สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ (ขบญ.)
bangkokyai district office

[+]

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

1. ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่
2. ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ 1
2.1 ฝ่ายทะเบียน
2.2 ฝ่ายรายได้
2.3 ฝ่ายการศึกษา
2.4 ฝ่ายการคลัง
2.5 ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
3. ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ 2
3.1 ฝ่ายปกครอง
3.2 ฝ่ายโยธา
3.3 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
3.4 ฝ่ายเทศกิจ
3.5 ฝ่ายพัฒนาชุชมนและสวัสดิการสังคม
3.6 สัสดีเขต
วัด มี 14 แห่ง ได้แก่
1. วัดอรุณราชวราราม 34 ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงวัดอรุณ โทร.0-2466-4694
2. วัดหงส์รัตนาราม 102 ซอยวัดหงส์รัตนาราม แขวงวัดอรุณ โทร.0-2466-8126
3. วัดโมลีโลกยาราม 2 ซอยริมคลองบางกอกใหญ่ แขวงวัดอรุณ โทร.0-2427-5038 0-2891-1038
4. วัดเครือวัลย์วรวิหาร 36 ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงวัดอรุณ โทร.0-2465-1013
5. วัดนาคกลาง 761 ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงวัดอรุณ โทร.0-2465-0674
6. วัดใหม่พิเรนทร์ 611 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดอรุณ โทร.0-2472-3417
7. วัดราชสิทธาราม 3 ซอยวัดราชสิทธาราม แขวงวัดอรุณ โทร.0-2465-4527
8. วัดสังข์กระจาย 504 ถนนเพชรเกษม 4 (ซอยวัดสังข์กระจาย) แขวงวัดท่าพระ โทร.0-2465-4064 , 0-2466-9020
9. วัดท่าพระ 20/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ โทร.0-2457-6562
10. วัดดีดวด 116 ซอยจรัญฯ 12 (ซอยวัดดีดวด) แขวงวัดท่าพระ โทร.0-2864-0385 โทร.0-2411-2116
11. วัดเจ้ามูล 26/3 ซอยจรัญฯ 8 (ซอยวัดเจ้ามูล) แขวงวัดท่าพระ โทร.0-2411-4713
12. วัดประดู่ฉิมพลี 1162 ซอยริมคลองบางกอกใหญ่ แขวงวัดท่าพระ
13. วัดประดู่ในทรงธรรม 311 ซอยเพชรเกษม 15 แขวงวัดท่าพระ โทร.0-2467-1567
14. วัดใหม่วิเชียร ถนนอิสรภาพ (เป็นวัดร้าง)
มัสยิด มี 3 แห่ง ได้แก่
1. มัสยิดต้นสน 447 ซอยวัดหงส์รัตนาราม แขวงวัดอรุณ โทร. 0-2466-5326
2. มัสยิดดิลฟัลลาห์ 231 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดอรุณ โทร. 0-2472-4275
3. มัสยิดผดุงธรรมอิสลาม 43 ซอยวัดหงส์รัตนาราม แขวงวัดอรุณ โทร. 0-2466-7936
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 6 แห่ง ได้แก่
1. โรงเรียนวัดราชสิทธาราม 94 ซอยเพชรเกษม 4 แขวงวัดท่าพระ โทร.0-2466-1253,0-2891-1232
2. โรงเรียนวัดท่าพระ 30 ซอยจรัญฯ 4 (ซอยวัดท่าพระ) แขวงวัดท่าพระ โทร.0-2467-0595
3. โรงเรียนวัดประดู่ฉิมพลี 1162 ริมคลองบางกอกใหญ่ ซ.เพชรเกษม 15 แขวงวัดท่าพระ โทร.0-2467-1972
4. โรงเรียนวัดดีดวด 116/13 ซอยจรัญฯ 12 (ซอยวัดดีดวด) แขวงวัดท่าพระ โทร. 0-2411-2113
5. โรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์ 611 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดอรุณ โทร.0-2465-0585 , 0-2891-1277
6. โรงเรียนวัดนาคกลาง 761 ซอยอิสรภาพ 42 (ซอยทวีธาภิเศก) แขวงวัดอรุณ โทร. 0-2465-0583

อำนาจหน้าที่

สำนักงานเขตมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดทำแผนพัฒนาเขต การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่นๆ การสาธารณูปการ การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ การส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดการศึกษา การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์ การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมกีฬา การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ การคุ้มครอง ดูแลบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การผังเมือง การวิศวกรรมจราจร การดูแลรักษาที่สาธารณะ การควบคุมอาคาร การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ การจัดเก็บรายได้ การบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร หรือกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร และหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

สิ่งแวดล้อมดี ถนนสวย คลองใส

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

1. พัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานของความน่าอยู่อย่างยั่งยืน
2. พัฒนาสังคมและเศรษฐกิจบนพื้นฐานของความพอเพียงพึ่งพิงซึ่งกันและกันโดยมุ่งสร้างสังคมสันติสุข
3. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์บนพื้นฐานของความรู้เพื่อการดำรงชีวิตที่ดีในปัจจุบันและอนาคต
4. สร้างความเชื่อมั่นด้านการบริหารจัดการมหานครตามหลักธรรมาภิบาล
5. พัฒนาการให้บริการเพื่อประชาชน

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

http://www.bangkok.go.th/bangkokyai/page/main/172/

ผู้ประสานงาน

1. นางจิตต์โสภา คงบำเพ็ญ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
2. นางประภัสศร เกตุแก้ว นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
3. นายสุชาติ เตชะลาภา เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
ฝ่ายปกครอง โทรศัพท์ 0-2868-1265 ต่อ 5705-7

ปรับปรุงล่าสุด

04/04/2561 | 15:44

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ (ขบญ.)
bangkokyai district office

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ 08 1553 6314 02 868 2480 
02 นางสาวกนกวรรณ เอี่ยมลิ้ม ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ 08 1648 9658 02 868 2480 
03 นางชดาวรรณ ป่าไม้ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ 08 2597 7108  02 868 2480 
04 นายเกียรติวิสุทธิ์ เพ็ชรหมื่นไวย หัวหน้าฝ่ายปกครอง 08 7911 4915 02 868 2480 
05 นางสาวอนัญญา เกียรติพงศ์พินิจ หัวหน้าฝ่ายทะเบียน 08 6979 4903 02 458 0777 
06 นายสัมฤทธิ์ สุมาลี หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ 08 1870 5307 02 868 2834 
07 นางสาวศุภวรรณ วรรณสุนทร หัวหน้าฝ่ายการคลัง 08 7794 0111 02 458 1276 
08 นางสาวปราณี มาลีวงศ์ หัวหน้าฝ่ายการศึกษา 08 1580 2627 02 457 6045 
09 นายสุพล อมรพิสิทธิกูล หัวหน้าฝ่ายโยธา 08 9792 4099 02 457 5986 
10 นางสาวจันทนา ม่วงมิ่งสุข หัวหน้าฝ่ายรายได้ 08 5804 7338 02 868 1252 
11 นางยุวรัตน์ รัตนนาคินทร์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 08 6979 5491 02 868 1253 
12 นายสุรพงษ์ ชูโต หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ 08 1651 9870 02 457 5624 
13 นายอุดร ศรีวิเชียร หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 08 6814 6689 02 868 2481 
14 นางสาววงเดือน ถือศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิทธาราม 02 891 1232  
15 นางวนัชพร บำรุงเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประดู่ฉิมพลี 02 467 1972  
16 นางอัญชลี สาริกานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดีดวด 0 2711 2113  
17 นางบุญธิดา พงศะบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าพระ 02 467 0595  
18 นางลักขณา ทวีศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาคกลาง 02 465 0583  
19 นางสาวสมฤดี พละวุฑิโฒทัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์ 02 465 0585  

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ (ขบญ.)
bangkokyai district office

 

ข้อมูลเผยแพร่

ข้อมูลอื่นๆ ที่เผยแพร่
เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ (Infocenter) http://www.oic.go.th/INFOCENTER9/940/

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ (ขบญ.)
bangkokyai district office

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร