สำนักอนามัย (สนอ.)
Department of Health (Bangkok Metropolitan Administration)

[+]

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

อำนาจหน้าที่

สำนักอนามัย


สำนักอนามัย มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุน การจัดบริการด้านส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคและการป้องกันโรค การพัฒนาศักยภาพของ
ประชาชนทางด้านพฤติกรรมและสำนึกทางสุขภาพ การให้บริการในระดับศูนย์บริการสาธารณสุข การดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การวิจัย พัฒนาความรู้ และรูปแบบการจัดระบบบริการสาธารณสุข การสุขาภิบาลอาหาร การอาชีวอนามัย และการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม การเผยแพร่ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การควบคุมสิ่งแวดล้อมภายในอาคารสถานที่และชุมชน และพฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพ


วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

มหานครสุขภาพดี ทุกชีวีแข็งแรง ทุกแห่งปลอดโรค


Accomplishing Health For Citizen And City

ให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ที่ครอบคลุมทั้งบทบาทด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคบําบัดการรักษาพยาบาล ช่วยฟื้นฟูทั้งในสถานพยาบาลและในชุมชน ป้องกันและบําบัดการติดยาเสพติด จัดการสุขาภิบาลเมืองและสิ่งแวดล้อมให้ปราศจากภาวะคุกคามทางสุขภาพ เสริมสร้างความรู้ความตระหนักด้านกาย ใจ อารมณ์และสังคมที่เหมาะสม ลดปัญหาสุขภาพคนเมือง พัฒนาเครือข่ายสาธารณสุขที่สนับสนุนการเป็นมหานครแห่งสุขภาพในระดับภูมิภาค พัฒนาระบบบริหารจัดการภายใน ทั้งในด้านบุคลากร องค์กร ระบบงาน การบริหารทรัพยากร และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับพันธกิจหลักในการส่งเสริมสุขภาพคน สุขภาพเมือง สู่ความเป็นมหานครน่าอยู่อย่างยั่งยืน


ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

ภารกิจหน้าที่ของหน่วยงาน


สำนักอนามัยเป็นหน่วยงานหลักของกรุงเทพมหานคร มีหน้าที่ให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข รวมทั้งการสำรวจดูแลภาวะสุขภาพของประชาชนและสุขาภิบาลที่ดี ส่งเสริมให้ประชาชนพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพด้วยตนเอง ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้จากการร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ โดยมีการบูรณาการแผนงาน การปฏิบัติราชการระหว่างหน่วยงานภายในสำนักอนามัยและหน่วยงานภายนอก รวมทั้งภาคีเครือข่ายให้มีการเสริมสร้างภาวะสุขภาพของประชาชนและสุขาภิบาลเมืองที่ดีในลักษณะองค์รวม (Holistic) ซึ่งสำนักอนามัยได้กำหนดกรอบแนวทางการดำเนินงานในด้านต่างๆ ประกอบด้วย 9 ยุทธศาสตร์หลัก

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การรณรงค์ สร้างความรู้ ความตระหนักในประเด็นเชิงสุขภาพสำคัญ ตามสถานการณ์และบริบท มหานครให้กับประชาชนในวงกว้าง พร้อมยกเป็นประเด็นสุขภาพระดับมหานคร

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเชิงรุก รวมทั้งการฟื้นฟูสุขภาพและสังคมสงเคราะห์แบบครบ วงจร บนพื้นฐานข้อมูลจริง จำแนกตามพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย ให้สามารถเป็นต้นแบบของระบบบริการสุขภาพเขต เมือง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ การจัดการสุขาภิบาลที่อาจก่อให้เกิดมลภาวะและผลกระทบต่อสุขภาพ ของประชาชนตามทิศทางการพัฒนาผังเมืองและชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเพิ่มศักยภาพ ยกระดับมาตรฐานการควบคุม จัดการภัยพิบัติรูปแบบต่างๆ มุ่งเป็นมหานครแห่ง ความปลอดภัย รองรับ AEC

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาหน่วยบริการสุขภาพแบบองค์รวมระดับปฐมภูมิ ให้สอดคล้องกับ ความต้องการและมี มาตรฐานเทียบเคียงสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาขีดความสามารถ มาตรฐานและประสิทธิภาพระบบสนับสนุนบริการ ทางการแพทย์และ สาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้าง ขยาย พัฒนา และจัดการเครือข่ายสนับสนุนบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาบุคลากรองค์ความรู้และระบบบริหารจัดการ

ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสาธารณสุข มุ่งสู่การเป็นศูนย์สารสนเทศสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร

ภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบส่วนราชการสำนักอนามัย

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562


สาระของแผน

• บทที่ 1 สภาพทั่วไป และการวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์

• บทที่ 2 การขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย

•บทที่ 3 สถานการณ์ของพื้นที่ และผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

• บทที่ 4 การนำแผนไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล ข้อมูลเพิ่มเติม การนำแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ และอื่่นๆ คลิกที่นี่

•บทที่ 1 สภาพทั่วไป

การวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์สภาพทั่วไป
สำนักอนามัย มีส่วนราชการทั้งสิ้น 81 ส่วนราชการ ประกอบด้วย 1. สำนักงาน 5 สำนักงาน ได้แก่ สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด สำนักงานชันสูตรสาธารณสุข สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข สำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 2. กอง 8 กอง ได้แก่ สำนักงานเลขานุการ กองสร้างเสริมสุขภาพ กองสุขาภิบาลอาหาร กองควบคุมโรคติดต่อ กองการพยาบาลสาธารณสุข กองทันตสาธารณสุข กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กองเภสัชกรรม 3. ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 ศูนย์บริการสาธารณสุข และศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา 76 สาขากระจายอยู่ทุกพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครแผนที่แสดงที่ตั้งศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่งมีบุคลากรครองตำแหน่งในปัจจุบัน จำนวน 2,307 คน ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2560จำนวน 2,502,030,800 ล้านบาท และปีงบประมาณ 2561 จำนวน 2,348,963,000 ล้านบาท งบประมาณ 2562จำนวน 2,403,192,000 ล้านบาท

การวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์

จุดแข็ง
1. ผู้บริหารสำนักอนามัยมีนโยบายที่ชัดเจนและให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง

2. มีฐานข้อมูลด้านการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา

3. บุคลากรเป็นทีมสหวิชาชีพ มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีลักษณะการทำงานแบบบูรณาการครอบคลุมทั้งเชิงรุกและเชิงรับ เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน บำบัดรักษา ฟื้นฟูฯ ครอบคลุมการดูแลสุขภาพของประชาชนและสุขาภิบาลเมือง มีค่านิยมที่เข้มแข็ง ได้แก่ การมีจิตอาสา ชอบช่วยเหลือ ทำงานเป็นทีมมากด้วยประสบการณ์เชื่อมโยงการทำงานกับหน่วยงานต่างๆ

4. มีอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์และสาธารณสุขที่พร้อมให้บริการในชุมชนครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร 50 เขต

5. อาสาสมัครสาธารณสุขมีการพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง เป็นทุนทางสังคมที่สำคัญของการพัฒนาสาธารณสุขและเป็นรูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนที่สำคัญ

6. การทำงานเชิงพื้นที่กระจายครอบคลุม เข้าใจชุมชน มีเวลา เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ทำงานได้อย่างต่อเนื่อง

7. มีเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อ ระดับพื้นที่สำนักงานเขตทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ภาคประชาชนสังคมมีส่วนร่วม ในการวางแผนการปฏิบัติงาน การส่งต่อ อย่างเป็นระบบ

8. มีแผนยุทธศาสตร์ เป็นทิศทางในการปฏิบัติ กำกับ ติดตามการปฏิบัติงาน โดยมีแผนระยะยาว แผนพัฒนาสำนักอนามัย 4 ปี (พ.ศ.2562 – 2565) และระยะสั้น (แผนรายปี) ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2556 - 2575) และแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีคู่มือการปฏิบัติงานที่มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง และคำแนะนำสำหรับผู้ปฏิบัติงาน มีการใช้เทคโนโลยีในการทำงานร่วมกับเครือข่าย เช่นเครือข่ายเฝ้าระวัง , เครือข่ายเอดส์

9. การดำเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักอนามัยมีคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักอนามัย ในการพิจารณา ให้ข้อเสนอแนะรวมถึงควบคุมกำกับ ติดตามให้เป็นไปตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556 – 2575) และแผนพัฒนาสำนักอนามัย 4 ปี ประกอบกับมีผู้บริหารสารสนเทศระดับสูงประจะสำนักอนามัย (CIO) และ สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุขมีภารกิจในด้านการขับเคลื่อนภารกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มีระบบติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ ระบบการเฝ้าระวัง และควบคุมโรคทั้งในด้านการบริหารจัดการส่วนกลาง และทีมงานที่สามารถปฏิบัติงานเชิงพื้นที่เพื่อการสอบสวน ควบคุมจัดการจำกัดวงในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว ครอบคลุม

จุดอ่อน

1. ปริมาณคนไข้ที่มารับบริการที่เพิ่มมากขึ้นทำให้ปัญหาในเรื่องของความล่าช้าในการสืบค้นแฟ้มประวัติ การตรวจสอบสิทธิการรักษา รวมถึง การทำบัตรคนไข้ซ้ำซ้อน

2. ขาดการวางแผนด้านบุคลากรระยะยาว บุคลากรไม่เพียงพอต่อภาระงาน ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน สอบสวน ควบคุมโรคติดต่อ มีการเปลี่ยนแปลง โยกย้ายบ่อยเนื่องจากภาระงานที่หนัก และไม่มีค่าตอบแทนเพิ่ม

3. อาสาสมัครสาธารณสุขบางส่วน ยังขาดองค์ความรู้ สมาชิกยังไม่กระจายทุกกลุ่มอาชีพ กลุ่มอายุ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุ

4. การสร้างกลไกการประสานงานระดับพื้นที่เขต การสร้างภาคีเครือข่าย เพื่อให้พื้นที่เห็นปัญหาของตน เกิดการเชื่อมต่อการดำเนินงานกับภาคีต่างๆในพื้นที่ยังขาดความเข้มแข็ง

5. กระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกลุ่มสถานประกอบการ ผู้นำชุมชน สถานศึกษา ผู้ปกครอง เพื่อหนุนเสริมในการดำเนินงาน ยังไม่ครอบคลุม

6. ขาดจุดยืน ได้รับมอบหมายงานมากจากหลากหลายหน่วยงาน

7. สำนักอนามัยมีหน่วยบริการที่กระจายอยู่ในพื้นที่ให้บริการ ทั้งศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง ศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา 76 แห่ง หน่วยบริการทางการแพทย์ กทม.1 และ กทม.2 รวมถึงส่วนราชการอื่นๆที่จัดบริการให้กับประชาชน ทำให้ยากต่อการบริหารจัดการจากส่วนกลางอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว เสียเวลาในการเดินทางเพื่อประสานงานในการแก้ไขปัญหา ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีสาเหตุจากการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ และการบริการประชาชนนั้นได้รับการแก้ไขหรือได้รับการสนับสนุนจากส่วนกลางอย่างล่าช้า

8. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารบางส่วนยังขาดความคล่องตัวในการดำเนินงาน
เช่น ระบบค้นหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน ควบคู่กับการสร้างความตระหนักให้กับผู้เสพผู้ติดยาเสพติด ระบบรายงานผลการปฏิบัติงานด้านยาเสพติดหลายระบบ
แต่ยังไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลการใช้ประโยชน์ของข้อมูลได้อย่างเต็มที่

9. สถานที่ปฏิบัติงานบางแห่งคับแคบ ไม่เอื้อต่อการให้บริการ ไม่สามารถขยายเพื่อรองรับการจัดบริการที่เพิ่มขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ?

โอกาส

1. ผู้บริหารกรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับการมีสุขภาพที่ดี คุณภาพชีวิตที่ดี ของคนกรุงเทพมหานคร จึงมีนโยบายที่เกี่ยวกับการดูแลคุณภาพชีวิตประชาชน สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ คือนโยบาย : คุณภาพชีวิตดี (CARE)

2. มีพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 กำหนดทิศทางการดำเนินงาน
พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 และนโยบายต่างๆที่เอื้อต่อการทำงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข

3. การเปลี่ยนแปลงไปของสถานการณ์ปัญหาสุขภาพในชุมชน ที่ปรากฎมีโรคเรื้อรังและความเสี่ยง ด้านสุขภาพที่แตกต่างไปจากเดิมเป็นโอกาสสำคัญ ที่จะพัฒนารูปแบบองค์กรอาสาสมัครสาธารณสุขที่เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมถึงการป้องกันและควบคุมสถานการณ์โรคติดต่อและไม่ติดต่อ

4. การเกิดขึ้นและการเติบโตของรูปแบบอาสาสมัคร และการเคลื่อนไหวทางสังคมที่เน้นบทบาทของภาคพลเมือง สถานการณ์ความจำเป็นใหม่ๆ ที่ต้องการงานอาสาสมัคร เช่น การเกิดภัยธรรมชาติต่างๆ ความต้องการความช่วยเหลือเพื่อดูแลปัญหาทางสังคมและการสังคมสงเคราะห์ต่างๆ

5. รัฐจำเป็นต้องพึ่งพาอาสาสมัครสาธารณสุขในการขับเคลื่อนสุขภาพภาคประชาชน

6. มีงบประมาณในการดำเนินงาน และได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
(สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ) และเงินนอกงบประมาณในการดำเนินงานให้เครือข่ายภาคประชาสังคม จากระดับประเทศ สามารถช่วยดำเนินงานบริการด้านสุขภาพให้แก่ประชาชนได้

7. กรุงเทพมหานครและสำนักอนามัยให้การสนับสนุนเรื่องงบประมาณในการพัฒนา ดำเนินการและบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง ทำให้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารของสำนักอนามัยเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนางานให้ทันสมัยต่อสถานการณ์ปัจจุบัน ประกอบกับบุคลากรในส่วนราชการต่างๆ ของสำนักอนามัยทั้งในหน่วยปฏิบัติและหน่วยวิชาการมีความสนใจและเข้าใจในการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้งาน รวมทั้งมีการพัฒนาทักษะด้านระบบเทคโนโลยีให้กับบุคลากรมากยิ่งขึ้น

8. มีสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลประเมินสถานพยาบาลเพื่อการรับรองคุณภาพ?

อุปสรรค

1. คนกรุงเทพมหานครมีวิถีชีวิตแบบคนเมืองต้องใช้ชีวิตที่แข่งขันกับเวลา ยังไม่ตระหนักในเรื่องการดูแลสุขภาพเท่าที่ควร มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ เผชิญกับมลภาวะอยู่ทุกวัน มีค่าใช้จ่ายที่สูง กินอาหารที่ไม่เหมาะสม ขาดการออกกำลังกาย ส่งผลให้คนกรุงเทพมหานครเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ได้แก่ โรคอ้วน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และปัญหาด้านสุขภาพจิต เช่น ภาวะซึมเศร้า ผลจากการสำรวจพฤตกิรรมสุขภาพ พบว่า ร้อยละ 32.96 ของคนกรุงเทพฯ ไม่ออกกำลังกาย ร้อยละ 17 มีดัชนีมวลกาย (BMI) มากหรือน้อยกว่ามาตรฐาน และเกินกว่าร้อยละ 10 สูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์ไม่ตรวจสุขภาพ บริโภคอาหาร ไม่ถูกต้อง และเครียด

2. ผู้เสพ ผู้ติดรายใหม่มีแนวโน้มสูงขึ้น ใช้ยาเสพติดมากกว่า 1 ชนิด มีวิธีการเสพซับซ้อนมากขึ้นทำให้การบำบัดรักษายากยิ่งขึ้น การเสพซ้ำมีอัตราเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับผู้เข้ารับการบำบัดบางรายปฏิเสธการติดตามหลังการบำบัดรักษา เมื่อกลับสู่ชุมชน และสภาพแวดล้อมเดิม มักกลับไปมีพฤติกรรมเสพซ้ำ บุคคลในครอบครัว ชุมชนของผู้รับการบำบัด ไม่สนับสนุน สังคมไม่ยอมรับ ไม่ให้โอกาสผู้ที่ผ่านกระบวนการบำบัด ฟื้นฟู ขาดความมั่นคงทางสังคม บางรายขยายตัวเป็นเครือข่ายการค้ายาเสพติด

3. ความรุนแรงของโรคติดต่อที่เพิ่มมากขึ้น การเติบโตของชุมชนเมืองอย่างรวดเร็ว ซึ่งไม่สามารถครอบคลุมการจัดระเบียบผังเมือง ส่งผลต่อความท้าทายในการป้องกันและควบคุมโรคต่อ

4. มีการใช้ประโยชน์ทางการเมืองทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น ซึ่งการแทรกแซงทางการเมืองจะทำให้กระบวนการอาสาสมัครสาธารณสุขมีความอ่อนแอในระยะยาว

5. กลุ่มแรงงานข้ามชาติไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลทั้งด้านการป้องกันและการรักษาอย่างทั่วถึง และยังไม่มีระบบการดูแลรักษาและการประสานส่งต่อที่ชัดเจน

6. ทัศนคติของสังคม ผู้บริหาร และประชาชนบางส่วนยังอ่อนไหวกับสื่อในบางประเด็นด้านสุขภาพ ส่งผลให้เป็นอุปสรรคในการผลักดันการสอนทักษะในการควบคุมป้องกันโรคติดต่อ เช่น โรคเอดส์ เพศศึกษา เป็นต้น

7. ระบบเครือข่ายโทรคมนาคมของสำนักอนามัยที่ใช้สำหรับเชื่อมโยง ติดต่อสื่อสาร และรับส่งข้อมูลระหว่างกัน มีความเร็วต่ำ รวมถึง ระบบเครือข่ายของศูนย์บริการสาธารณสุขและส่วนราชการที่เชื่อมต่อผ่านระบบเครือข่ายกลางของกรุงเทพมหานคร ไม่เสถียรและมีหน่วยงานรับผิดชอบหลายหน่วยงานทำให้การใช้งานระบบสารสนเทศต่างๆ ของภายในสำนักอนามัย และภายรอกสำนักอนามัยไม่สะดวกและไม่ต่อเนื่อง

8. งบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน ในกรณีที่มีสถานการณ์ฉุกเฉิน ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ความขัดแย้งในพื้นที่ เช่น เรื่องการเมือง สถานการณ์ทางการเมือง

ผู้ประสานงาน

นายณัฐพล พลโยราช

ปรับปรุงล่าสุด

27/04/2563 | 09:28

สำนักอนามัย (สนอ.)
Department of Health (Bangkok Metropolitan Administration)

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 นายชวินทร์ ศิรินาค ผูัอำนวยการสำนักอนามัย   
02 นายสุนทร สุนทรชาติ รองผู้อำนวยการสำนักอนามัย (ด้านวิชาการ)   
03 นายวงวัฒน์ ลิ่วลักษณ์ รองผู้อำนวยการสำนักอนามัย (ด้านปฏิบัติการ)   
04 นางสาวกุลจิรา สาสุขวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักอนามัย (ด้านบริหาร)   

สำนักอนามัย (สนอ.)
Department of Health (Bangkok Metropolitan Administration)

 

ข้อมูลเผยแพร่

ข้อมูลอื่นๆ ที่เผยแพร่
เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการสำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร

สำนักอนามัย (สนอ.)
Department of Health (Bangkok Metropolitan Administration)

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร