สำนักงานเขตบางขุนเทียน (ขบท.)
Bangkhunthian District Office

[+]

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

1. ผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน2. ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต 12.1 ฝ่ายปกครอง2.2 ฝ่ายทะเบียน2.3 ฝ่ายโยธา2.4 ฝ่ายพัฒนาชุมชน2.5 ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ2.6 สัสดีเขต3. ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต 23.1 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล3.2 ฝ่ายรายได้3.3 ฝ่ายการศึกษา3.4 ฝ่ายเทศกิจ3.5 ฝ่ายคลัง

อำนาจหน้าที่

สำนักงานเขตมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดทำแผนพัฒนาเขต การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่นๆ การสาธารณูปการ การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ การส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดการศึกษา การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์ การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมกีฬา การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ การคุ้มครอง ดูแลบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การผังเมือง การวิศวกรรมจราจร การดูแลรักษาที่สาธารณะ การควบคุมอาคาร การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ การจัดเก็บรายได้ การบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร หรือกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร และหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

พัฒนาแหล่งท่องเทียวเชิงอนุรักษ์ และความเป็นเลิศด้านฝั่งธนบุรี

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

1. ทำให้เขตบางขุนเทียนเป็นแหล่งอาหารทะเลของกรุงเทพมหานคร2. นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการบริหารและการบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น3. พัฒนาด้านกายภาพและภูมิทัศน์ชายฝั่งทะเล4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนของสังคม5. สนับสนุนสถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการและภาคเอกชนในการศึกษาวิจัยและพัฒนาพื้นที่6. ผลักดันให้มีการแก้ไข การใช้ประโยชน์ที่ดิน ตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร7. ผลักดันให้มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ส่งเสริมการประกอบอาชีพ8. พัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนให้เข้มแข็งและพึ่งตนเองได้

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

ตามภารกิจตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ติดตามได้ที่ http://www.bangkok.go.th/bangkhunthian

ผู้ประสานงาน

นายภาณุมาศ จำนงค์จีนารักษ์

ปรับปรุงล่าสุด

08/02/2561 | 11:42

สำนักงานเขตบางขุนเทียน (ขบท.)
Bangkhunthian District Office

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 นายประเสริฐ ฉวีอินทร์ ผู้อำนวยการเขต 024151691  
02 นายธนาชิต ชูติกาญจน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต 024152458  
03 นางชดาวรรณ ป่าไม้ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต 024152426  
04 นางสาวจิตติมา บุญปักษ์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง 024160066 024164291 
05 นางสาวนวลเพ็ญ กันภัย หัวหน้าฝ่ายทะเบียน 024165927  
06 นายสุชาติ สุขละมูล หัวหน้าฝ่ายโยธา 024152470  
07 นางพรพัน วัฒนสินธ์ หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 024151694 ต่อ 5818, 5819  
08 นางภัสรา นทีทอง หัวหน้าฝ่ายรายได้ 024160058  
09 นายนภพล มนต์มนัสสิทธิ หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ 024150138  
10 นายมานะชัย กฤตอำไพ หัวหน้าฝ่ายการศึกษา 024150692, 024153357  
11 นางสาวสุดใจ คงทน หัวหน้าฝ่ายการคลัง 024167639  
12 ว่าที่ รต.จีรวุฒิ โรยสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ 024164265  
13 นางสาวสุนีย์ โชคธนะสกุลชัย หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 024165406  

สำนักงานเขตบางขุนเทียน (ขบท.)
Bangkhunthian District Office

 

ข้อมูลเผยแพร่

สำนักงานเขตบางขุนเทียน (ขบท.)
Bangkhunthian District Office

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร