สำนักสิ่งแวดล้อม
Department of Environment, Bangkok Metropolitan Administration

[+]

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

สำนักสิ่งแวดล้อม มีส่วนราชการ ดังนี้

1. สำนักงานเลขานุการ

2. กองนโยบายและแผนงาน

3. สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

4. กองจัดการคุณภาพอากาศและสียง

5. กองกำจัดมูลฝอย

6. สำนักงานสวนสาธารณะ

อำนาจหน้าที่

สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การศึกษาวิเคราะห์ วิจัย เพื่อแก้ไขฟื้นฟู ส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดทำรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม การดูแลและเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์ : สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร เป็นองค์กรการจัดการสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเพื่อให้กรุงเทพมหานครมีความร่มรื่น สะอาด และมีสิ่งแวดล้อมที่ดีพันธกิจ
1. การจัดการมูลฝอย ไขมัน และสิ่งปฏิกูลให้เป็นระบบ พร้อมทั้งสนับสนุนและเชื่อมโยงภารกิจกับพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
2. เฝ้าระวังคุณภาพอากาศและเสียงและควบคุมปริมาณมลพิษทางอากาศและเสียงให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
3. สร้างความพร้อมในการรับมือและปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน ในทุกภาคส่วน บนพื้นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนและผลประโยชน์ร่วมกัน (Co-benefits)
4. อนุรักษ์ ฟื้นฟูและเพิ่มพื้นที่สีเขียว และป่าชายเลนของกรุงเทพมหานคร
5. แสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการจัดการสิ่งแวดล้อม

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

ภารกิจของหน่วยงาน
1. การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การศึกษา สำรวจ วิเคราะห์ วิจัยเชิงปฏิบัติการ สร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน เพื่อแก้ไข ฟื้นฟู ส่งเสริม พัฒนา และดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
2. การกำหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดเพื่อพัฒนางานด้านสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร
3. การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดทำและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางฐานข้อมูลงานด้านสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร
4. การอนุรักษ์พลังงานและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน
5. การบริหารจัดการมูลฝอย ของเสียอันตราย สิ่งปฏิกูลและไขมันของกรุงเทพมหานครทั้งระบบ ตั้งแต่การจัดเก็บ รวบรวม นำไปใช้ประโยชน์ บำบัดและกำจัดอย่างถูกหลักวิชาการโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. การใช้บริการสาธารณะด้านการรักษาความสะอาดของกรุงเทพมหานคร
7. การตรวจสอบ ควบคุม เฝ้าระวัง คุณภาพอากาศและเสียงจากแหล่งกำเนิด
8. การศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
9. การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และดูแลสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร
10. การปฏิบัติงานในสถานการณ์พิเศษ เหตุภัยพิบัติ เหตุการณ์เร่งด่วนอย่างบูรณาการ
11. การสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

ผู้ประสานงาน

ฝ่ายสารสนเทศ สำนักสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงล่าสุด

29/01/2562 | 15:30

สำนักสิ่งแวดล้อม
Department of Environment, Bangkok Metropolitan Administration

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 นายชาตรี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม   
02 นางสาวพนิตนาฏ ธนาอภินันทน์ รองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม   
03 ว่าง รองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม   
04 น.ส.วรนุช สวยค้าข้าว เลขานุการสำนัก   
05 นายวุฒิเลิศ มณีโรจน์ ผู้อำนวยการกองกำจัดมูลฝอย   
06 นางอารมณ์ วงศ์มหา ผู้อำนวยการสำนักงานสวนสาธารณะ   
07 นางสุธิศา พรเพิ่มพูน ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล   
08 นางสาวนิจศรา ธรรมชีวีวงศ์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนงาน   
09 นางเติมศิริ จงพูนผล ผู้อำนวยการกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง   

สำนักสิ่งแวดล้อม
Department of Environment, Bangkok Metropolitan Administration

 

ข้อมูลเผยแพร่

ไม่พบข้อมูล

สำนักสิ่งแวดล้อม
Department of Environment, Bangkok Metropolitan Administration

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร