สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร (สงม.)
Budget Department

[+]

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

1. สำนักงานเลขานุการ2. กองวิชาการและแผนงาน3. กองวิเคราะห์งบประมาณ 14. กองวิเคราะห์งบประมาณ 25. กองวิเคราะห์งบประมาณ 36. กองวิเคราะห์งบประมาณ 4

อำนาจหน้าที่

สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ เกี่ยวกับการจัดเตรียม จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมระหว่างปีของกรุงเทพมหานคร การขออนุมัติเงินอุดหนุนจากรัฐบาล การบริหารงบประมาณ ศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของแผนงาน ศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์การคลังของกรุงเทพมหานคร เพื่อวางแผนการใช้จ่ายเงิน และการกำหนดทิศทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี การจัดทำแผนงบประมาณและแผนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า การวิเคราะห์ติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับการดำเนินการ และการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกรุงเทพมหานครและเงินอุดหนุนจากรัฐบาลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง การปรับปรุงระบบงบประมาณและวิธีการจัดการงบประมาณ การรวบรวมและแก้ไขปรับปรุงข้อบัญญัติ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งเกี่ยวกับวิธีการงบประมาณ ตลอดจนจัดทำและพัฒนาระบบสารสนเทศทางด้านงบประมาณ ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการงบประมาณแก่หน่วยงานต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ดยแบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้สำนักงานเลขานุการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานด้านสารบรรณและธุรการทั่วไปของสำนักงาน การเจ้าหน้าที่ งานการประชุม งานการเงินการงบประมาณ การบัญชี การพัสดุ การควบคุมดูแลสถานที่และยานพาหนะ และงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกองวิชาการและแผนงาน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ การจัดทำแผนงบประมาณและแผนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า ศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์การคลังของกรุงเทพมหานคร เพื่อวางแผนการใช้จ่ายเงินและการกำหนดทิศทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี จัดทำกรอบวงเงิน จัดทำคำแถลงประกอบงบประมาณ จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมระหว่างปีของกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมระหว่างปี ร่วมเป็นคณะอนุกรรมการในการพิจารณางบประมาณ รวบรวมผลการพิจารณางบประมาณทุกขั้นตอน การปรับปรุงระบบการใช้จ่ายเงินในงบประมาณและวิธีการจัดการงบประมาณ โดยศึกษาติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนงานตามงบประมาณของกรุงเทพมหานครและเงินอุดหนุนจากรัฐบาลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง จัดทำและพัฒนาหลักเกณฑ์การวิเคราะห์งบประมาณให้เป็นมาตาฐานเดียวกัน และกำหนดมาตรฐานการวิเคราะห์งบประมาณ รวบรวมและแก้ไขปรับปรุงข้อบัญญัติระเบียบข้อบังคับคำสั่งเกี่ยวกับวิธีการงบประมาณ จัดทำและพัฒนาระบบสารสนเทศทางด้านงบประมาณ ระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย (LAN) ของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ควบคุมและพัฒนาการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ การประชุมเกี่ยวกับการงบประมาณ ให้คำปรึกษาแนะนำแก่หน่วยงานและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกองวิเคราะห์งบประมาณ 1 มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านการงบประมาณ ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย แผนงาน โครงการ และแผนปฏิบัติงานประจำปี รวมทั้งวิเคราะห์ความเป็นไปได้ ทางเลือกของผลงานและโครงการเบื้องต้น ขีดความสามารถของหน่วยงานผู้เสนอของบประมาณ และสถานะการเงินของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดส่งให้กองวิชาการและแผนงานจัดทำตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมระหว่างปี การบริหารงบประมาณรายจ่ายให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในด้านการบริหารงบประมาณ เพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของผู้บริหาร การเตรียมเอกสารข้อมูลชี้แจงต่อสภากรุงเทพมหานคร เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมระหว่างปี ร่วมเป็นอนุกรรมการในการพิจารณางบประมาณ ตลอดจนการให้คำปรึกษาแนะนำแก่หน่วยงานในความรับผิดชอบ เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามข้อบัญญัติและระเบียบวิธีการงบประมาณ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ สำนักงานเลขานุการสภา กทม สำนักงานเลขานุการ ผว.กทม สำนักการระบายน้ำ สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กลุ่มรัตนโกสินทร์ (กท1) คือ สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ กลุ่มเจ้าพระยา (กท4) คือ สำนักงานเขตบางนา สำนักงานเขตพระโขนง สำนักงานเขตบางคอแหลม สำนักงานเขตยานนาวา สำนักงานเขตคลองเตย กลุ่มลุมพินี (กท2) คือ สำนักงานเขตวัฒนา สำนักงานเขตสาทร สำนักงานเขตบางรัก สำนักงานเขตปทุมวันกองวิเคราะห์งบประมาณ 2 มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านการงบประมาณ ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย แผนงาน โครงการ และแผนปฏิบัติงานประจำปี รวมทั้งวิเคราะห์ความเป็นไปได้ ทางเลือกของผลงานและโครงการเบื้องต้น ขีดความสามารถของหน่วยงานผู้เสนอของบประมาณ และสถานะการเงินของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดส่งให้กองวิชาการและแผนงานจัดทำตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมระหว่างปี การบริหารงบประมาณรายจ่ายให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในด้านการบริหารงบประมาณ เพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของผู้บริหาร การเตรียมเอกสารข้อมูลชี้แจงต่อสภากรุงเทพมหานคร เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมระหว่างปี ร่วมเป็นอนุกรรมการในการพิจารณางบประมาณ ตลอดจนการให้คำปรึกษาแนะนำแก่หน่วยงานในความรับผิดชอบ เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามข้อบัญญัติและระเบียบวิธีการงบประมาณ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ สำนักการโยธา สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักผังเมือง สำนักเทศกิจ กลุ่มวิภาวดี (กท3) คือ สำนักงานเขตพญาไท สำนักงานเขตราชเทวี สำนักงานเขตบางซื่อ สำนักงานเขตจตุจักร สำนักงานเขตดินแดง สำนักงานเขตห้วยขวาง กลุ่มบูรพา (กท8) คือ สำนักงานเขตสะพานสูง สำนักงานเขตสวนหลวง สำนักงานเขตคันนายาว สำนักงานเขตบึงกุ่ม สำนักงานเขตวังทองหลาง สำนักงานเขตบางกะปิ กลุ่มสุวินทวงศ์ (กท9) คือ สำนักงานเขตคลองสามวา สำนักงานเขตหนองจอกกองวิเคราะห์งบประมาณ 3 มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านการงบประมาณ ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย แผนงาน โครงการ และแผนปฏิบัติงานประจำปี รวมทั้งวิเคราะห์ความเป็นไปได้ ทางเลือกของผลงานและโครงการเบื้องต้น ขีดความสามารถของหน่วยงานผู้เสนอของบประมาณ และสถานะการเงินของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดส่งให้กองวิชาการและแผนงานจัดทำตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมระหว่างปี การบริหารงบประมาณรายจ่ายให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในด้านการบริหารงบประมาณ เพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของผู้บริหาร การเตรียมเอกสารข้อมูลชี้แจงต่อสภากรุงเทพมหานคร เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมระหว่างปี ร่วมเป็นอนุกรรมการในการพิจารณางบประมาณ ตลอดจนการให้คำปรึกษาแนะนำแก่หน่วยงานในความรับผิดชอบ เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามข้อบัญญัติและระเบียบวิธีการงบประมาณ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ สำนักอนามัย สำนักการแพทย์ สำนักพัฒนาสังคม สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กลุ่มกรุงธนบุรี (กท5) คือ สำนักงานเขตธนบุรี สำนักงานเขตคลองสาน สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ สำนักงานเขตบางกอกน้อย สำนักงานเขตบางพลัด กลุ่มตากสิน (กท6) คือ สำนักงานเขตจอมทอง สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ สำนักงานภาษีเจริญ กลุ่มมหาสวัสดิ์ (กท11) คือ สำนักงานเขตทวีวัฒนา สำนักงานเขตตลิ่งชัน สำนักงานเขตหนองแขม สำนักงานเขตบางแค กลุ่มสนามชัย (กท12) คือ สำนักงานเขตบางขุนเทียน สำนักงานเขตบางบอน สำนักงานเขตทุ่งครุองวิเคราะห์งบประมาณ 4 มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านการงบประมาณ ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย แผนงาน โครงการ และแผนปฏิบัติงานประจำปี รวมทั้งวิเคราะห์ความเป็นไปได้ ทางเลือกของผลงานและโครงการเบื้องต้น ขีดความสามารถของหน่วยงานผู้เสนอของบประมาณ และสถานะการเงินของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดส่งให้กองวิชาการและแผนงานจัดทำตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมระหว่างปี การบริหารงบประมาณรายจ่ายให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในด้านการบริหารงบประมาณ เพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของผู้บริหาร การเตรียมเอกสารข้อมูลชี้แจงต่อสภากรุงเทพมหานคร เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมระหว่างปี ร่วมเป็นอนุกรรมการในการพิจารณางบประมาณ ตลอดจนการให้คำปรึกษาแนะนำแก่หน่วยงานในความรับผิดชอบ เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามข้อบัญญัติและระเบียบวิธีการงบประมาณ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ เงินอุดหนุนรัฐบาล งบกลาง สำนักงาน ก.ก. สำนักการคลัง การพาณิชย์กรุงเทพมหานคร สำนักการศึกษา กลุ่มรัตนโกสินทร์ (กท1) คือ สำนักงานเขตพระนคร สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ สำนักงานเขตดุสิต กลุ่มศรีนครินทร์ (กท10) คือ สำนักงานเขตลาดกระบัง สำนักงานเขตมีนบุรี สำนักงานเขตประเวศ กลุ่มพระนครเหนือ (กท7) คือ สำนักงานเขตบางเขน สำนักงานเขตหลักสี่ สำนักงานเขตดอนเมือง สำนักงานเขตสายไหม สำนักงานเขตลาดพร้าว

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์ :สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานหลักกรุงเทพมหานครในการบริหารจัดการงบประมาณเชิงบูรณาการ เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร พันธกิจ :สนับสนุน ส่งเสริม การบริหารจัดการงบประมาณของกรุงเทพมหานครเชิงบูรณาการ และบริหารจัดการงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพพันธกิจ :สนับสนุน ส่งเสริม การบริหารจัดการงบประมาณของกรุงเทพมหานครแบบบูรณาการ และบริหารจัดการงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

ผู้ประสานงาน

ปรับปรุงล่าสุด

23/07/2560 | 13:35

สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร (สงม.)
Budget Department

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 นางสาวอารีย์ วงศ์นพรัตน์เลิศ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร 022242950 022242950 
02 - ว่าง - รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร 022246992 022242950 
03 นางสุลาลีวัลย์ โตลานุวัตร รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร 022246991 022242950 
04 นางสาวจงกลกรณ์ ผจงวิริยาทร เลขานุการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร 022258743 022244942 
05 นางสายชล เพชรตระหง่าน ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน 022248477 022246174 
06 นายบัญญฑิต สรัสยะนันทน์ ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์งบประมาณ 1 022242080 022242956 
07 นางสาวสุชาดา พิบูลศิริ ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์งบประมาณ 2 022249362 022249363 
08 จ่าเอกจัญ เล็กสราวุธ ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์งบประมาณ 3 022241835 022241836 
09 นางสาวอรวรรณ สิงหะไกรวรรณ ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์งบประมาณ 4 022247903 022246175 

สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร (สงม.)
Budget Department

 

ข้อมูลเผยแพร่

ข้อบังคับ
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ (ฉบัับที่ 4) พ.ศ.2553
ขัอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2555
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2536
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2533
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2529
แผนงานโครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ปี ระยะที่ 1
แผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี (พ.ศ.2556 - 2575)
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ข้อมูลอื่นๆ ที่เผยแพร่
เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเลิ็กทรอนิกส์ของราชการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร (infocenter) http://www.oic.go.th/infocenter9/913/
แบบสอบถามที่ส่งไป
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร (สงม.)
Budget Department

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร