สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร (สนพ.)
Medical Service Department

[+]

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

ประวัติสำนักการแพทย์

อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิศัยทัศน์ พันธกิจ

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

ภารกิจ / วัตถุประสงค์1. มุ่งสร้างสังคมสุขภาวะและประชาชนมีสุขภาพดี2. เพื่อให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขได้มาตราฐานและมีเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ3. พัฒนาความเป็นเลิศทางการแพทย์ งานวิจัย และการศึกษาต่อเนื่อง4. ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครได้รับบริการสุขภาพที่มีมาตราฐานโดยเน้นเวชศาสตร์เขตเมือง และรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน5. ผู้สูงอายุได้รับการดูแลสุขภาพและรักษาโรคอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของผู้สูงอายุ ลดความพิการ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

แผนปฏิบัติราชการ

ผู้ประสานงาน

ผู้ประสานงาน1. นางรุ่งทิพย์ เฉลยสรรพ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ2. นางเอ็มอร กำเนิดกาลึม ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ปรับปรุงล่าสุด

05/02/2560 | 15:13

สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร (สนพ.)
Medical Service Department

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 นายชาลี วชิรศรีสุนทรา ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ 0 2222 4959 0 2221 4876 
02 นายสมชาย จึงมีโชค รองผู้อำนวยการสำนัการแพทย์ 0 2220 7522 0 2221 4876 
03 นายสุขสันต์ กิตติศุภกร รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ 0 2222 7843 0 2221 4876 
04 นางสาวสุภาพร กรลักษณ์ รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ 0 2222 7843 0 2221 4876 
05 นายเพชรพงษ์ กำจรกิจการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลาง 0 2221 0861 0 2225 1350 
06 นางสิรินาถ เวทยะเวทิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากสิน 0 2437 4825 0 2437 3243 
07 นายสุกิจ ศรีทิพยวรรณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 0 22292 3155,0 2291 7276 0 2289 4863 
08 นายขจร อินทรบุหรั่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ 0 2429 3918 0 2429 3758 
09 นายชัยยศ เด่นอริยะกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ 0 2548 2070 0 2543 2089 
10 นายเกรียงไกร ตั้งจิตรมณีศักดา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร 0 2326 9995 ต่อ 224 0 2739 0640 
11 นางเลิศลักษณ์ ลีลาเรืองแสง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 0 2421 2222 0 2444 3164 
12 นายยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร 0 2328 6900 ต่อ 10413 0 2328 6917 
13 นางอัมพร เกียรติปานอภิกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 0 2405 0605 0 2405 0900 
14 ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ 0 2222 5141 0 2224 2969,0 2221 6029 
15 นายพรเทพ แซ่เฮ้ง ผู้อำนวยการศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร(ศูนย์เอราวัณ) 0 2220 7590 0 2223 9684 
16 นางอนงค์ภัทร์ โคตรสมบัติ เลขานุการสำนักการแพทย์ 0 2220 7505 0 2224 2954 
17 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองสามวา   

สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร (สนพ.)
Medical Service Department

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร