สำนักงานเขตบางรัก (ขบร.)
Bangrak District Office

[+]

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

โครงสร้างสำนักงานเขตประเวศ แบ่งส่วนราชการออกเป็น 10 ฝ่าย
1. ฝ่ายปกครอง
2. ฝ่ายทะเบียน
3. ฝ่ายโยธา
4. ฝ่ายสิ่งแวดล้อม
5. ฝ่ายรายได้
6. ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
7. ฝ่ายการศึกษา
8. ฝ่ายคลัง
9. ฝ่ายเทศกิจ
10. ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
โรงเรียนกรุงเทพมหานครในสังกัดสำนักงานเขตบางรัก จำนวน 5 โรงเรียน
1. โรงเรียนวัดหัวลำโพง
2. โรงเรียนวัดแก้วแจ่มฟ้า
3. โรงเรียนวัดมหาพฤฒาราม
4. โรงเรียนวัดม่วงแค
5. วัดสวนพลู
แผนผังองค์กร
1. ผู้อำนวยการเขตบางรัก
2. ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต ฝ่าย 1 ควบคุม กำกับ ดูแล ฝ่ายปกครอง ฝ่ายทะเบียน ฝ่ายเทศกิจ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ฝ่ายการศึกษา
3. ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต ฝ่าย 2 ควบคุม กำกับ ดูแล ฝ่ายโยธา ฝ่ายการคลัง ฝ่ายรายได้ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

อำนาจหน้าที่

สำนักงานเขตบางรัก มีหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดทำแผนพัฒนาเขต การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่นๆ การสาธารณูปการ การส่งเสริม การฝึก การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์ การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมการกีฬา การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ การคุ้มครอง ดูแลบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การผังเมือง การวิศวกรรมจราจร การดูแลรักษาที่สาธารณะ การควบคุมอาหาร การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ การจัดเก็บรายได้ การบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครหรือกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร และหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์ "บูรณาการเชิงรุก เติมความสุขเพิ่มความรัก ทุกภาคส่วนร่วมพัฒนา สร้างบางรักน่าอยู่สู่สากล"
พันธกิจ

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
1. คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น
2. ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
3. เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการเกิดอาชญากรรม
4. เพิ่มประสิทธิภาพในการอำนวยการ ประสาน และติดตามการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
5. ลดการกระทำผิดกฎจราจร
6. ลดความล่อแหลมและความเปราะบางของชุมชน
7. ป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ในกลุ่มเป้าหมายที่มีพฤติกรรมเสี่ยงสูงรวมทั้งกลุ่มเยาวชน
8. พัฒนาระบบกลไกเฝ้าระวังและควบคุมโรคไขเลือดออก
9. ประชาชนสามารถดูแลและจัดการเกี่ยวกับสุขภาพตนเอง
9. พัฒนาระบบการป้องกันและควบคุมโรคโรคในพื้นที่เขตบางรัก
10. ควบคุม กำกับ ดูแล ให้สถานประกอบการอาหาร เตรียม ประกอบปรุงและจำหน่ายอาหารถูกสุขลักษณะ
11. ตลาดหรือแผงค้าที่กีดขวางทางเท้า กีดขวางการจราจรและบดบังทัศนียภาพได้รับการจัดระเบียบครบทุกกลุ่มเขต
12. พัฒนาพื้นที่สีเขียวสำหรับพักผ่อนหย่อนใจและสร้างความร่มรื่นเพิ่มขึ้นกระจายทั่วในพื้นที่
13. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี
14. แรงงานนอกระบบทราบสิทธิทางสวัสดิการสังคมและแหล่งเงินทุน
15. โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
16. พัฒนากลไกและเครือข่ายขับเคลื่อนการเรียนรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
17. ส่งเสริมการขยายตัวในการใช้ประโยชน์ที่ดินเต็มประสิทธิภาพตามผังเมืองรวมและเพิ่มความหนาแน่นประชากรในเขตเมืองชั้นในและเขตเมืองชั้นกลาง
18. รับฟังความคิดเห็นประชาชน
19. ประชาชนมีความเชื่อมันในหน่วยงานและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
20. สนับสนุนการประกอบธุรกิจ
21. หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี
22. การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพที่เหมาะสมกับการบริหารมหานครและเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม
23. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้
24. ปรับปรุงมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติด้านบัญชี และการตรวจสอบควบคุมภายในให้ถูกต้องโปรงใส ตรวจสอบได้ และมีประสิทธิภาพประสิทธิผล

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

โครงการ
1. โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน
2. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)
3. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)
4. โครงการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
5. โครงการป้องกันควบคุมโรคไขเลือดออก
6. โครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา
7. โครงการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย
8. โครงการกรุงเทพเมืองอาหารปลอดภัย
9. โครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว
10. โครงการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
11. โครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม
12. โครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร
13. โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้
14. โครงการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน
15. โครงการหญิงชายใจกล้า เผชิญหน้าเผชิญหนี้
16. โครงการฝึกอบรมและดูงานด้านวิชาการ
17. โครงการประชุมครู
18. โครงการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด
19. โครงการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
20. โครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน
21. โครงเรียนโครงการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
22. โครงการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
23. โครงการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต
24. โครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
25. โครงการโรงเรียนสีขาว(หลักสูตรโตไปไม่โกง)
26. โครงการจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
27. โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาผลิตสื่อการเรียนรู้
28. โครงการสอนภาษาจีน
29. โครงการพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร
30. โครงการพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร
31. โครงการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
32. โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญและอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีไทย
33. โครงการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร
34. โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน
35. โครงการสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร
36. โครงการจดทะเบียนสมรส ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

ผู้ประสานงาน

นักประชาสัมพันธ์
เจ้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

ปรับปรุงล่าสุด

22/05/2562 | 13:13

สำนักงานเขตบางรัก (ขบร.)
Bangrak District Office

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 นางสาวภัคภร สงวนศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตบางรัก   
02 นางภัสรา นทีทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางรัก   
03 นายสิทธิุชัย บุญปักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางรัก   
04 นายเจษฎา ศรีกรการ หัวหน้าฝ่ายปกครอง   
05 น.ส.วิภาวี สุดแสน หัวหน้าฝ่ายทะเบียน   
06 นายมนูญ หทัยเศรษฐ์ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ   
07 น.ส.กฤษณา บางแจ้ง หัวหน้าฝ่ายการคลัง   
08 นางสิริภรณ์ สุวรรณโณ หัวหน้าฝ่ายศึกษา   
09 นางศุภพิชญาณ์ ชาวบางรัก หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ   
10 นายประชา พินิจกุล หัวหน้าฝ่ายโยธา   
11 นายสุธี อรรถกุลเรขา หัวหน้าฝ่ายรายได้   
12 นางปิยะธิดา อุทโยภาศ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ   
13 นายสาธิต มีสัตย์ธรรม หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดฯ   

สำนักงานเขตบางรัก (ขบร.)
Bangrak District Office

 

ข้อมูลเผยแพร่

ข้อมูลอื่นๆ ที่เผยแพร่
เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์สำนักงานเขตบางรัก http://www.oic.go.th/infocenter3/383/ 

สำนักงานเขตบางรัก (ขบร.)
Bangrak District Office

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร