนดค่าจ้าง
4. การสรรหาคนเข้าทำงาน
5. การตรวจสอบคุณสมบัติ
6.การบรรจุ
7. การจัดทำทะเบียนประวัติ
8. การย้าย
9. การปรับและเปลี่ยนตำแหน่ง
10. การประเมินสมรรถภาพ
11. การปฏิบัติงาน และการลา การพิจารณาความชอบ
12. การตรวจสอบบัญชีถือจ่าย
13. การควบคุมการเกษียณอายุราชการ
14. การออกจากราชการ
15. การตรวจสอบประวัติเพื่อคำนวณบำเหน็จ
16. การจัดทำประกาศเกียรติคุณลูกจ้าง
17. การเสนอขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
18. การจัดทำและการปรับปรุงแก้ไขระเบียบกฎเกณฑ์และข้อบังคับเกี่ยวกับลูกจ้าง
19. การพิจารณาวินิจฉัยปัญหาข้อร้องเรียน ตอบข้อหารือต่าง ๆ เกี่ยวกับลูกจ้าง
20. การดำเนินงานด้านประกันสังคม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

ฝ่ายวินัย
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
1. การพิจารณาดำเนินการทางวินัยข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร และข้าราชการ
2. การบริหารราชการส่วนภูมิภาค ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ การเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
3. การสืบสวนสอบสวน4. การพิจารณาเสนอให้ความเห็นสำนวนการสอบสวน
5. การติดตามสำนวนการดำเนินการทางวินัยคดีปกครอง และคดีอาญา
6. การพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับระดับโทษ
7. การอุทธรณ์
8. การร้องทุกข์ และการร้องเรียน
9. การจัดทำคำสั่งลงโทษ
10. การสั่งพักราชการ
11. การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
12. การสั่งให้เข้าปฏิบัติราชการหรือกลับเข้ารับราชการ
13. การพิจารณารายงานการดำเนินการทางวินัยเสนอ อ.ก.ก. สามัญ และ อ.ก.ก. สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
14. การรายงานการดำเนินการทางวินัยให้สำนักงาน ก.ก. นำเสนอ ก.ก.
15. การจัดทำคำฟ้องและคำชี้แจง แก้คำฟ้องในคดีปกครอง และคดีอาญา ส่งเสริมและพัฒนาการรักษาวินัย คุณธรรมและจริยธรรม
16. การติดตามพฤติการณ์
17. การประเมินผลความประพฤติและการปฏิบัติหน้าที่ผู้ที่เคยกระทำผิดวินัย
18. การจัดทำทะเบียนพฤติการณ์ทางวินัย
19. การตรวจสอบพฤติการณ์ทางวินัย
20. การเก็บรักษาสำนวนการดำเนินการทางวินัย
21. รายงานข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

สำนักงานกฎหมายและคดี

อำนาจหน้าที่
ตาม มติ ก.ก. ครั้งที่ ๗/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ได้ปรับปรุงโครงสร้างกองกฎหมายและคดี สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร เป็น "สำนักงานกฎหมายและคดี สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร โดยมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการให้คำปรึกษาและเสนอแนะด้านระเบียบ กฎหมายแก่กรุงเทพมหานคร ส่วนราชการและส่วนงานต่าง ๆ ประสานงานกับสำนักงานอัยการสูงสุดในการว่าต่างและแก้ต่างคดีแพ่งทุกชั้นศาล ดำเนินการเกี่ยวกับคดีปกครอง พิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับการละเมิด การพิจารณาคำขออุทธรณ์ภาษี ดำเนินการบังคับทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ พิจารณาเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญาของกรุงเทพมหานคร ดำเนินการฟ้องร้องคดีล้มละลาย การบังคับคดีและการวางทรัพย์ การพิจารณาร่างกฎหมาย ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ระเบียบ ประกาศ คำสั่งของกรุงเทพมหานคร ดำเนินการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครและระเบียบกรุงเทพมหานคร พิจารณาตอบข้อหารือ ชี้แจง ให้คำปรึกษาแนะนำ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านกฎหมายกับหน่วยงานต่าง ๆ ศึกษาวิเคราะห์กฎหมาย คำพิพากษา ข้อบัญญัติ ระเบียบ ประกาศและคำสั่งที่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร และรวบรวมให้เป็นหมวดหมู่เพื่อเป็นศูนย์พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อกฎหมาย คำวินิจฉัยต่าง ๆ ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งส่วนราชการภายในส่วนราชการ ดังนี้
- กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
- กลุ่มกฎหมาย ประกอบด้วย กลุ่มงานกฎหมายทั่วไป กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย และกลุ่มงานนิติกรรมสัญญา
- กลุ่มคดี ประกอบด้วย กลุ่มงานคดีทั่วไป กลุ่มงานคดีภาษี และกลุ่มงานคดีปกครอง
- กลุ่มงานบังคับคดี

สำนักงานปกครองและทะเบียน

มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษา ปรับปรุง กำกับ ติดตาม ประเมินผล สนับสนุน ตรวจสอบ และดำเนินการเกี่ยวกับการทะเบียนปกครอง การทะเบียนราษฎร การทะเบียนทั่วไป การปกครองท้องที่ การวางแผน การประสานงานและอำนวยการเลือกตั้ง การทำประชามติ การรักษาความสงบเรียบร้อย งานความมั่นคงภายใน งานราชการส่วนภูมิภาค และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับงานด้านสารบรรณและธุรการทั่วไป งานการเจ้าหน้าที่ งานการเงินและงบประมาณ การบัญชีและพัสดุ การรับ-ส่งค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของมูลนิธิส่งเข้าเป็นรายได้ของกรุงเทพมหานคร การดำเนินการเกี่ยวกับการเบิก-จ่ายเงินรายได้ต่าง ๆ ของศาลเจ้า การควบคุมดูแลสถานที่และยานพาหนะ การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ การดำเนินกิจกรรม 5 ส การจัดวางระบบควบคุมภายใน งานประชุม และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

ส่วนการปกครองและเลือกตั้ง
มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการพิจารณาเรื่องการเปลี่ยนแปลงพื้นที่เขตปกครอง การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ์และการขอประกาศเกียรติคุณสำหรับประชาชน การสอบสวน ออกหนังสือรับรอง การดำเนินการเกี่ยวกับการให้ทุนการศึกษาแก่บุตรผู้ประสานพลังแผ่นดินในส่วนของประชาชน งานปกครองท้องที่ งานฌาปนกิจสงเคราะห์ การวางแผนงาน ประสานงานและอำนวยการเลือกตั้งวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภาเขต การทำประชามติ การติดต่อประสานงานกับคณะกรรมการเลือกตั้ง การจัดทำสถิติข้อมูลเลือกตั้ง และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

ส่วนบริหารการทะเบียน
มีอำนาจหน้าที่เป็นสำนักทะเบียนกรุงเทพมหานคร รับผิดชอบและควบคุมการปฏิบัติงานการทะเบียน โดยการควบคุม กำกับ สนับสนุน ตรวจสอบ และพัฒนาการให้บริการ การประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงงานของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเขต การดำเนินการเกี่ยวกับสัญชาติ การรวบรวม สรุป วิเคราะห์ และจัดทำสถิติทางทะเบียน การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย ส่วนความมั่นคงภายในและราชการส่วนภูมิภาค
มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับความมั่นคงภายใน ปฏิบัติหน้าที่เป็นสำนักงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานคร ในการวางแผนการอำนวยการ การประสานงาน การตรวจสอบติดตาม การรายงานและประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคง การจัดประชุมอบรมสัมมนาเกี่ยวกับความมั่นคง การตรวจพิจารณาการจดทะเบียน ให้คำปรึกษา แนะนำ สนับสนุนการปฏิบัติงานทะเบียนเพื่อความมั่นคงแก่สำนักงานเขต ควบคุมดูแลการฟอกเงิน การเรี่ยไร การพิจารณาตรวจสอบประสานงานและนำเสนองานราชการส่วนภูมิภาคด้านต่าง ๆ ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้แก่ งานด้านวัด งานสัสดีจังหวัด งานเกษตรจังหวัด งานปศุสัตว์จังหวัด การตรวจสำนวนชันสูตรพลิกศพที่มิได้เป็นผลแห่งการกระทำผิดอาญาและการตายที่อยู่ในระหว่างการควบคุมของพนักงานเจ้าหน้าที่ การสืบหาหรือการตรวจสอบหลักทรัพย์ และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

กองประชาสัมพันธ์

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานคร การวางแผนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ การผลิตเอกสารข่าวและสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่สื่อมวลชนทุกประเภท การรวบรวมวิเคราะห์และชี้แจงข่าวเกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร การจัดสื่อมวลชนสัมพันธ์สัญจร การบริการข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์แก่ประชาชน การจัดทำสื่อสารสนเทศ การให้คำปรึกษาทางวิชาการประชาสัมพันธ์แก่ผู้บริหารและหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร การเผยแพร่ความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์ พัฒนาส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนกับหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร โดยแบ่งงานภายในส่วนราชการ

กองงานผู้ตรวจราชการ

มีหน้าที่รับผิดชอบ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล งานด้านสารบรรณ การเงิน พัสดุ งบประมาณ การจัดทำแผนและคู่มือการตรวจราชการ การช่วยอำนวยการตรวจราชการ และร่วมออกตรวจราชการกับผู้ตรวจราชการ การจัดทำรายงาน และผลการตรวจราชการ และปฏิบัติหน้าที่อื่ีนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย โดยแบ่งงานภายในส่วนราชการ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไป งานด้านเลขานุการ งานการประชุม งานการเงิน งบประมาณ บัญชีและพัสดุ การควบคุมดูแลอาคารสถานที่ และยานพาหนะ งานอื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

ฝ่ายอำนวยการตรวจราชการ

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการช่วยอำนวยการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ ร่วมตรวจราชการ จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจราชการ ประสานงานด้านการตรวจราชการ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

ฝ่ายวิเคราะห์และประเมินผล

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนและคู่มือการตรวจราชการ ศึกษา และพัฒนาระบบการตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร วิเคราะห์และประมวลรายงานผลการตรวจในภาพรวม ประเมินผลการตรวจราชการ จัดทำทำเนียบผู้ตรวจราชการ ติดตาม เร่งรัดการดำเนินการตามผลการตรวจราชการ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มงานช่วยผู้ตรวจราชการ

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการร่วมตรวจราชการกับผู้ตรวจราชการ รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลในการตรวจราชการ จัดทำสรุปความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดแย้งและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ เพื่อเสนอผู้บริหารให้ประกอบการวินิจฉัยสั่งการ โดยประสานงานกับฝ่ายอำนวยการตรวจราชการ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

กองการต่างประเทศ

กองการต่างประเทศมีหน้าที่รับผิดชอบในพิธีการมอบกุญแจเมืองแก่ราชอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและผู้นำประเทศ โครงการแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างประเทศทำหน้าที่ในสำนักงานเลขานุการในการประชุมนานาชาติ สรุปการประชุม แปลเอกสาร บทความ จดหมาย ข่าว วีดิทัศน์ แปลหนังสือ ตีความสัญญา โต้ตอบจดหมาย เป็นเลขานุการในการเดินทางไปต่างประเทศ ติดต่อประสานงาน เรื่องทุนการศึกษา ฝึกอบรม และดูงานต่างประเทศ รวมทั้งโครงการประสานความร่วมมือกับต่างประเทศ เป็นต้น

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
วิสัยทัศน์
"สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ มีสมรรถนะสูงในการอำนวยการ การให้บริการ และสนับสนุนการดำเนินงานของกรุงเทพมหานคร ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์และสอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล"
พันธกิจ
1.พัฒนาระบบการอำนวยการ งานด้านเลขานุการ งานสารบรรณ งานพิธีการ งานทะเบียนปกครอง งานด้านการเลือกตั้ง งานความมั่นคง และปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาระเบียบกฎหมายในความรับผิดชอบเพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ
2.ส่งเสริมระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล และพัฒนาศักยภาพของข้าราชการและบุคลากรของกรุงเทพมหานคร ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความภาคภูมิใจในองค์กร
3.เสริมสร้าง พัฒนาระบบการตรวจราชการและตรวจสอบภายในของกรุงเทพมหานคร ผ่านกระบวนการบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแล และการควบคุมภายใน เพื่อให้มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
4.เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือกับต่างประเทศ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสาร สนับสนุนการปฏิบัติงาน และเสริมสร้างภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร
5.เป็นหน่วยงานให้คำปรึกษา ให้บริการ ประสานงานความร่วมมือ และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

สำนักงานกฎหมายและคดี
วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรผู้เชี่ยวชาญในการกำกับดูแล ควบคุมและตรวจสอบ การอำนวยความยุติธรรมของกรุงเทพมหานคร ภายใต้สำนักปลัดกรุงเทพมหานครโดยยึดมั่นในการดำเนินการที่ สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และเป็นธรรมตามหลักนิติธรรม
พันธกิจ
1. เป็น องค์กรที่ให้บริการด้านกฎหมายอย่างครบถ้วน เช่น ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย ให้บริการในการดำเนินการด้านกฎหมาย การตรวจร่างสัญญา ฯลฯ
2. เป็นองค์การที่ให้บริการด้านกฎหมายอย่างมีคุณภาพ ทั้งเนื้อหาและการบริการ
3. เป็นองค์กรที่ให้ข้อมูลและรายละเอียดการบริการที่ครบถ้วนรวดเร็ว
4. เป็นองค์กรที่มีความรู้จริงในด้านกฎหมายแต่ละสาขา
5. มีระบบการจัดการภายในองค์กรตามแนวทางมาตรฐาน
6. เป็นที่พึ่งด้านกฎหมายของทุกชนชั้น

กองประชาสัมพันธ์
พันธกิจ
1.บริหารข้อมูลข่าวสารของกรุงเทพมหานครด้วยเทคโนโลยี ให้มีความทันสมัย มุ่งให้สื่อมวลชน นำเสนอได้ตรงประเด็น กว้างขวาง ครอบคลุม และสาธารณชนได้รับประโยชน์สูงสุด2.พัฒนาระบบการใช้สื่อหลากหลาย เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการบริโภคข่าวสาร3.พัฒนาบุคลากรให้เป็นนักประชาสัมพันธ์ที่มีศักยภาพ ประสิทธิภาพ ตลอดจนมีความเป็นเอกภาพ และสามารถทำงานเป็นทีได้อย่างบรรลุผล ด้วยความรวดเร็วฉับไว4.กำหนดมาตรการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้และเข้าใจถึงนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ระเบียบข้อบังคับอันจะนำมาซึ่งความเต็มใจที่จะให้ความร่วมมือ ป้องกันความเข้าใจผิดเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

กองงานผู้ตรวจราชการ
วิสัยทัศน์
"กองงานผู้ตรวจราชการเป็นองค์กรสนับสนุนการตรวจราชการให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล"

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

รายละเอียดตามอำนาจหน้าที่

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

1. แผนปฎิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2560 กองกลาง สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
ข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ใน (ข้อมูลเผยแพร่)
2. แผนปฎิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2560 กองการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
ข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ใน (ข้อมูลเผยแพร่)
3. แผนปฎิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2560 สำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
ข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ใน (ข้อมูลเผยแพร่)

ผู้ประสานงาน

นางสาววาสนา มณีส่งศรี
หัวหน้าฝ่ายบริหารเอกสาร กองกลาง สำนักปลัดกรุงเทมหานคร
โทร 0 2280 7413 โทรสาร 0 2280 7415

ปรับปรุงล่าสุด

11/07/2560 | 15:52

สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร (สนป.)
Office of the Permanent Secretary for the Bangkok Metropolitan Administration

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ปลัดกรุงเทพมหานคร 02 224 3019 0 2223 1315 
02 นางรัชนีวรรณ อัศวธิตานนท์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร 0 2222 7170 0 2224 2982 
03 นางวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร 0 2226 4871 0 2221 4866 
04 นายวันชัย ถนอมศักดิ์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร 02 224 3012 02 224 3041 
05 นางสาวปราณี สัตยประกอบ รองปลัดกรุงเทพมหานคร 02 224 2968 02 221 4849 
06 นายเกรียงพล พัฒนรัฐ รองปลัดกรุงเทพมหานคร   
07 นายจรูญ มีธนาถาวร รองปลัดกรุงเทพมหานคร 02 224 3058 02 224 3054 
08 นางอำไพ สินสถาพรพงษ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร 0 2224 2992 0 2224 2992 
09 นายณัฐพงษ์ มีโภคกิจ ผู้อำนวยการกองกลาง 0 2225 0478 0 2221 2170 
10 นางสาวธนพร แดงจิ๋ว ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ 0 2224 2960 0 2224 2960 
11 นางสาวอัจฉรา จองสิทธิมหากุล ผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี 0 2225 0475 0 2224 3004 
12 ว่าที่ ร.ต. ภาณุพงศ์ สุทธิสาร ผู้อำนวยการสำนักงานปกครองและทะเบียน 0 2224 3045 0 2621 1467 
13 นางอำภา นรนารถตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน 0 2224 2991 0 2225 1358 
16 นางอณุสรา ชื่นทรวง ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ 0 2224 8174 0 2224 4686 

สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร (สนป.)
Office of the Permanent Secretary for the Bangkok Metropolitan Administration

 

ข้อมูลเผยแพร่

ข้อมูลอื่นๆ ที่เผยแพร่
เว็บไชต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร (infocenter) http://www.oic.go.th/infocenter9/922/

สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร (สนป.)
Office of the Permanent Secretary for the Bangkok Metropolitan Administration

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร