สำนักงานเขตจตุจักร
Chatuchak District Office

[+]

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

ผู้อำนวยการเขต นายอาฤทธิ์ ศรีทอง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฝ่าย ๑ นายสมบัติ วรสินวัฒนา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฝ่าย ๒ นางเทียมจันทร์ วรสง่าศิลป์
1. ฝ่ายทะเบียน นายโยธิน อยู่นุช
2. ฝ่ายปกครอง นางอบอวล ยอดยิ่ง
3. ฝ่ายโยธา นายสุรศักดิ์ ตรีจันทปกรณ์
4. ฝ่ายรายได้ นางลัดดา มานุพีรพันธ์
5. ฝ่ายการคลัง นายชนวัฒก์ อัศวนุภาพ
6. ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล นายปัญญา อรรถานิธี
7. ฝ่ายเทศกิจ นายเจษฎา ประภาสะวัน
8. ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ นางสาวอรุณี สินสุข
9. ฝ่ายการศึกษา นางอาภรณ์ สุมาลัย
10. ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม นางกนิษฐา ไทยเจริญ
11. โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
12. สัสดีเขต พันโท สุรพล พิมเพียร

อำนาจหน้าที่

ภารกิจหน้าที่ของหน่วยงาน

สำนักงานเขต มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดทำแผนพัฒนาเขต การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่น ๆ การสาธารณูปการ การส่งเสริมการฝึกและประกอบอาชีพ การส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดการศึกษา การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์ การปรัปปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
การส่งเสริมกีฬา การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ การคุ้มครอง ดูแลบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การผังเมือง การวิศวกรรมจราจร การดูแลรักาที่สาธารณะ การควบคุมอาคาร การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ การจัดเก็บรายได้ การบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร หรือกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร และหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ฝ่ายปกครอง

อำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียนปกครอง (ได้แก่ทะเบียนพินัยกรรม ทะเบียนมูลนิธิ ทะเบียนสมาคม ทะเบียนพาณิชย์ ทะเบียนมัสยิดอิสลาม ทะเบียนศาลเจ้า ทะเบียนสัตว์พาหนะ ทะเบียนนิติกรรม) การฌาปนกิจสงเคราะห์ การช่วยเหลือผู้ประสบภัย การสอบสวนรับรองบุคคล การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การเลือกตั้ง การทำประชามติและประชาพิจารณ์ การจัดทำแผนพัฒนาเขต การคุ้มครองผู้บริโภค การบริหารและบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ การบริหารงานบุคคลและสวัสดิการ การประชาสัมพันธ์ การรับเรื่องร้องทุกข์ การสื่อสารและรับส่งวิทยุ การประชุม งานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน งานลูกเสือชาวบ้าน งานมวลชน งานเขตเคลื่อนที่ งานสภาเขต งานราชการส่วนภูมิภาค งานทะเบียนพาณิชย์ งานยุทธศาสตร์ นโยบายและแผนการติดตามประเมินผล งานบริหารงานทั่วไป งานสารบรรณและธุรการ งานช่วยอำนวยการและเลขานุการ งานพิธีการ งานดูแลและรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และยานพาหนะกลาง งานสารสนเทศ งานราชการประจำทั่วไปของสำนักงานเขต งานที่ไม่ได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดโดยเฉพาะและหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

ฝ่ายทะเบียน
มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนแรงงานต่างด้าว สัญชาติ ทะเบียนทั่วไป (ได้แก่ ทะเบียนครอบครัว ทะเบียนชื่อบุคคล) การควบคุม ดูแลศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) (เดิม) ซึ่งปัจจุบันสำนักงานเขตจตุจักรเป็น 1 ใน 8 เขตนำร่องศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร (Bangkok Service Center) การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และการพิจารณากำหนดหน่วยเลือกตั้ง การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบ และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
ฝ่ายโยธา
มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง การซ่อมแซม และการปรับปรุงโรงเรียน ถนน ตรอก ซอย ทางเท้า ผิวจราจร สิ่งสาธารณประโยชน์และสะพานคนเดินข้าม การอนุญาตตัดคันหินทางเท้า การพิจารณาอนุญาตกระทำการต่างๆ ในที่สาธารณะของหน่วยงานสาธารณูปโภค การจัดหาและการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นเพื่อกิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอื่นโดยวิธีตกลงซื้อขาย การขออุทิศและการจัดซื้อโดยวิธีปรองดองตามมติคณะรัฐมนตรี การดูแลรักษาที่สาธารณะและที่ของเอกชนที่ยินยอมให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน การบำรุงดูแลรักษา คู คลอง ทางหรือท่อระบายน้ำ สะพานข้ามคลอง การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมร่วมมือกับสำนักผังเมืองในการวางและจัดทำผังเมืองประเภทต่างๆ การควบคุมอาคารตามที่ได้รับมอบหมาย การประกาศเขตเพลิงไหม้และผังเฉพาะกิจ การตรวจสอบและควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน การกำหนดพื้นที่ที่จะจัดรูปที่ดินกรณีที่เป็นพื้นที่เฉพาะภายในเขต ประสานสำนักจราจรและขนส่งในการจัดทำ ติดตั้ง ซ่อมแซมและดูแลรักษาความสะอาด ป้ายชื่อซอย ป้ายจราจรและกระจกมองโค้ง การทาสีขอบคันหิน การทาสี ตีเส้น รวมถึงเส้นทแยงเหลือง การจัดทำคันชะลอความเร็ว การติดตั้ง guard-rail อุปกรณ์ประกอบถนนและทางจักรยาน และรวมถึงการสำรวจ ออกแบบ หรือประมาณราคาเพื่อของบประมาณ การบริหารงบประมาณ การจัดหาพัสดุ การควบคุมการก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง หรือบำรุงรักษาตามสัญญาหรืออำนาจหน้าที่ที่รับผิดชอบด้วย และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร การสุขาภิบาล สถานที่และการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การสุขาภิบาลตลาด สถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม การสุขาภิบาลทั่วไปให้ได้มาตรฐานทางสุขาภิบาลและถูกสุขลักษณะ การควบคุมดูแลการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ การควบคุมมลพิษ การพัฒนา ควบคุมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การเสริมสร้างศักยภาพผู้บริโภคและสร้างหรือขยายเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข การกำจัดแมลงและสัตว์นำโรค การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ การควบคุมจัดการ กำจัด ห้าม ป้องกันและระงับเหตุรำคาญที่อาจเกิดหรือเกิดขึ้นในที่สาธารณะหรือสถานที่เอกชน การอนุญาตให้ใช้เครื่องขยายเสียง การออกใบอนุญาตสุสานและฌาปนสถาน สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายต่างๆ เช่น กฎหมายว่าด้วยอาหาร การใช้สารระเหย คุ้มครองผู้ไม่สูบบุหรี่ โรงงาน เป็นต้น และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
ฝ่ายรายได้
มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินการจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานคร (ได้แก่ ภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเช่า ค่าบริการ และรายได้อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย) การสืบทรัพย์ผู้ค้างชำระภาษีที่อยู่ในพื้นที่เขต การดำเนินคดีแก่ผู้ค้างภาษี การจัดทำทะเบียนควบคุมการจัดเก็บรายได้ การจัดทำสถิติการจัดเก็บรายได้แต่ละประเภท การรายงานการจัดเก็บภาษี และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย การรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อม การเก็บขนมูลฝอย (ยกเว้นมูลฝอยในแม่น้ำเจ้าพระยา เรือท่องเที่ยว และเรือสินค้า) การสูบขนถ่ายสิ่งปฏิกูล การจัดเก็บค่าธรรมเนียม การเก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การปลูก ดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้ การพิจารณาอนุญาตตัดและขุดย้ายต้นไม้ในที่สาธารณะ การจัดทำแผนการปลูกต้นไม้และพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตที่รับผิดชอบ การดูแลรักษาความสะอาดบริเวณโบราณสถาน สถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม การสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
ฝ่ายการศึกษา
มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไป การงบประมาณ การเงิน การบัญชีและพัสดุ การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 งานกิจกรรมนักเรียนในสถานศึกษา (ได้แก่ จัดตั้งกลุ่มลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด แต่งตั้งผู้บังคับบัญชา แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือและยุวกาชาด การทะเบียนลูกเสือและยุวกาชาด) ตรวจเยี่ยมโรงเรียน จัดพิธีการ และกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน ดำเนินการเกี่ยวกับการเจ้าหน้าที่ สวัสดิการ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และบำเหน็จบำนาญของข้าราชการครู และลูกจ้างของโรงเรียนและข้าราชการครูในฝ่ายการศึกษา การเลือกตั้ง อ.ก.ก.ข้าราชการครู การเลือกตั้งกรรมการคุรุสภา การนิเทศการศึกษา การดำเนินการเกี่ยวกับการส่งข้าราชการครูเข้ารับการฝึกอบรม การประชุมสัมมนา การนิเทศและตรวจเยี่ยม การสนับสนุนงานวิชาการ วิจัย ประเมินผลโครงการและเผยแพร่งานข้อมูลทางการศึกษา จัดทำรายงานและเผยแพร่การประสานงานวิชาการระหว่างโรงเรียน กลุ่มโรงเรียน ดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
ฝ่ายการคลัง
มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับงานงบประมาณ การเงิน การบัญชี และการพัสดุ ที่เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณกรุงเทพมหานคร เงินอุดหนุนรัฐบาล เงินนอกงบประมาณและเงินอื่นใด (ได้แก่ การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การนำส่งเงินต่อคลังกรุงเทพมหานคร การเก็บรักษาเงิน การจัดทำสรรพบัญชีและทะเบียนต่างๆ การตรวจสอบหลักฐานการจ่าย การจัดทำงบเดือนแสดงรายการจ่ายเงินของหน่วยงาน การจัดทำรายงานทางการเงินตามระยะเวลาที่กำหนด การวิเคราะห์รายงานทางการเงินเพื่อการบริหาร การตรวจสอบรายงานทางการเงินของหน่วยงาน การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี การควบคุมการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินเพื่อการบริหาร การบริหารงบประมาณ การติดตามผลการดำเนินงานด้านงบประมาณ การจัดหาและควบคุมพัสดุ การควบคุมทรัพย์สิน การบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเลคทรอนิกส์) การปฏิบัติงานตามโครงการจัดระบบข้อมูลและข่ายงานระบบคอมพิวเตอร์ของกรุงเทพมหานคร (MIS) จำนวน 9 ระบบงาน (ได้แก่ ระบบงานงบประมาณ ระบบงานการเงิน ระบบงานบัญชี ระบบบัญชีทรัพย์สิน ระบบงานจัดซื้อ ระบบงานจัดจ้าง ระบบงานเงินเดือน ระบบงานบริหารคลังพัสดุกลาง ระบบงานบริหารน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น) การบริหารข้อมูลและรายงานภาพรวมของงบประมาณ การเงิน การคลัง การพัสดุและทรัพย์สินของหน่วยงาน และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
ฝ่ายเทศกิจ
มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร และกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร การควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การส่งเสริมดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การส่งเสริมสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานนิติการทั่วไป งานเกี่ยวกับคดี และการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคดี และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินการพัฒนาชุมชน และสังคมทั้งทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม อนามัย และคุณภาพชีวิต เช่น การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน การเสริมสร้างศักยภาพของผู้นำชุมชน องค์กรชุมชนและเครือข่ายชุมชน การพัฒนาสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัย การจัดให้มีองค์กรประชาชนในรูปแบบคณะกรรมการชุมชน การส่งเสริมสนับสนุนและจัดตั้งสหกรณ์ชุมชน กองทุนพัฒนาชุมชน กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง การปรับปรุงชุมชน การรื้อย้ายชุน การประสานงานกับหน่วยงานอื่นเพื่อจัดหาที่อยู่ชั่วคราว การส่งเสริมอาชีพ การจัดหาแหล่งจำหน่ายผลผลิต การดำเนินการเกี่ยวกับศูนย์ฝึกอาชีพ การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว การดำเนินการเกี่ยวกับยาเสพติด การสงเคราะห์สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบภัย การสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพและส่งเสริมความประพฤติเด็ก การควบคุมดูแลการดำเนินงานสถานรับเลี้ยงเด็กและสถานสงเคราะห์ ศูนย์เยาวชน ห้องสมุด บ้านหนังสือ ศูนย์กีฬา และลานกีฬา การดำเนินการเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ การให้บริการ และจัดกิจกรรมนันทนาการด้านดนตรี กีฬา ห้องสมุด ฯลฯ งานสภาเยาวชนเขต การอนุรักษ์ส่งเสริม เผยแพร่ ฟื้นฟู บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น งานสภาวัฒนธรรมเขต งานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น การส่งเสริมการท่องเที่ยวและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การสนับสนุนและประสานการดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายด้านวัฒนธรรม นันทนาการและการท่องเที่ยว การให้คำปรึกษาแนะนำทางวิชาการเกษตรและสภาพแวดล้อมเพื่อการเกษตร การดำเนินการเกี่ยวกับศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
โรงเรียนประถมศึกษา มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยบริหารงานโรงเรียนให้เป็นไปตามกฏหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการและของโรงเรียน และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
โรงเรียนมัธยมศึกษา
มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา โดยบริหารงานโรงเรียนให้เป็นไป ตามกฏหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการและของโรงเรียนและหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์
เมืองน่าอยู่ คู่ธุรกิจที่ทันสมัยใส่ใจบริการ ส่งเสริมการท่องเที่ยว
พันธกิจ
๑. พัฒนาในด้านการบริหารและการบริการให้เป็นเมืองน่าอยู่
๒. เพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเข็มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนา
๓. พัฒนาระบบสารสนเทศให้เอื้อต่อการนำไปใช้ในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน และการท่องเที่ยว
๔. พัฒนาด้านกายภาพและการประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

วัตถุประสงค์๑. เพื่อให้แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.๒๕๕๖ –๒๕๗๕) ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องความต้องการของประชาชน ภายใต้สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองที่เป็นอยู่๒. เพื่อให้การพัฒนากรุงเทพมหานครเชิงยุทธศาสตร์เป็นไปตามความจำเป็นก่อนหลังและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง๓. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีของส านักงานเขตจตุจักรเป้าหมายหลัก๑. สำนักงานเขตจตุจักรมีระบบการบริหารและการบริการจัดการบ้านเมืองให้น่าอยู่อย่างยั้งยืน๒. สำนักงานเขตจตุจักรปรับปรุงและพัฒนาสภาพถนน ตรอก ซอย และคูคลองให้มีความสวยงามสะดวกสบายและน่าอยู่๓. คุณภาพชีวิตของประชาชนเขตจตุจักรดีขึ้น และประชาชนมีส่วนร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ดี มีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาความสมดุลของระบบนิเวศน์ที่ดี๔. ส านักงานเขตจตุจักรเป็นแหล่งผลิตพลเมืองที่มีคุณภาพ มีความรักความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์และศิลปวัฒนธรรมของตน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี๕. สำนักงานเขตจตุจักรเป็นเมืองแห่งความปลอดภัย เอื้ออาทร เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ประชาชนมีความสุข๖. ชาวเขตจตุจักรมีวิถีชีวิตมั่นคง อยู่บนพื้นฐานแห่งความพอเพียง ทุกคนมีโอกาสเติบโตทางเศรษฐกิจ๗. สำนักงานเขตจตุจักรเป็นเขต “ธรรมาภิบาล” ตัวอย่างโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2562
1.กิจกรรมการสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยและการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้า แสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงอาชญากรรม
2.ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน
3 กิจกรรมส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำมาใช้ประโยชน์
4 กิจกรรมการใช้ประโยชน์จากกิ่งไม้ใบไม้
5 กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชน หน่วยงาน คัดแยกวัสดุส่งขายให้ซาเล้งหรือร้านรับซื้อของเก่า
6 กิจกรรมนัดเวลาทิ้ง นัดเวลาเก็บขยะชิ้นใหญ่
7 กิจกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม
8 กิจกรรมการคัดแยกขยะอันตรายที่แหล่งกำเนิด
9 กิจกรรมการคัดแยกขยะรีไซเคิลของรถเก็บขนมูลฝอย
10 การบริการเก็บขนไขมัน สำนักงานเขตจตุจักร
11 โครงการกรุงเทพเมืองอาหารปลอดภัย
12 โครงการชุมชนร่วมใจป้องกันโรคไข้เลือดออก
13 โครงการตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมของสำนักงานเขตจตุจักร
14 กิจกรรมสนับสนุนมาตรการป้องกันโรคอ้วนและภาวะทุพโภชนาการของนักเรียนในโรงเรียน
15 ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว
16 กิจกรรมสำรวจและรายงานพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมของเมืองที่มีต่อพื้นที่กรุงเทพมหานคร
17 ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
18 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
19 ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาสเปน
20 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
21 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
22 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด
23 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน
24 ค่าใช้จ่ายในการยกระดับผลสัมฤทธิ์และคุณภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
25 ค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร
26 ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร
27 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
28 ค่าใช้จ่ายในการยกระดับผลสัมฤทธิ์และคุณภาพการเรียนการสอนคณิตศาตร์

29 ค่าใช้จ่ายในการยกระดับผลสัมฤทธิ์และคุณภาพการอ่านเขียนภาษาไทย
30 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต
31 ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
32 ค่าใช้จ่ายในการประชุมสัมมนาครู
33 ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ
34 ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนสีขาว (หลักสูตรโตไปไม่โกง)
35 ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาจีน
36 ค่าใช้จ่ายโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
37 การลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน
38 การลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร
39 กิจกรรมการจัดเก็บภาษีกรุงเทพมหานคร
40 กิจกรรมปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ของสำนักงานเขตจตุจักร
โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนภารกิจประจำตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2561
1 โครงการจับ – ปรับผู้ทิ้งขยะในที่สาธารณะ
2 โครงการตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม(สายตรวจตู้เขียว)
3 กิจกรรมการจัดตั้งอาสาสมัครชุมชนเฝูาระวังภัยยาเสพติด
4 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน
5 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
6 ค่าใช้จ่ายโครงการสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร
7 ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร
8 ค่าใช้จ่ายโครงการครอบครัวรักการอ่าน
9 ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม.
10 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน
11 กิจกรรมการตรวจสอบปูายขนาดใหญ่
12 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)
13 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)
14 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
15 กิจกรรมตรวจสอบอาคารเสี่ยงภัย
16 ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา
17 แผนรายงานผลการดำเนินงานก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนตรอก ซอยในพื้นที่รับผิดชอบ
18 โครงการตรวจกวดขันไม่ให้ผู้จำหน่ายสินค้าตั้งวางสินค้าในพื้นที่กวดขันพิเศษ
19 กิจกรรมล้างถนนและทางเท้า
20 โครงการอบรมวินัยจราจรให้กับนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตจตุจักร
21 ปรับปรุงซอยลาดพร้าว 41 แยก 14
22 ปรับปรุงซอยพหลโยธิน 34
23 ปรับปรุงซอยพหลโยธิน 35 แยก 13
24 ปรับปรุงซอยพลหลโยธิน 40 แยก 4
25 ปรับปรุงซอยลาดพร้าว 18 แยก 4
26 กิจกรรมการล้างตลาดตามเกณฑ์มาตรฐาน
27 กิจกรรมการอบรมอาชีพ
28 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาผลิตสื่อการเรียนรู้
29 กิจกรรมติดตามผลการปฏิบัติราชการประจำปี2560
30 กิจกรรมสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตจตุจักร
31 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ผู้ยื่นแบบเสียภาษีป้ายรายใหม่เพิ่มขึ้น
32 โครงการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง งบประมาณ และพัสดุ
33 กิจกรรมการจัดเก็บภาษีของสำนักงานเขตจตุจักร

ผู้ประสานงาน

นางสาวจีรษา หลักเมือง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตจตุจักร โทร 02 513 0444 ต่อ 5204

ปรับปรุงล่าสุด

01/11/2561 | 11:01

สำนักงานเขตจตุจักร
Chatuchak District Office

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 นายเชาวฤทธิ์ ทรงนวรัตน์ ผู้อำนวยการเขตจตุจักร 025139944  
02 นางสาวศศิชา ทับทิม ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตจตุจักร 025139952  
03 นายพิษณุ รักษาชาติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตจตุจักรฝ่าย 025139951  
04 นายโยธิน อยู่นุช หัวหน้าฝ่ายทะเบียน 025139953  
05 นายสุรศักดิ์ ตรีจันทปกรณ์ หัวหน้าฝ่ายโยธา 025139953  
06 นายปัญญา อรรถานิธี หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 025139947  
07 นางลัดดา มานุพีรพันธ์ หัวหน้าฝ่ายรายได้ 025139714  
08 นางสาวอรุณี สินสุข หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ 025112658  
09 นางอาภรณ์ สุมาลัย หัวหน้าฝ่ายการศึกษา 025124691  
10 นางสาวธนันท์ลดา ภวชโลทร หัวหน้าฝ่ายการคลัง 025139948  
11 นายชัชทภัทร พลวัน หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ 025139956  
12 นางสาวปิยวดี วัฒนดิเรก หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ 025139954  

สำนักงานเขตจตุจักร
Chatuchak District Office

 

ข้อมูลเผยแพร่

ข้อมูลอื่นๆ ที่เผยแพร่
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ สำนักงานเขตจตุจักร

สำนักงานเขตจตุจักร
Chatuchak District Office

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร